EFS kolor poziom.jpgTytuł projektu: Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji - zajęcia dla uczniów katowickich szkół.


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego / Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Opis projektu:  Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w 25 szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Katowic, poprzez realizację do 30 czerwca 2018 r. dziewięciu typów pozalekcyjnych zajęć dodatkowych w zakresie kształcenia ogólnego, w obszarach wymagających szczególnego wsparcia, wyznaczonych na podstawie diagnozy edukacyjnej poszczególnych placówek.

Okres realizacji projektu: 1 lipca 2016r. - 30 czerwca 2018r.​​

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota  1 310 394,00 zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu Państwa wynosi 1 179 354,60 zł. Wkład własny miasta Katowice wynosi 10% całkowitej wartości projektu.

Stan realizacji: Projekt został zakończony i rozliczony.