Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej wraz z wdrożeniem usprawnień zarządczych w Urzędzie Miasta Katowice.

Program / priorytet / działanie / poddziałanie: Wniosek został złożony w odpowiedzi na konkurs z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie; Działanie 5.2 Wzmocnienie Potencjału Administracji Samorządowej; Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Opis: Celem projektu było zniwelowanie luk kompetencyjnych pracowników Urzędu poprzez rozwój ich kwalifikacji oraz wdrożenie kompleksowych usprawnień zarządczych na poziomie całej organizacji w następujących obszarach:
1.Wdrożenia systemu rozwoju kompetencji kadr
2.Implementacji systemu Zarządzania projektami wg metodyki PRINCE2
3.Rozwoju Systemu Zarządzania Jakością
4.Wzmocnienia jakości stanowionych decyzji administracyjnych
5.Wdrożenia systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientów z funkcjonowania Urzędu
6.Wdrożenia procedury konsultacji społecznych
7.Opracowania i wdrożenia procedury aktualizowania opisu usług świadczonych w Urzędzie.

Okres realizacji projektu: 1.07.2010 – 30.06.2012r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 1.512.770,00 zł. Dofinansowanie ze środków EFS pokryło 85% wszystkich kosztów; 5% to środki pochodzące z budżetu państwa. Pozostałe 10% stanowił wkład własny Miasta Katowice.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego