Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice

Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice
EFS kolor poziom.jpg
Tytuł projektu: Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 
w rozbudowywanych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego/ Poddziałanie: 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT
 
Opis projektu: Celem projektu był wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci uczęszczających do dwóch katowickich przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice tj.: Miejskiego Przedszkola nr 41 oraz Miejskiego Przedszkola nr 66 w Katowicach, poprzez utworzenie dodatkowych 156 miejsc wychowania przedszkolnych oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów.
Projekt polegał na utworzeniu i zapewnieniu funkcjonowania łącznie 9 nowych oddziałów przedszkolnych w MP 41 i MP 66 oraz przeprowadzeniu kilku rodzajów zajęć dodatkowych.
 
Okres realizacji projektu: 1 lipca 2017r. - 31 sierpnia 2018r.
 
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 3 106 096,78 PLN. Wartość dofinansowania z EFS wynosi 2 640 182,26 PLN (85% kosztów kwalifikowalnych), a budżet miasta Katowice wynosi 465 914,52 PLN.
 
Stan realizacji: Realizacja projektu została zakończona. Trwa rozliczanie projektu.sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice