​​logotyp EFRR 2017.JPG

Tytuł projektu: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost  jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu oświetlenia hybrydowego. 

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii/ Poddziałanie: 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT

Opis projektu: Celem projektu jest oświetlenie wybranych miejsc szczególnie niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice, gdzie nie ma możliwości  postawienia słupów zasilanych z tradycyjnej linii kablowej, za pomocą oświetlenia hybrydowego wyposażonego w oprawę  oświetleniową z diodami LED, panele  fotowoltaiczne przetwarzające energię  słoneczną na energię elektryczną do zasilania oprawy LED, akumulatory żelowe, mikroturbinę wiatrową umieszczoną  na wierzchołku słupa.

Okres realizacji projektu: III  kw. 2017r. – IV kw. 2017r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 530 004,80 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 352 854,08 zł (85%). Wkład własny miasta Katowice wynosi 15% kwalifikowalnej wartości projektu.

Stan realizacji: Projekt zakończony.