Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Konsultacje

Konsultacje społeczne dot. budowy kanalizacji deszczowej wraz z otwartym zbiornikiem retencyjnym w rejonie ulicy Szpaków i Sikorek

14 marca 2017 r. Prezydent Miasta Katowice podpisał zarządzenie nr 1277/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących dot. budowy kanalizacji deszczowej wraz z otwartym zbiornikiem retencyjnym w rejonie ulic Szpaków i Sikorek w Katowicach.

Z dokumentem można zapoznać się TUTAJ.


Konsultacje społeczne miały charakter lokalny i skierowane były do mieszkańców/właścicieli nieruchomości z fragmentów ulic Sikorek, Szpaków, Przepiórek oraz Skowronków, które graniczą z działkami nr 89/12 i nr 64/3 (obręb 0003, karta mapy 39).

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone poprzez badanie ankietowe, realizowane wśród mieszkańców nieruchomości, objętych konsultacjami.Poniżej prezentujemy raport końcowy z konsultacji społecznych dotyczących budowy kanalizacji deszczowej wraz z otwartym zbiornikiem retencyjnym w rejonie ulic Szpaków i Sikorek w Katowicach.

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców zapraszamy do lektury.

RAPORT
Załącznik nr 1 - Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice
Załącznik nr 2 - Wzór zaproszenia do udziału w konsultacjach wraz z ankietąDziałania konsultacyjne

Wypełnioną ankietę konsultacyjną, którą mieszkańcy znaleźli w swoich skrzynkach pocztowych, można było zwrócić na jeden z wybranych sposobów:

  • wysłanie zeskanowanej ankiety przy wykorzystaniu poczty elektronicznej: konsultacje@katowice.eu;
  • odesłanie listem pod adresem: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice, Rynek 13, 40-003 Katowice z adnotacją na kopercie: Konsultacje społeczne dot. kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpaków i Sikorek;
  • dostarczenie do Wydziału Komunikacji Społecznej, II piętro (pokój 204), Rynek 13;
  • wrzucenie do urny dostępnej w filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Brynowskiej 53a.
     

    Wypełnione ankiety należało zwrócić w nieprzekraczającym terminie do 24 kwietnia 2017r.mapa zbiorniki retencyjne.jpg

Czym jest zbiornik retencyjny?

Zadaniem zbiorników retencyjnych jest gromadzenie wód opadowych w przypadku gwałtownych opadów, w czasie których ilość wody jest tak duża, że nie jest możliwe przejęcie jej przez sieci kanalizacyjne i wchłonięcie jej w glebę. Zbiornik retencyjny zatrzymuje okresowo nadmiar wód deszczowych spływających do kanalizacji, zabezpieczając tereny zagrożone podtopieniem przed okresowym zalewaniem i powodziami.

Dlaczego rozważa się modernizację zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Szpaków i Sikorek?

Budowę otwartych zbiorników retencyjnych planuje się w miejscach naturalnie ukształtowanych, w korytach rzek lub mniejszych cieków wodnych tak, aby wykorzystać istniejące skarpy jako ściany zbiornika.

Po wybudowaniu w 2016 r. wału ziemnego na wysokości posesji ulicy Szpaków 49 naturalna dolina jednego z dopływów Kłodnicy już została zamieniona na zbiornik retencyjny, mający za zadanie zatrzymanie nadmiaru wód opadowych, których sieć kanalizacyjna nie jest w stanie przyjąć.

Celem rozważanej inwestycji byłaby poprawa parametrów istniejącego zbiornika, którego pojemność zostałaby zwiększona do V=2350 m3 poprzez jego pogłębienie.

W jaki sposób ewentualna modernizacja zbiornika retencyjnego wpłynie na otoczenie?

Zakładane zwiększenie pojemności zbiornika zostałoby uzyskane przez wybranie mas ziemnych z podłoża i skarp, co oznacza, że nie byłby on rozbudowany przez podnoszenie istniejących skarp. Zabudowany korytem betonowym ciek wodny byłby na tej samej wysokości jak obecnie. Działania te nie wpłynęłyby na zwiększenie ilości wód dopływających do zbiornika. Przy ewentualnym podjęciu decyzji o wykonaniu inwestycji, zbiornik zostałby również wyposażony w regulacje poziomu wody, umożliwiające sterowanie napełnieniem. Maksymalny poziom przy założonych dopływach wody nie spowoduje wylewania wód na przyległe działki. Wybudowanie na dopływie od strony ul. Sikorek ukrytego pod powierzchnią terenu osadnika o długości 10 m poprawiłoby czystość wód dopływających do zbiornika. Potencjalna inwestycja wiązałaby się również z koniecznością wybudowania dróg dojazdowych dla służb obsługi technicznej zbiornika od ulicy Szpaków do istniejącego wału (o długości 43 m) oraz od ulicy Sikorek do projektowanego osadnika (o długości 55,2 m). Rozważana inwestycja wiązałaby się z wycinką 15 drzew rosnących w bliskości istniejącego cieku. Jednakże wartościowe drzewa, takie jak dęby i starodrzew zostałyby zachowane.sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice