​​​​​​​​​​​ Patronat honorowy Prezydenta Miasta Katowice  podkreśla rangę wydarzenia i pozwala dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Prezydent Katowic może objąć patronatem organizowane w Katowicach wydarzenia o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym. Swojej patronackiej aprobaty może też udzielić innym przedsięwzięciom, które miałyby szczególne znaczenie dla miasta i jego mieszkańców, np. w kontekście kreowania pozytywnego wizerunku. Prezydent Miasta Katowice nie udziela patronatu dla wydarzeń o charakterze komercyjnym oraz dla tych, podczas których przeprowadzane są zbiórki pieniędzy. Wyjątkiem mogą być sytuacje dotyczące eventów dających gwarancję wysokiego poziomu merytorycznego i nie nastawionych bezpośrednio na zysk oraz uznawanych za szczególnie użyteczne dla miasta i jego mieszkańców.

Jak otrzymać honorowy patronat Prezydenta Miasta Katowice?

Wypełniony wniosek, którego wzór można pobrać poniżej należy dostarczyć co najmniej 30 dni przed planowanym wydarzeniem w jeden z następujących sposobów:

1. Złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1

2. Przesłać pocztą na adres:

Prezydent Miasta Katowice
Marcin Krupa
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice
z dopiskiem „Honorowy patronat"

3. Przekazać drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki PeUP na platformie SEKAP lub na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl).

W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o patronat honorowy należy występować każdorazowo.
Przyjęcie patronatu honorowego nie oznacza deklaracji osobistego udziału Prezydenta, jak również wsparcia finansowego, bądź organizacyjnego.
Złożenie prośby nie jest równoznaczne z automatycznym przyznaniem patronatu.


DO POBRANIA:
Wzór wniosku o patronat honorowy.docx
REGULAMIN.PDF