Załącznik do zarządzenia wewnętrznego
Prezydenta Miasta Katowice
nr 129/2017 z dnia 22 marca 2017 r.


 

POLITYKA JAKOŚCI

URZĘDU MIASTA KATOWICE

Urząd Miasta Katowice wykonuje zadania publiczne w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w sposób sprawny, kompetentny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i aktami wewnętrznymi oraz profesjonalnie świadczy usługi na rzecz mieszkańców.
Kontynuując dynamiczny rozwój Miasta oraz zakładając pozyskanie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 sformułowane zostały następujące strategiczne cele działania:
- kontynuacja działań mających na celu przyciąganie inwestorów krajowych i zagranicznych do lokalizacji swojej działalności w Katowicach, w szczególności reprezentujących sektor firm zaawansowanych technologii – IT, BPO, SSC, KPO, R&D (m. in. poprzez zapewnienie wysokich standardów obsługi inwestora) oraz wspieranie ekspansji rodzimych firm na rynki zagraniczne,
- wspieranie działań mających na celu przyspieszenie rozwoju nowej gospodarki wdrażającej innowacje technologiczne generowane przez endogeniczny potencjał przedsiębiorczości i badawczo-rozwojowy m. in. poprzez wspieranie Śląskiego Klastra NANO, tworzenie atrakcyjnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP (w tym pomoc w procedurach inwestycyjnych w ramach urzędu dla MŚP oraz start-upów), budowanie platformy współpracy między samorządem, uczelniami i biznesem,
- tworzenie warunków dla rozwoju gospodarki kreatywnej miasta opartej na sektorze kultury,
- utrzymanie niskiego wskaźnika bezrobocia oraz wzmocnienie aktywności przedsiębiorczej mieszkańców, a także lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
- podnoszenie jakości kształcenia w szkolnictwie podstawowym, gimnazjalnym i średnim (w tym dotyczącym kształcenia zawodowego),
- wspieranie uczelni wyższych w działaniach umacniających pozycję Katowickiego Ośrodka Akademickiego w kraju i zagranicą m. in. poprzez udział w rozwoju infrastruktury szkolnictwa wyższego,
- kontynuacja działań mających na celu rozwiązanie problemów komunikacyjnych miasta poprzez stworzenie: zintegrowanego, multimodalnego i niskoemisyjnego systemu transportu zbiorowego (budowa Katowickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych, wdrażanie Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem, tworzenie warunków dla bezpiecznego i płynnego ruchu rowerowego w mieście,
- kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych (miejskich i poprzemysłowych),
- kontynuacja działań zapewniających mieszkańcom bezpieczeństwo publiczne i ekologiczne m. in. przez wdrażanie inteligentnego systemu monitoringu, dalsze porządkowanie gospodarki ściekowej w mieście, racjonalną gospodarkę odpadami komunalnymi,
- kontynuacja i intensyfikacja działań inwestycyjnych związanych z wymianą źródeł ciepła i montażem urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej oraz pozostałych nieruchomościach na terenie miasta Katowice,
- intensyfikacja działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do przedsiębiorców i mieszkańców w zakresie problematyki ograniczania niskiej emisji (m. in. poprzez utworzenie w mieście Katowice „Centrum Informacji o Efektywności Energetycznej" oraz podjęcie działań zmierzających do uruchomienia „Systemu monitoringu jakości powietrza dla miasta Katowice"),
- poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej poprzez ich kompleksową termomodernizację oraz wyposażenie w systemy monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością zdalnej eksploatacji,
- realizacja polityki mieszkaniowej, ze szczególnym uwzględnieniem młodych rodzin, poprzez wsparcie społecznych form budownictwa mieszkaniowego, budowę nowych i modernizację istniejących obiektów komunalnego budownictwa mieszkaniowego, a także tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa komercyjnego na terenie miasta,
- utrzymanie na właściwym wysokim poziomie obiektów i obszarów przebudowanych i zrewitalizowanych w wyniku zrealizowania zadań inwestycyjnych,
- tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych w dzielnicach poprzez kontynuację inwestycji z zakresu niezbędnej infrastruktury społecznej i technicznej,
- tworzenie warunków do korzystania z wysokiej jakości usług sportowych, w tym zmierzających do budowy krytych basenów w dzielnicach, utworzenia strefy sportu obejmującej m. in. nowy stadion miejski, wspieranie rozwoju sportu wyczynowego, sportu młodzieżowego oraz organizację i promocję wielkich wydarzeń sportowych w mieście,
- realizacja działań mających na celu zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego i żłobków oraz dostępu do usług miejskich dla Rodzin 3+,
- kontynuacja działań w zakresie włączenia społecznego osób wymagających opieki z tytułu niepełnosprawności, niedostosowania społeczno-ekonomicznego, marginalizacji i wykluczenia,
- zwiększenie aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym osób w wieku senioralnym - program „Aktywni Seniorzy”,
- zapewnienie dostępności do wysokiej jakości usług publicznych, z wykorzystaniem technologii informatycznych, w tym m. in. w zakresie administracji publicznej, opieki zdrowotnej, transportu publicznego oraz pomocy społecznej,
- dalsza realizacja działań mających na celu aktywizację mieszkańców i włączenie ich w proces współdecydowania o rozwoju miasta (budżet obywatelski, konsultacje społeczne),
- kontynuacja dialogu z otoczeniem społeczno-gospodarczym w tym z organizacjami pozarządowymi m. in. poprzez działania Centrum Organizacji Pozarządowych,
- udział we wdrażaniu programów rządowych realizowanych w obszarze społecznym w szczególności dotyczących wsparcia dla rodzin,
- wspieranie działań mających na celu równoczesne umiędzynarodowienie i popularyzację katowickich aktywności, produktów i wydarzeń w sferze artystycznej, kulturalnej, sportowej, edukacyjnej i badawczo-naukowej w Katowicach,
- budowanie współpracy z miastami aglomeracji opartej na zasadach partnerstwa na rzecz utworzenia związku metropolitalnego w województwie śląskim z uwzględnieniem wiodącej roli miasta Katowice,
- wzmacnianie pozycji międzynarodowej Katowic poprzez aktywne uczestnictwo w sieciach współpracy miast m. in. w ramach prestiżowej Sieci Miast Kreatywnych UNESCO – Katowice Miasto Muzyki oraz projektach europejskich.
Powyższe cele strategiczne realizowane są w ramach wieloletnich strategii, programów i kierunków działań a w szczególności w oparciu o „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” oraz „Katowice 2030 Strategia Rozwoju Miasta”, a także poprzez krótkookresowe zadania operacyjne, określane uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami Prezydenta Miasta Katowice.
W Urzędzie Miasta Katowice ustanowiono przejrzyste procedury podejmowania decyzji objęte Systemem Zarządzania Jakością zgodnym z normą ISO 9001:2008. Modyfikacja i doskonalenie objętych Systemem procesów będzie odzwierciedleniem zidentyfikowanych potrzeb mieszkańców, pracowników oraz zmieniającego się stanu prawnego i sytuacji społeczno-gospodarczej w mieście.
Pracownicy Urzędu Miasta Katowice odpowiadają za jakość wykonywanej pracy i zobowiązani są do realizowania założeń Polityki Jakości oraz działania w ramach Systemu Zarządzania Jakością na swoim stanowisku pracy.
Prezydent Miasta Katowice jako kierownik Urzędu deklaruje zapewnianie optymalnych warunków i niezbędnych środków dla realizacji przyjętej Polityki Jakości.
Ocena realizacji Polityki Jakości dokonywana jest przez Prezydenta Miasta Katowice poprzez analizę sprawozdań z realizacji budżetu miasta oraz poszczególnych programów i planów zadań w terminach określonych dla składania powyższych dokumentów.
Powołany przez Prezydenta Miasta Katowice Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz Zespół ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 nadzorują sprawne funkcjonowanie i ciągłe doskonalenie Systemu w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa

Calendar
Title and navigation
<<<marzec 2018>>>
marzec 2018
PWŚCPSN
2627281234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678