Kwestionariusze diagnostyczne pomocne dla nauczycieli/dyrektorów jednostek oświatowych:


Narzędzia pomocne przy diagnozie potrzeb placówki
zostały opracowane przez specjalistów z katowickich poradni celem pomocy w przeprowadzaniu wewnętrznej diagnozy potrzeb placówki w planowaniu dalszego doskonalenia i rozwoju (m.in. w opracowywaniu Rocznych Planów Rozwoju/Wspomagania):


Narzędzia pomocne przy ocenie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym zostały opracowane przez specjalistów z katowickich poradni celem zwrócenia uwagi na zakłócenia w rozwoju dziecka na etapie przedszkolnym/szkolnym oraz podjęcie decyzji odnośnie skierowania dziecka na dalszą konsultację. Opracowanie ma charakter wyłącznie przesiewowy, jednak może być pomocne dla podjęcia dalszych działań diagnostycznych i terapeutycznych:
kwestionariusz obserwacji rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym
kwestionariusz obserwacji rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym 


Narzędzia pomocne przy ocenie uzdolnień dziecka/ucznia zostały opracowane przez specjalistów z katowickich poradni w celu zwrócenia uwagi nauczycieli bezpośrednio pracujących z dziećmi na  uzdolnienia dzieci i ułatwienie im wstępnej, przesiewowej diagnozy:
kwestionariusz oceny uzdolnień dziecka w wieku przedszkolnym 
kwestionariusz oceny uzdolnień ucznia szkoły podstawowej 

kwestionariusz oceny uzdolnień ucznia gimnazjumza
mówienie na sprzęt komputerowywzór_druku


Zielona szkoła

wzór wniosku dla szkoły

zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice w sprawie dofinansowania zielonych szkół