​​​​​​​LPR.png
Urząd Miasta zaprasza instytucje, organizacje oraz przedsiębiorców prywatnych chcących realizować projekty w podobszarach rewitalizacji wskazanych w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022”, do zgłaszania własnych projektów, jako propozycji zadań planowanych przez nie do realizacji, celem ujęcia ich w Programie w ramach procedury corocznej aktualizacji dokumentu. 

Ujęcie projektu w LPR umożliwia uprawnionym beneficjentom pozyskanie środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na typy działań o charakterze wielowymiarowej rewitalizacji. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są pod adresem: https://rpo.slaskie.pl/ ​

Zgłoszenia projektów należy dokonać wypełniając formularz: 'Wniosek o ujęcie projektu w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Katowice' - dostępnym poniżej. 


Wypełniony wniosek należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-093 Katowice lub złożyć osobiście w Wydziale Rozwoju Miasta, przy ul. Warszawskiej 4 (IV piętro, pok. 479).