1.jpg 

 

Zakładka/ AKTUALNOŚCI


Opracowano i przesłano do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Raport Końcowy dla Projektu. Raport końcowy, do dnia 30 czerwca 2011 r., zostanie przesłany do akceptacji Komisji Europejskiej. 


Zrealizowanie Projektu Funduszu Spójności, z tytułu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do środowiska, w szczególności do rzeki Rawy oraz uszczelnienie systemu kanalizacyjnego w ścisłym centrum Katowic, daje wiele pozytywnych efektów oraz szans dla otoczenia społeczno-ekonomicznego, w tym: 


• poprawa czystości rzeki Rawy stworzyła możliwość przywrócenia walorów rekreacyjnych terenów w sąsiedztwie rzeki oraz wykorzystania utworzonej na tym terenie infrastruktury wypoczynkowej (ścieżki rowerowe, drogi spacerowe, ławki, mała architektura i miejsca parkingowe – zrealizowane przez Miasto Katowice m.in. w ramach zadania inwestycyjnego „Bulwary Rawy”) , 


• zmniejszenie strat z podtopień budynków (zmniejszenie kosztów odwadniania, osuszania i odgrzybiania budynków na skutek wilgoci, przywrócenie możliwości użytkowania części piwnicznej budynków), 


• zlikwidowanie przyczyn podtopień budynków przez wody rzeki Rawy oraz przywrócenie walorów rekreacyjnych terenów w sąsiedztwie rzeki stwarza możliwość wzrostu cen terenów i nieruchomości w sąsiedztwie rzeki, 


• zmniejszenie zagrożeń zdrowotnych oraz ryzyka ewentualnych zatruć wodą z rzeki Rawy i zmniejszenie zachorowalności ludzi zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie Rawy, 


• umożliwienie oczyszczenia i zrzutu ścieków z niektórych zakładów przemysłowych położonych w zlewni oczyszczalni ścieków „Centrum-Gigablok” przyczynia się do ochrony środowiska przed niekorzystnymi skutkami tych zrzutów. 


Realizacja celów i zadań określonych w Memorandum Finansowym dla Projektu poprzez wykonanie: 


• modernizacji oczyszczalni ścieków, 


• budowy nowej sieci kanalizacyjnej i odbudowy istniejącej kanalizacji 

stanowiła działania mające na celu ochronę środowiska. Działania te doprowadziły bowiem do dostosowania jakości ścieków oczyszczonych do wymogów obowiązującego prawa ochrony środowiska – Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. (Dz.U. nr 137 poz. 984 z późn. zm.) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz z wymogów Unii Europejskiej – Dyrektywy nr 91/271/EWG.

 
Katowice kwiecień 2011 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja

Informujemy mieszkańców centrum Miasta, iż od 04.09.2009 r. do 30.09.2009 r. będą prowadzone w godzinach nocnych od godz. 22.00 do 5.00 na odcinku od Rynku, wzdłuż ulicy Warszawskiej do ul. 1 Maja naprawy gwarancyjne w rejonie studzienek kanalizacyjnych, obejmujące połówkowe zajęcia jezdni z utrzymaniem przejezdności w rejonie prowadzonych robót.

Roboty prowadzone będą przez HYDROBUDOWĘ 6 S.A. oraz dwóch podwykonawców firmę TECH-KAN p.Wojciechowski (roboty bezwykopowe) oraz firmę ROTOR p. Żymła.

Zakres napraw gwarancyjnych obejmuje roboty wykonane przez HYDROBUDOWĘ 6 S.A. w ramach Kontraktu Nr 2000/PL/16/P/PE/004- 03 – Roboty budowlane: Sieć kanalizacyjna w ulicach: “Warszawska”, „ulice nad Rawą”, “Sokolska”. Roboty budowlane i inżynieryjne zaprojektowane przez Zamawiającego, Katowice wchodzącego w skład Projektu pn. „Katowice – oczyszczanie ścieków” współfinansowanego przez Unię Europejską.

„Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii”


Katowice, dnia 03.09.2009r. 


 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

czerwiec 2009

 Na oczyszczalni ścieków w Katowicach przy ul. Obrońców Westerplatte 130 trwają obecnie  powtórzone 14-dniowe próby pracy oczyszczalni w systemie automatycznym, które mają na celu udokumentowanie  osiągnięcia założonych w Projekcie parametrów technicznych i ekonomicznych.
Od 2006r., po wyłączeniu z ruchu starej oczyszczalni ścieki komunalne były oczyszczane i stopień oczyszczenia uzyskiwany był zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodno-prawnych na okres rozruchu. Od zakończenia wszystkich prac tj. od 2008r. wszystkie układy technologiczne zostały włączone i  uruchomione.
Rozruch dotyczący wód burzowych był możliwy po wystąpieniu opadów atmosferycznych tj. ulewnych deszczy.
 
Ponadto Inżynier Kontraktu sprawdza i zatwierdza dokumentację powykonawcza dla oczyszczalni cieków. 
Zgodnie z Memorandum Finansowym, dnia 15.12.2008r. zakończone zostały roboty budowlane związane z budową kanalizacji w centrum miasta oraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Katowicach Zawodziu.

2.JPG 

 zdjęcie oczyszczalni ścieków czerwiec 2009r.  


luty 2009r.  

Zgodnie z Memorandum Finansowym, dnia 15.12.2008 r. zakończone zostały roboty budowlane związane z budową kanalizacji (tzw. kontrakt nr 3A) oraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Katowicach Zawodziu (tzw. Kontrakt nr 4). 


Inżynier Kontraktu, wystawił zgodnie z warunkami FIDIC Świadectwo Przejęcia odpowiednio dla:
- Kontraktu nr 3A – 16.12.2008r.
- Kontraktu nr 4 – 29.12.2008r. 


W związku z powyższym Miasto Katowice zaprosiło m.in. przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Środowiska, Urzędów i innych jednostek oraz przedstawicieli Wykonawców i wszystkich redakcji na uroczystość która odbyła się 26 stycznia 2009r. na oczyszczalni ścieków w Katowicach, przy ul. Obrońców Westerplatte 130 a zwieńczająca zakończenie realizacji projektu pn.: „Katowice- oczyszczanie ścieków”.
W przygotowanym namiocie na parkingu oczyszczalni uroczystość rozpoczął o godz. 10.05 prowadzący, witając wszystkich przybyłych gości. Jednym z uczestniczących gości był wicemarszałek województwa Śląskiego.
Prezydent Miasta Katowice przybliżył wszystkim przybyłym ogólne informacje o Projekcie odnośnie przygotowań do złożenia wniosku o wsparcie z funduszu ISPA, oraz poinformował o trudnościach podczas całej realizacji inwestycji. Ponadto podziękował wszystkim zaangażowanym za włożony wkład w realizację całego zadania inwestycyjnego.


Przemówienie Prezyd​enta Miasta Katowice

3.jpg 

 


Wiceprezydent Miasta Katowice – Arkadiusz Godlewski w swoim wystąpieniu przedstawił historię Projektu, oraz wymienił zalety i korzyści płynące z wybudowanej kanalizacji i z zmodernizowanej oczyszczalni ścieków.

Następnie pan Prezydenta Miasta Katowice Piotr Uszok złożył podziękowania nw. osobom:
- Panu Piotrowi Kledzikowi – Prezesowi firmy Hydrobudowy 6 S.A. Waszawa,
- Panu Joachimowi Foerderer – Prezesowi firmy Bilfinger Berger /Passavant- Roediger, w imieniu p. Foerdera podziękowanie odebrał p. Robert Huth,
- Panu Robertowi Huth – Dyrektor z firmy Passavant – Roediger,
- Panu Krzysztofowi Grzywaczowi – właścicielowi firmy SANIMET,
- Panu Tomaszowi Zbiegiem – radcy prawnemu z Warszawy,
- Panu Garemu Simpson – Inżynierowi Kontraktu z ramienia firmy ILF – w imieniu p. Simsona podziękowanie odebrała Pani Joanna Madey – Z-ca Kierownika Projektu,
- Panu Andrzejowi Derczowi – Dyrektorowi ILF Consulting Engineers – w imieniu p. Dercza podziękowanie odebrał Pan Wojciech Derecki – Dyrektor Oddziału ILF Consulting Engineers w Tychach.

Następnie Pan Kledzik Prezes Hydrobudowy 6 S.A. przedstawił pokrótce wyjaśnienia odnośnie wynikłych problemów na budowach, podziękował całemu zespołowi za wkład włożony w realizację robót na oczyszczalni ścieków oraz złożył podziękowania p. Kochańskiemu za owocną współpracę w ciągu ostatniego roku, podczas prowadzonych negocjacji umożliwiających kontynuację prac przy dokończeniu robót na oczyszczalni ścieków.

Po zakończeniu I części Prezydent Miasta wraz z Prezesem HB 6 S.A. oraz właścicielem firmy SANIMET – wykonawcy sieci kanalizacyjnej w centrum miasta oraz wszystkimi zaproszonymi gośćmi przeszedł pod budynek administracyjny na symboliczne otwarcie oczyszczalni tj. przecięcie wstęgi.


4.jpg 

 

Następnie pierwsza grupa zaproszonych gości zwiedzała nową oczyszczalnię.
W tym samym czasie odbyła się konferencja prasowa w sali nowo-wybudowanego budynku administracyjnego w której uczestniczył: Prezydent Piotr Uszok, prezes Piotr Kledzik (HB 6), Jerzy Zyśk (HB6), Jacek Chałczyńki (HB6), Michał Wilczek –Dyrektor Tech. (SANIMET), Adam Kochański (Naczelnik Wydziału Inwestycji), Grzegorz Grabka (kierownik oczyszczalni ścieków) oraz przybyli dziennikarze.


5.jpg 


Po zakończeniu konferencji prasowej i udzieleniu wywiadów poszczególnym przedstawicielom redakcji, Prezydent wraz z Prezesami firm w towarzystwie dziennikarzy zwiedził nową oczyszczalnię ścieków.


6.jpg 


Na tym zakończono otwarcie całej inwestycji.
Obecnie, trwają ostatnie rozliczenia pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym poprzez Inżyniera Kontraktu.
Okres zgłaszania wad dla Kontraktu nr 3A na sieci kanalizacyjne zakończy się 16 grudnia 2010 roku oraz dla Kontraktu nr 4 na oczyszczalni ścieków 29.12.2010r. Inżynier Kontraktu w czasie całego okresu wad będzie prowadził nadzór w ramach usług wg zawartej Umowy z 2007r.
Ponadto ostatni film podsumowujący realizację całego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej przygotowany został w ramach Kontraktu 1.2. – Promowanie projektu, przez TVP Oddział Katowice.
Film można obejrzeć tutaj.

Opracowane przez pracownika JRP.
Aktualizacja: marzec 2009 r.