Miejski Programu Profilaktyczny „BEZPIECZNY GIMNAZJALISTA-BEZPIECZNA SZKOŁA"

Konkurs Profilaktyczny na plakat pt. „POMAGAM"

Konkurs organizowany jest w związku z realizacją Miejskiego Programu Profilaktycznego pt. „BEZPIECZNY GIMNAZJALISTA-BEZPIECZNA SZKOŁA".

Celami konkursu jest promowanie pozytywnych postaw społecznych, uwrażliwienie na problemy innych, kształcenie postawy życzliwości i szacunku do innych, zachęcenie do przyjęcia aktywnej postawy wobec innych będących w potrzebie np. pomoc osobom starszym, osobom niepełnosprawnym, chorym, w trudnej sytuacji materialnej,  pomoc rówieśnikom
i młodszym uczniom w przygotowaniu do lekcji, pomoc zwierzętom, udział w różnego typu akcjach wolontariatu. Adresatami konkursu są uczniowie VII klas szkół podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych katowickich szkół.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie plakatu promującego pomaganie innym, wolontariat.

Do pobrania:

 

Miejski Programu Profilaktyczny „BEZPIECZNA MŁODZIEŻ"

Konkurs na scenariusz zajęć edukacyjno-profilaktycznych pt. „Akceptacja siebie – wartość, która ma wpływ na radzenie sobie w sytuacjach trudnych"


Konkurs organizowany jest w związku z realizacją Miejskiego Programu Profilaktycznego pt. „BEZPIECZNA MŁODZIEŻ".

Zadaniem konkursowym jest opracowanie projektu scenariusza zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla młodzieży, w których sami autorzy chcieliby uczestniczyć. Tematyka scenariusza zajęć może obejmować zagadnienia związane z budowaniem i wzmacnianiem poczucia własnej wartości, akceptacji siebie w kontekście radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, obniżonym nastrojem, uzależnieniami itp.

Celami konkursu jest kreowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i podkreślenie znaczenia akceptacji siebie. Adresatami konkursu są uczniowie szkół ponadpodstawowych katowickich szkół.

Do pobrania:

 

 

Miejski Program Profilaktyczny "Bezpieczne Dziecko - Przyjaciel Sznupka"

Konkurs na wykonanie medalu „Super Przyjaciel"

Konkurs organizowany jest w związku z realizacją Miejskiego Programu Profilaktycznego pt. "Bezpieczne Dziecko - Przyjaciel Sznupka".

Zadaniem konkursowym jest wykonanie medalu „Super przyjaciel". Technika wykonania dowolna.

Celami konkursu jest kształtowanie postawy prospołecznej, uświadomienie wartości wypływających z przyjaźni, budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych, rozwijanie zdolności  plastycznych, kształtowanie postawy kreatywnej

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie  klas I – III katowickich szkół podstawowych.

Do pobrania:


Konkurs na wykonanie plakietki z hasłem dotyczącym Bezpieczeństwa w Internecie

Konkurs organizowany jest w związku z realizacją Miejskiego Programu Profilaktycznego pt. "Bezpieczne Dziecko - Przyjaciel Sznupka"

Zadaniem konkursowym jest wykonanie plakietki z hasłem dot. Bezpieczeństwa w Internecie. Format pracy: 15x15 cm (ustawienia atrybutu obrazu). Technika: grafika komputerowa, program Paint. 

Celami konkursu kształcenie umiejętność stosowania zasady ograniczonego zaufania w stosunku do osób nieznanych przy korzystaniu z Internetu. Rozwijanie umiejętności ochrony przed cyberprzemocą. Wdrażanie do umiejętnego reagowania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu. Rozwijanie kreatywności twórczej poprzez wykorzystanie technologii komputerowej przy wykonaniu pracy konkursowej. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV-VI katowickich szkół podstawowych.

