W związku z wszczęciem postępowania  nadzorczego dotyczącego stwierdzenia nieważności uchwały Nr LIII/1078/18 Rady Miasta Katowice z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „Prymus, wnioski o przyznanie stypendium nie będą obecnie przyjmowane.

Prosimy o śledzenie informacji na niniejszej stronie o przyznaniu stypendium ,,Prymus" za osiągnięcia w roku szkolnym 2017/18.​W dniu 30 maja 2012r. na sesji Rady Miasta Katowice została podjęta uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych "Prymus" oraz w dniu 01.03.2018 uchwała zmieniająca - pobierz uchwałę i kryteria​

Wnioski składamy do 31 lipca

 w Punkcie Podawczym Urzędu Miasta Katowice

 przy ul. Rynek 1, parter. pokój 008

w godzinach pracy Urzędu 7:30-15:30

lub za pośrednictwem poczty ( decyduje data stempla pocztowego).


1. Wniosek - pobierz

2. Rozporządzenie MENiS z dnia 29 stycznia. 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, ze zm.) - pobierz

3. Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2017/2018

4. Olimpiady dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018

Ważne !!!
Stypendium miejskie jest opodatkowane podatkiem dochodowym w wysokości 18 % dopiero po przekroczeniu kwoty 3.800 zł w skali roku.

Oznacza to, że w przypadku, gdy uczeń otrzyma stypendium z dwóch różnych źródeł, a ich wysokość łącznie przekroczy kwotę zwolnioną - 3.800 zł – przy składaniu rocznego zeznania podatkowego przez stypendystę za dany rok podatkowy może wystąpić konieczność zapłaty podatku od otrzymanej kwoty powyżej 3.800 zł