Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Konsultacje mpzp dla Podlesia

mpzp dla Podlesia

Od 19 listopada do 17 grudnia 2021 r. nastąpi ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK „Murcki – Staszic” – część obejmująca obszar dzielnicy Podlesie i zachodni fragment dzielnicy Kostuchna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Szczegółowe informacje o rozwiązaniach projektu planu udzielane będą:

  • w ww. okresie w siedzibie Urzędu - w środy w godz. od 11.30 do 15.30, w czwartki w godz. od 12.00 do 16.00, w piątki w godz. od 9.00 do 13.00.
  • w trakcie dyżurów, które odbędą się w siedzibie Rady Jednostki Pomocniczej nr 22 Podlesie przy ul. Uniczowskiej 36 (budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej Fila nr 28) w dniach: 22, 23, 29, 30 listopada 2021r. i 6, 7, 13, 14 grudnia 2021 r. w godzinach od 14.00 do 18.00.

ważne: ze względu na trwający stan epidemii i konieczność zapewnienia odpowiedniego dystansu społecznego, chęć wglądu do wyłożonych materiałów należy zgłosić z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem telefonicznie pod nr (32) 259 35 56 lub mailowo na adres: pu@katowice.eu w celu ustalenia miejsca i terminu indywidualnego spotkania. 


Dyskusja publiczna

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 1 grudnia 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. J. Malczewskiego 1, o godz. 17.00.

ważne: ze względu na trwający stan epidemii i potrzebę zapewnienia odpowiedniego dystansu społecznego maksymalna liczba osób jednocześnie przebywających na spotkaniu jest ograniczona. Chęć wzięcia udziału w dyskusji należy zgłosić telefonicznie pod nr (32) 259 35 56 lub mailowo na adres pu@katowice.eu do 30 listopada 2021 r. W przypadku zgłoszenia się liczby osób przekraczającej możliwości organizacyjne zaplanowane zostanie kolejne spotkanie.


Jak zgłosić uwagi?

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść swoje uwagi do tego dokumentu. W tym celu należy przedstawić uwagi do 7 stycznia 2022 r.:

  • w formie papierowej: na adres Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki, Urząd Miasta Katowice, Rynek 13, 40-003 Katowice;

  • lub elektronicznej: w szczególności za pośrednictwem platformy ePUAP oraz poczty elektronicznej e-mail na adres: pu@katowice.eu;

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, a także adresu zamieszkania lub siedziby wnoszącego uwagę.


Projekt miejscowego planu podlega jednocześnie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko – uwagi i wnioski w tym postępowaniu będą mogły być również składane do 7 stycznia 2022 r. na zasadach jak przy składaniu uwag do projektu planu miejscowego.


Do pobrania

wyłożone dokumenty będą dostępne TUTAJ

ogłoszenie o ponownym wyłożeniusprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice