ODPOWIEDZIALNOŚĆ I DOKUMENTY

​​Na etapie przygotowania procedury przetargowej w latach 2002 - 2004 program pomocowy realizowany był przez KE przy wykorzystaniu mechanizmu zdecentralizowanego "ex-ante", zgodnie z którym materiały przetargowe, decyzje dotyczące zamówień i zawierania umów podejmowane były przez Urząd Miasta oraz przedkładane do kontroli i zatwierdzania do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie, a następnie do Ministerstwa Środowiska (MŚ) i dalej do Przedstawicielstwa KE. Ten mechanizm w znacznym stopniu wydłużył proces realizacji Projektu.


Obecnie całość odnośnie wyboru procedury, przygotowania materiałów przetargowych, oraz zawierania umów została przekazana na POZR (Beneficjenta - tj. Miasto Katowice) który jest odpowiedzialny za zarządzanie projektem.


Na szczeblu krajowym, odpowiedzialne za zarządzanie i koordynację Funduszu Spójności jest Minister Rozwoju Regionalnego jako Instytucja Zarządzająca (do dnia 31 października 2005 r. było Ministerstwo Gospodarki i Pracy), Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów nadzoruje zarządzanie przepływami finansowymi środków Funduszu Spójności.


SUZ ( Sektorowy Urzędnik Zatwierdzający) powołany w Ministerstwie Środowiska nadzoruje skuteczność i prawidłowość zarządzania i wdrażania Funduszu Spójności w sektorze środowiska.

Beneficjent - podmiot, korzystający z publicznych środków wspólnotowych na podstawie Memorandum Finansowego oraz niniejszego Porozumienia.

Beneficjent ustanowił Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) oraz Zastępcę Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Z-cę MAO). W początkowym okresie funkcję MAO pełnił Wiceprezydent Miasta Katowice a funkcję Z-cy MAO pełnił Naczelnik Wydziału Inwestycji. Obecnie funkcję MAO piastuje Naczelnik Wydziału Inwestycji UM Katowice. POZR jest podmiotem odpowiedzialnym za realizację Projektu, tj. Miasto Katowice/Zamawiający.

Realizacja projektu prowadzona była przez JRP funkcjonujące w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Katowice w Wydziale Inwestycji jako zespół pn. Jednostka Realizująca Projekt – tj. jednostka powołana na czas realizacji zadań współfinansowanych z FS.

Po zakończeniu realizacji Projektu JRP wraz z MAO będzie nadal funkcjonować w Urzędzie Miasta Katowice zgodnie z zapisami art. 15 ust. 6 w powiązaniu z art. 3 „Porozumienia o realizacji Projektu” tj. nie krócej niż 5 lat po roku, w którym nastąpi przekazanie Miastu ostatniej transzy środków z FS, przekraczającej 80% udziału środków z FS w wydatkach kwalifikowanych, po zaakceptowaniu przez KE Raportu Końcowego, nie wcześniej jednak niż po upływie 5 lat od daty zakończenia Projektu określonej w MF tj. od 31.12.2010 r.

Przy realizacji ww. Projektu Beneficjenta obowiązuje Podręcznik FS, opublikowany w witrynie internetowej NFOŚiGW (www.nfosigw.gov.pl), określający procedury obsługi Funduszu Spójności w zakresie przygotowania, wdrażania i rozliczania Projektów. Każda aktualizacja Podręcznika FS jest przekazywana drogą elektroniczną.


Dla realizacji Projektu zostały podpisane nw. stosowne dokumenty regulujące podział praw i obowiązków pomiędzy stronami uczestniczącymi w realizacji projektu:

1. Memorandum Finansowe - uzgodnienia pomiędzy Komisją Europejską i Rzeczpospolitą Polską dotyczące grantu pomocowego z Instrumentu Przed-akcesyjnego Polityki Strukturalnej dla działania "Katowice-oczyszczanie ścieków" - działanie ISPA Nr 2000/PL/16/P/PE/004, podpisane przez Komisję Europejską w dniu 7.09.2001r. i Rząd Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 13.12.2001r.

1.1 Decyzja KE nr K(2005)4773 z dnia 30.11.2005r. modyfikująca datę zakończenia projektu: na dzień 31.12.2008r.,

1.2 Decyzja KE nr K(2006)7064 z dnia 19.12.2006r. modyfikująca wartość wydatków kwalifikowanych projektu na: kwotę 34 448 830,00 EUR,

1.3 Decyzja KE nr K(2008)6698 z dnia 14.11.2008r. zmieniająca termin kwalifikowalności wydatków: na dzień 31.12.2010r.

2. Porozumienie o Realizacji Projektu "Katowice - oczyszczanie ścieków" w ramach programu ISPA zawarte w dniu 25 października 2002r. pomiędzy NFOŚiGW a Miastem Katowice wraz z:

2.1. Aneksem nr 1/2003 z dn. 9 lipca 2003r. do Porozumienia o Realizacji Projektu „Katowice - oczyszczanie ścieków",

2.2. Aneksem nr 2/21 z dn. 3 sierpnia 2004r. do Porozumienia o Realizacji Projektu „Katowice - oczyszczanie ścieków",

2.3. Aneksem nr 3/23 z dn. 12 września 2006r. do Porozumienia o Realizacji Projektu „Katowice - oczyszczanie ścieków”,

2.4. Aneksem nr 4/62 z dnia 3 grudnia 2007r. do Porozumienia o Realizacji Projektu „Katowice - oczyszczanie ścieków”,

2.5. Aneksem nr 5/13 z dnia 14 maja 2008r. do Porozumienia o Realizacji Projektu „Katowice - oczyszczanie ścieków”.

3. Umowa Finansowania dotycząca wdrażania Projektu ISPA/Funduszu Spójności 2000/PL/16/P/PE/004 zawarta w dniu 11.04.2002r. pomiędzy Ministrem Finansów, a Ministrem Środowiska, zastąpiona umową z dnia 15.11.2003r., zastąpiona umową z dnia 17.11.2004r.

4. Umowa Pożyczki Inwestycyjnej nr 294/2005/Wn12/OW-ok.-IS/P z dnia 24.06.2005r. zawarta pomiędzy NFOŚiGW, a Miastem Katowice na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego "Katowice - oczyszczanie ścieków" wraz z:

4.1. Aneks nr 1/162 z dnia 28.09.2006r. do Umowy Pożyczki Inwestycyjnej nr 294/2005/Wn12/OW-ok.-IS/P z dnia 24.06.2005r.

4.2. Aneksem nr 2/318 z dnia 29.11.2007r. do Umowy Pożyczki Inwestycyjnej nr 294/2005/Wn12/OW-ok.-IS/P z dnia 24.06.2005r.

W kwietniu 2006r. został przekazany "Master Plan dla gospodarki ściekowej w mieście Katowice", warunek Memorandum Finansowego Art. 8(3) został wypełniony i dnia 14.09.2006r. zaakceptowany przez Komisję Europejską.

Dla całego projektu za lata 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 został przeprowadzony audyt wydatków kwalifikowanych.

W II kwartale 2011 r. przeprowadzany jest audyt wydatków kwalifikowanych za rok 2010r.


Opracował: pracownik JRP.
Aktualizacja: kwiecień 2011 r.