Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Katowice, miasto otwarte – działania inwestycyjne – adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43

Katowice, miasto otwarte – działania inwestycyjne – adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43

logotyp EFRR 2017.JPG

Tytuł projektu: Katowice, miasto otwarte – działania inwestycyjne – adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych / Poddziałanie: 10.2.1. Roz​wój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT.

Opis projektu: Projekt ma na celu poprawę jakości i dostępu do usług społecznych oferowanych w Katowicach dla osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie konkretnej infrastruktury społecznej. W ramach projektu zostanie przeprowadzony remont i rozbudowa nieużytkowanej kamienicy znajdującej się przy ul. Francuskiej 43 w Katowicach wraz z przyległym otoczeniem z przeznaczeniem na pełnienie funkcji społecznej.
Wyremontowany budynek będzie użytkowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach na rzecz działań i usług społecznych, w tym również organizowania społeczności lokalnej. Zostanie tam uruchomione centrum usług społecznych, w którym będą działały w szczególności dwa ośrodki dla osób niepełnosprawnych tj. ośrodek wsparcia dziennego dla niskofunkcjonujących osób niepełnosprawnych oraz ośrodek dla dorosłych osób z autyzmem.

W związku z degradacją obiektu przy ul. Francuskiej 43 w ramach projektu zostaną przeprowadzone określone roboty budowlane, prace remontowe związane z instalacją wod.–kan, instalacją c.o, instalacją wentylacyjną oraz instalacją elektryczną. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także zostanie w ramach projektu odpowiednio wyposażony, by prawidłowo realizować funkcje, do których będzie przeznaczony.

Okres realizacji projektu: 30.10.2015r. - 31.07.2018r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 6 482 129,49 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 5 401 072,22 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), a budżet miasta Katowice wynosi 1 081 057,27 zł.

Stan realizacji: Projekt został zrealizowany​. Projekt jest na etapie rozliczenia końcowego.

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice