25 października 2018
Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Ustawa stanowi część pakietu ułatwień dla biznesu „100 Zmian dla Firm” przygotowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

USTAWA O ZARZĄDZIE SUKCESYJNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM OSOBY FIZYCZNEJ

Ustawa stanowi część pakietu ułatwień dla biznesu „100 Zmian dla Firm" przygotowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Celem ustawy jest zapewnienie osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą warunków do zachowania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa po ich śmierci wraz ze wzmocnieniem ochrony praw osób trzecich związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa m.in. kontrahentów, kooperantów, konsumentów
i pracowników.

Możliwość kontynuowania działalności przedsiębiorstwa po śmierci jego właściciela będzie opierała się na funkcjonowaniu instytucji zarządu sukcesyjnego. Zadaniem osoby pełniącej funkcje zarządcy sukcesyjnego będzie prowadzenie spraw przedsiębiorstwa w imieniu własnym na rachunek właścicieli od chwili otwarcia spadku aż do jego podziału między spadkobierców, nie dłużej niż dwa lata.

Uprawnienia zarządcy sukcesyjnego w ramach zarządu przedsiębiorstwem: 

  • Samodzielne dokonywanie czynności w zakresie zwykłego zarządu;
  • Dokonywanie czynności po uzyskaniu zgody właścicieli przedsiębiorstwa w spadku, którym w chwili dokonywania czynności przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku, a w przypadku jej braku – za zezwoleniem sądu;
  • Posługiwanie się dotychczasową firma przedsiębiorcy z dodaniem oznaczenia „w spadku";
  • Zaciąganie zobowiązań, które są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku; 
  • Dokonywanie czynności prawnych i faktycznych związanych z zatrudnieniem w przedsiębiorstwie;
  • Zawieranie, wykonywanie oraz rozwiązywanie umów;
  • Regulowanie zobowiązań prywatnoprawnych i publicznoprawnych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa;
  • Umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych w sprawach dotyczących przedsiębiorstwa;
  • Rozporządzanie rachunkiem bankowym przedsiębiorcy wykorzystywanym przy prowadzeniu przedsiębiorstwa.

Zarząd sukcesyjny powoływany będzie za życia przedsiębiorcy - w przypadku niedokonania tego wyboru, zarządca może zostać powołany poprzez osobę uprawnioną tj. małżonka przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w  przedsiębiorstwie, spadkobiercę ustawowego przedsiębiorcy, spadkobiercę testamentowego lub zapisobiorcę windykacyjnego.

W myśl ustawy, gdy w przypadku śmierci właściciela przedsiębiorstwa, w dniu otwarcia spadku zostanie ustanowiony zarządca sukcesyjny – zachowana pozostanie pełna ciągłość stosunków prawnych wynikająca z zawartych umów, zabezpieczając interesy pracowników, kontrahentów oraz innych podmiotów współpracujących z właścicielem firmy. W przypadku ustanowienia zarządcy sukcesyjnego po pewnym czasie od otwarcia spadku, stosunek pracy wygaśnie po upływie 30 dni od dnia śmierci właściciela przedsiębiorstw, z wyjątkiem sytuacji gdy osoba uprawniona do powołania zarządcy sukcesyjnego lub on sam uzgodni z pracownikiem kontynuacje stosunku pracy na obowiązujących zasadach.

Zgodnie z zapisami w ustawie o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej możliwe będzie zachowanie ciągłości rozliczeń podatkowych firmy z wykorzystaniem numeru NIP zmarłego przedsiębiorcy przez okres sprawowania zarządu sukcesyjnego.

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej wejdzie w życie 25 listopada 2018r.

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej