W ramach realizacji zadań własnych gminy wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zarządzeniem Nr 881/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku,  Zarządzeniem Nr 1080/2016 z dnia 2 listopada 2016 roku oraz Zarządzeniem Nr 1215/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku Prezydent Miasta Katowice powołał Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach w następującym składzie:

 

I. Zespół Inicjująco-Opiniujący : 

1. Maciej Maciejewski

- Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Małgorzata Moryń-Trzęsimiech

- Wiceprzewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

2. Członkowie:

- Ewa Bromboszcz

- Dobrosława Czechowska

- Małgorzata Glinka

- Waldemar Dyrda

- Kazimierz Romanowski


II. Zespół ds. Leczenia Odwykowego : 

- Joanna Bielecka,

- Barbara Rosa-Fułat

- Krystyna Niemiec

- Ewa Liberka

- Jacek Marciniak

- Katarzyna Kuczyńska        

 - Anna Szczęch 

- Lidia Koch


III. Zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz grup roboczych:

- Grażyna Palińska

- Aleksandra Benisiewicz

- Joanna Mazur

- Elwira Marzec

- Izabela Knas

- Małgorzata Gola- Kawaler

- Renata Staroniewicz

- Jolanta Blaza

- Joanna Pawełek-Zgryzińska

- Katarzyna Majerczyk

- Jolanta Matysiak

- Joanna Kula

- Jolanta Lorenowicz

- Iwona Olejniczak

- Iwona Słomka

- Małgorzata Wolska

- Iwona Pawlik – Kostrzyca

- Agnieszka Krupa

- Lucyna Zbroińska

- Renata Madejska

- Jolanta Ziółkowska

- Bożena Lisiecka

 

IV. Zespół Kontrolny:

 - Marian Stolecki

- Piotr Mierny,

- Piotr Szczerba,

- Józef Barański,

- Mariusz Sumara;


V. Zespół ds. kontroli wiarygodności danych złożonych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim:

- Teresa Podgajna

- Małgorzata Moryń-Trzęsimiech

- Maciej Maciejewski