Do pobrania:

 

Miejski Program Profilaktyczny "Z bajką bezpieczniej"

konkurs dla przedszkolaków pt. "Bajkowy teatrzyk bezpiecznych zachowań"

Konkurs organizowany jest w ramach Miejskiego Programu Profilaktycznego "Bezpieczne Dziecko - Przyjaciel Sznupka". Organizatorem konkursu jest Straż Miejska w Katowicach przy współpracy z Radą Pedagogów i Psychologów Szkolnych Miasta Katowice, Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Wydziałem Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice oraz Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Celami konkursu jest utrwalenie wiedzy na temat bezpiecznych zachowań, jaką wychowankowie przedszkoli zdobywają podczas spotkań profilaktycznych "Z bajką bezpieczniej" z funkcjonariuszami Straży Miejskiej. Edukacja dzieci w zakresie bezpiecznego zachowania m. in. w stosunku do osób obcych, w zakresie nawiązywania właściwych relacji rówieśniczych oraz konstruktywnego rozwiązywania konfliktów (zgodnie z przekazem dydaktycznym bajek wykorzystywanych w programie "Z bajką bezpieczniej"). Rozwijanie wyobraźni i zainteresowań artystycznych wśród dzieci oraz doskonalenie umiejętności wyrażania się poprzez sztukę. Zapoznanie dzieci z Rysiem- maskotką katowickiej Straży Miejskiej.

Adresatami konkursu są wychowankowie przedszkoli miejskich z terenu miasta Katowice wraz z wychowawcami.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i wykonaniu przez dzieci przedszkolne krótkiego przedstawienia teatralnego pod opieką artystyczną nauczyciela.

Do pobrania:

 

Miejski Program Profilaktyczny "Kibicuję Fair Play"

W trakcie ustalania - konkurs na najlepszą katowicką drużynę kibiców oraz Miejska Liga Szkolna zostaną przeprowadzone w maju 2018 r. (w chwili obecnej czekamy na potwierdzenie terminu i rezerwację boiska OS SŁOWIAN przez MOSIR - rozgrywki i konkurs kibiców trwają tydzień).


Konkurs i Przegląd Spotów Profilaktycznych

realizowany w ramach programu Profilaktyki Rówieśniczej w Katowicach

Temat Przewodni „Bezpieczni w Katowicach”

 1. Organizatorami projektu są Urząd Miasta w Katowicach, Komenda Miejska Policji
  w Katowicach, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5 w Katowicach oraz X Liceum Ogólnokształcące
  im. I.J. Paderewskiego w Katowicach.

 1. Przegląd odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018r (czwartek). w siedzibie Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA) przy ulicy Bankowej 11a w Katowicach.

 1. Na przeglądzie i w konkursie prezentowane są spoty o tematyce związane z bezpieczeństwem i profilaktyką. Tematem przewodnim tegorocznej edycji festiwalu jest "Bezpieczni w Katowicach".

 1. Projekt adresowany jest do młodzieży katowickich szkół podstawowych – klas 7, oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych.

 1. Celem głównym Przeglądu i Konkursu jest budowanie obywatelskiego społeczeństwa, świadomego przestrzeni w której żyje i biorącego za nią odpowiedzialność.

 1. Konkurs ma na celu zaangażowanie młodzieży w przeciwdziałanie zagrożeniom i patologiom społecznym, troskę o drugiego człowieka, promocję zdrowego trybu życia, wolnego od wszelkich uzależnień, przemocy i agresji, radzenia sobie z emocjami w trudnych sytuacjach życiowych, rozwijanie asertywności i umiejętności dokonywania świadomych wyborów, własnych zainteresowań jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu i promocji pozytywnych postaw życiowych wśród rówieśników.

