​​​​
LPR.png  

Miasto Katowice sukcesywnie monitoruje postęp procesu rewitalizacji prowadzonego przez różne podmioty w ramach wyznaczonych obszarów zdegradowanych i aktualnie przystąpiło do opracowania sprawozdania z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022 za rok 2017. ​

Informacje pozyskane nt. projektów wchodzących w zakres Programu mają na celu monitorowanie ich realizacji (tempa i stanu zaawansowania prac oraz poniesionych wydatków) i zmian zachodzących w obszarach rewitalizacji oraz zostaną wykorzystane do uaktualnienia tabeli projektów ujętych w Programie, w ramach najbliższej aktualizacji LPR.