EFS z flagą.jpg


Tytuł projektu: Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego – II edycja

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy / Poddziałanie: 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs
 
Opis projektu: Celem projektu jest zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworu raka jelita grubego wśród mieszkańców Katowic oraz osób uczących się i pracujących w Katowicach i w konsekwencji obniżenie umieralności na nowotwory złośliwe jelita grubego. W ramach projektu planuje się realizację 350 bezpłatnych badań kolonoskopowych dla ww. grupy docelowej. Jednocześnie zakłada się organizację grupowych i indywidualnych spotkań informacyjno-edukacyjnych o tematyce promującej postawy prozdrowotne pod kątem profilaktyki raka jelita grubego. W ramach projektu opracowany zostanie poradnik edukacyjno-informacyjny o tematyce związanej z profilaktyką zdrowia.
 
Projekt realizowany przez Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka TOMMED – Bula Tomasz w partnerstwie z Miastem Katowice.
 
Okres realizacji projektu: III kw. 2018r. - III kw. 2019r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 269.222,04 zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 236.915,39 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85%, z budżetu państwa 3%). Wkład własny Lidera projektu oraz Partnera wynosi łącznie 12% całkowitej wartości projektu.
 
Stan realizacji: Projekt w trakcie realizacji.