 2. Projekt jest propozycją realizacji profilaktyki w nowej konwencji, będącej wyrazem poszukiwania bardziej efektywnych narzędzi profilaktycznych, tworzonych przez samą młodzież, W projekcie, każdy młody człowiek może znaleźć miejsce dla siebie, dla rozwijania swoich zainteresowań. Wartością programu są młodzi ludzie, którzy chcą działać dla drugiego człowieka. Święto Profilaktyki to głos młodzieży w profilaktyce bezpieczeństwa!


więcej informacji o konkursie - regulamin konkursu

karta zgłoszeniowa - załącznik do regulaminu


Konkurs na plakat promujący bezpieczeństwo w Internecie

realizowany w ramach programu Profilaktyki Rówieśniczej w Katowicach
Temat Przewodni „Smart - STOP"

 1. Organizatorami konkursu są Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach, Urząd Miasta w Katowicach, Komenda Miejska Policji w Katowicach oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5 w Katowicach.
 2. Podsumowanie konkursu odbędzie się w dniu 23 lutego 2018 r. w  Pałacu Młodzieży w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 26.  
 3. W ramach Konkursu należy wykonać plakat w dowolnej technice którego tematem przewodnim będzie: "Smart STOP!" 
 4. Projekt adresowany jest do młodzieży katowickich szkół podstawowych – klas 7 oraz oddziałów gimnazjalnych.  
 5. Celem głównym konkursu jest budowanie obywatelskiego społeczeństwa, świadomego przestrzeni w której żyje i biorącego za nią odpowiedzialność.
 6. Konkurs ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Zwrócenie uwagi rodzicom i samym użytkownikom na zagrożenia oraz pomóc w bezpiecznym korzystaniu z Internetu. Kształtowanie zachowań związanych z ochroną wizerunku i danych w kontakcie z technologią.
 7. Konkurs jest propozycją realizacji profilaktyki zagrożeń płynących ze strony nowoczesnych mediów. Organizowany już po raz dziewiąty, za każdym razem przyciąga rzesze młodych ludzi, chcących poznać zagrożenia i sposoby przeciwdziałania im. Finał konkursu łączony jest zawsze z ciekawą prelekcją dla młodzieży a od kilku lat organiozowane są również konsultacje dla rodziców we współpracy z Komendą Miejską Policji w Katowicach, Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną nr 5 oraz Sanepidem. Relacje z podejmowanych inicjatyw zgłaszane są do Polskiego Centrum Programu Safer Internet, organizatora Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI).

więcej informacji o konkursie "Smart-STOP"...


Konkurs na prezentację multimedialną promującą bezpieczeństwo w Internecie

realizowany w ramach programu Profilaktyki Rówieśniczej w Katowicach
Temat Przewodni "Twoje dane - Twoja sprawa"

 1. Organizatorami konkursu są Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach, Urząd Miasta w Katowicach, Komenda Miejska Policji w Katowicach oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5 w Katowicach.
 2. Podsumowanie konkursu odbędzie się w dniu 23 lutego 2018 r. w  Pałacu Młodzieży w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 26.  
 3. W ramach Konkursu należy wykonać przentację multimedialną, której tematem przewodnim będzie: "Twoje dane – Twoja sprawa" 
 4. Projekt adresowany jest do młodzieży katowickich szkół podstawowych – klas 7 oraz oddziałów gimnazjalnych.  
 5. Celem głównym konkursu jest budowanie obywatelskiego społeczeństwa, świadomego przestrzeni w której żyje i biorącego za nią odpowiedzialność. 
 6. Konkurs ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Zwrócenie uwagi rodzicom i samym użytkownikom na zagrożenia oraz pomóc w bezpiecznym korzystaniu z Internetu. Kształtowanie zachowań związanych z ochroną wizerunku i danych w kontakcie z technologią. 
 7. Konkurs jest propozycją realizacji profilaktyki zagrożeń płynących ze strony nowoczesnych mediów. Organizowany już po raz dziewiąty, za każdym razem przyciąga rzesze młodych ludzi, chcących poznać zagrożenia i sposoby przeciwdziałania im. Finał konkursu łączony jest zawsze z ciekawą prelekcją dla młodzieży a od kilku lat organiozowane są również konsultacje dla rodziców we współpracy z Komendą Miejską Policji w Katowicach, Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną nr 5 oraz Sanepidem. Relacje z podejmowanych inicjatyw zgłaszane są do Polskiego Centrum Programu Safer Internet, organizatora Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI).