Seminarium na temat Otwartego Dialogu pt.: „Podejście Otwartego Dialogu-Dlaczego warto pracować nad jakością kontaktu z ludźmi?"


Wydział Polityki Społecznej informuje, że w dniu 20 czerwca 2017 roku na Uniwersytecie SWPS w Katowicach, ul. Techników 9, w godzinach 9.30-14.00 odbędzie się seminarium na temat Otwartego Dialogu pt.: „Podejście Otwartego Dialogu-Dlaczego warto pracować nad jakością kontaktu z ludźmi?".

Seminarium organizowane jest przez Fundację Wielogłosu oraz Zespół Leczenia Środowiskowego przy Centrum Psychiatrii oraz przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice. Partnerem wydarzenia jest Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach.

Tematem spotkania jest poprawa jakości relacji pacjent – pracownik instytucji pomocowej. Osoby doświadczające kryzysu psychicznego (zwłaszcza po raz pierwszy) oraz towarzyszące im rodziny zmagają się z bezradnością, lękiem oraz w konsekwencji zagubieniem wynikającym z mało przyjaznego i klarownego systemu poradnictwa instytucjonalnego.

Seminarium skierowane jest do pracowników instytucji wspierających system ochrony zdrowia psychicznego, psychiatrów, lekarzy rodzinnych, terapeutów, pielęgniarek, pedagogów, kuratorów rodzinnych, pracowników socjalnych, pracowników poradni rodzinnych oraz innych osoby zaangażowane w edukację, opiekę i leczenie młodzieży i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy na adres mailowy: Ewa Rudzka-Jasińska: ewarudzka@gmail.com, Martyna Jarząb: tel. 500 565 298.


Plakat:

plakat 02.jpgWięcej informacji na stronie internetowej:

https://swps.pl/katowice/aktualnosci/15890-otwarty-dialog-dlaczego-warto-pracowac-nad-jakoscia-kontaktu-z-ludzmi 

http://www.centrumpsychiatrii.eu/aktualnosci.php 

-------------

Urząd Miasta w Katowicach informuje, iż zostały zakończone konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego w mieście Katowice na lata 2017-2020.

Program skonsultowano z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie poprzez przesłanie e-mailem informacji o możliwości wnoszenia uwag i propozycji oraz zamieszczenie projektu uchwały w terminie od dnia 19.05.2017r. do dnia 02.06.2017r. na stronie portalu miejskiego oraz na Platformie Konsultacji Społecznych.

Do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego w mieście Katowice na lata 2017-2020 rok nie wniesiono uwag.

  wyniki konsultacji.PDF

-------------


W latach 2011-2015 w Katowicach realizowano Strategię Miasta Katowice wynikającą z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na podstawie uchwały Rady Miasta Katowice nr XIII/222/11 z dnia 5 września 2011 r.

  STRATEGIA MIASTA KATOWICE POZP.pdf

Sprawozdania z realizacji  Strategii Miasta Katowice wynikającej z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Katowice na lata 2011 – 2015:

  uchwała strategia sprawozdanie za 2011r.pdf

  uchwała strategia sprawozdanie za 2012r.pdf

  uchwała strategia sprawozdanie za 2013r.pdf

  uchwała strategia sprawozdanie za 2014r.pdf

  uchwała strategia sprawozdanie za 2015.pdf

 

-------------


Miasto Katowice w związku z realizacją Strategii Miasta Katowice wynikającej z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Katowice przygotowało – informator o miejscach pomocy medycznej osobom z problemami w zakresie zdrowia psychicznego znajdujących się na terenie miasta Katowice.

    Informator.pdf

    Depresja.pdf


-------------

Strategia Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Katowice na lata 2017-2020

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie Narodowego Programu Zdrowia, które weszło w życie 16 września 2016 roku (Dz.U. z 2016, poz. 1492) zobowiązuje samorządy powiatów i gmin do powołania zespołu koordynującego działanie i monitorującego realizację zadań dotyczących promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych. Celem Zespołu będzie opracowanie projektu dla miasta Katowice, monitorowanie jego realizacji i ewaluację.

Zadaniem zespołu koordynującego realizację Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego będzie opracowanie regionalnego programu ochrony zdrowia psychicznego, ocena potrzeb ludności miasta Katowice w zakresie zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej oraz dostosowanie do nich skoordynowanej działalności różnych form pomocy i oparcia społecznego oraz aktywizacji zawodowej. Zadaniem zespołu będzie również realizacja, koordynacja i monitorowanie realizowanego Programu.

  Powołanie Zespołu Koordynującego.pdf


Pliki do pobrania:

  Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020.pdf

  Priorytetowe działania w obszarze zdrowia psychicznego na lata 2016-2020.pdf

  Przewodnik informacyjny - woj. śląskie.pdf