Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
 • Internet

Konsultacje związek metropolitalny

związek metropolitalny

Katowice (19)dolina_3_stawow_fot.Marian Drygas.jpgZapraszamy mieszkańców Katowic do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wejścia miasta Katowice w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim -


7 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim. - Jestem gorącym orędownikiem metropolii, bo widzę w niej szansę na wielki skok cywilizacyjny – zarówno dla Katowic, jak i każdej gminy, która będzie w ten projekt włączona. Czy metropolia odniesie sukces? Jestem przekonany, że tak. Większy może więcej i musimy to wykorzystać. Zachęcam wszystkich mieszkańców Katowic do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych i wyrażenia swojej opinii – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. 


Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konsultacji społecznych

W badaniu wzięło udział 1589 osób. Spośród ważnych głosów - 94% mieszkańców Katowic wyraziło chęć przystąpienia do związku metropolitalnego. Pełny raport z procesu dostępny jest tutaj
O stworzenie podstaw prawnych dla powstania metropolii od lat zabiegały miasta zrzeszone w Górnośląskim Związku Metropolitalnym. Po podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP, kolejnym formalnym krokiem będzie przygotowanie wniosku o utworzenie związku metropolitalnego. Wniosek zostanie złożony przez Radę Miasta Katowice i rozpatrzony przez Radę Ministrów. Zanim jednak to nastąpi, we wszystkich gminach objętych wnioskiem zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne.

Rozporządzenie powołujące związek metropolitalny w województwie śląskim wydane zostanie do 30 czerwca 2017 r. Jest to formalne usankcjonowanie istniejących i sukcesywnie pogłębianych więzi społeczno-gospodarczych i kulturalnych, integrujących gminy Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.

Tworzenie metropolii to pionierski proces, wymagający wizji i wielu lat konsekwentnej pracy. Jednak włączając się w niego zyskamy wszyscy. Kluczowe są wola i wspólne działanie, ale także zachowanie własnej tożsamości. Ze świadomością różnic i podobieństw, w poszanowaniu historycznych doświadczeń, łatwiej jest planować i koordynować działania na poziomie metropolitalnym. Wymiana różnorodnych doświadczeń i wykorzystanie dobrych praktyk dają szansę na harmonijny rozwój całego obszaru metropolii.


mapa.png

Mapa obejmuje - oprócz Katowic - 40 gmin, które zostały zaproszone do wejścia w skład tworzonego związku metropolitalnegoRozpoczynając działania zmierzające do złożenia wniosku o utworzenie związku metropolitalnego 10 kwietnia 2017 r. Rada Miasta Katowice podjęła dwie uchwały:

 • w sprawie zwrócenia się do rad gmin o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w sprawie wejścia w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim, a także o podjęcie przez rady gmin i Sejmik Województwa Śląskiego uchwał zawierających opinie, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy (nr XXXIX/767/17)
 • w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Katowice, dotyczących wejścia miasta Katowice w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim (nr XXXIX/768/17)


11 kwietnia 2017r. wykonując uchwałę Rady Miasta Prezydent Miasta podpisał zarządzenie w spr. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Katowice, dotyczących wejścia miasta Katowice w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim (nr 1326/2017). Zarządzenie określa sposób, w jaki mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinię w tym temacie.


W jaki sposób będziemy zbierać opinie?

 • elektronicznie - od 26 kwietnia do 9 maja przez​ formularz online​ dostępny poprzez stronę www.konsultacje.katowice.eu
 • tradycyjnie czyli za pomocą formularza papierowego, który od 26 kwietnia do 9 maja będzie do pobrania w 33 dzielnicowych punktach konsultacyjnych, pełny wykaz dostępny jest tutaj oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców (Rynek 1). Wypełniony formularz będzie można wrzucić w powyższych punktach do specjalnie oznakowanych urn.

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w postaci raportu do 16 maja 2017 r.
 

 

Czym jest związek metropolitalny?

Związek metropolitalny jest zrzeszeniem gmin, charakteryzujący się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, położonych na obszarze spójnym pod względem przestrzennym, który zamieszkuje co najmniej2 mln mieszkańców. Związek metropolitalny posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

 

Zadania związku metropolitalnego

Związek metropolitalny wykonuje wg art. 12 ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim zadania publiczne w zakresie:

 • kształtowania ładu przestrzennego;
 • rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru związku metropolitalnego;
 • planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju publicznego transportu zbiorowego,w tym transportu drogowego, kolejowego oraz innego transportu szynowego, a także zrównoważonej mobilności miejskiej;
 • metropolitalnych przewozów pasażerskich;
 • współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku metropolitalnego;
 • promocji związku metropolitalnego i jego obszaru.

Związek może wykonywać także inne zadania, zlecane przez gminy, zawierając porozumienia z gminami lub ich związkami oraz organami administracji rządowej. Według art. 14 ustawy związek może powoływać nowe podmioty dla sprawnego działania.

Związek będzie także realizować zadania wykraczające poza jedną gminę, powoływany jest bowiem dla rozwiązywania ponadlokalnych problemów.

Wspólne przedsięwzięcia to także możliwość oszczędności. Już teraz gminy Górnośląskiego Związku Metropolitalnego - dzięki np. hurtowym zakupom energii elektrycznej oszczędzają kilkanaście milionów złotych rocznie w swoich budżetach. Takich działań może być więcej. To nowa jakość w zarządzaniu.

 

Źródła finansowania

Źródłami dochodów związku metropolitalnego zgodnie z art. 52 ustawy są przede wszystkim udziały we wpływach z podatków oraz składki od gmin należących do związku.

Budżet związku będzie zasilany z budżetu państwa dodatkowymi 5% wpływów z podatku PIT, według szacunków to kwota między 250 a 300 mln złotych. W pierwszym roku będzie to natomiast 0,2% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie związku.

Jeśli przyjmiemy, że środki te mogą być wykorzystane jako wkład własny pozwalający ubiegać się o dotacje, to kwota ta może być kilkukrotnie większa. Stanowić będzie koło zamachowe dla rozwoju  Metropolii.

Składka gmin to zaledwie jedna dziesiąta wpływów do budżetu związku. Wg art. 53 ustawy składać się będzie z części stałej i zmiennej. Część stała to 0,5% z dochodów z udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Część zmienna będzie uzależniona od zadań przekazanych Związkowi przez gminy, co sprecyzuje uchwalony przez Zgromadzenie statut.

W pierwszym roku natomiast część stała składki gmin to 0,1% dochodów z udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Organy związku

Każda gmina będzie miała wpływ na kluczowe decyzje, podział i wykorzystanie środków finansowych i zadania realizowane przez związek.

Organami związku wg art. 18 ustawy będą:

 • zgromadzenie związku metropolitalnego czyli organ stanowiący i kontrolny, złożony z delegatów gmin (po jednym z każdej gminy)
 • zarząd związku metropolitalnego – organ wykonawczy, wykonujący swoje zadania przy pomocy urzędu metropolitalnego.

Zgromadzenie związku uchwali jego statut, budżet oraz dokona wyboru zarządu. Do jego wyłącznej kompetencji należeć będzie uchwalanie strategii rozwoju oraz ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku. Zgromadzenie tworzyć będzie nowe jednostki organizacyjne związku metropolitalnego.

Zasady działania zarządu, w skład którego wejdzie 5 członków, określi statut związku. Do jego zadań należeć będzie m.in. wykonanie budżetu związku metropolitalnego oraz kierowanie i koordynowanie działalności związku i jego jednostek organizacyjnych.

 

Więcej informacji na stronie www.gzm.org.pl


plakat

ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice