Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących​Tytuł projektu: Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących

Program / priorytet / działanie / poddziałanie: Wniosek został złożony w odpowiedzi na konkurs z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Opis projektu: Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji poprzez rozwój kompetencji kluczowych, wzmocnienie atrakcyjności oraz podniesienie jakości procesu kształcenia w katowickich placówkach oświatowych.
Realizacja projektu podzielona była na 2 edycje przypadające na lata szkolne 2010/2011 oraz 2011/2012. W sumie projektem objętych było 29 placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice w tym: 5 liceów ogólnokształcących: II, V, VI, VII i IX, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących, Gimnazjum nr 36 w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1, Gimnazjum nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjum nr 12 w Zespole Szkół nr 1, Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół nr 2, a także 18 samodzielnych gimnazjów: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23.
Projekt polegał na przeprowadzeniu zajęć pozalekcyjnych w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących z zakresu matematyki, informatyki, języków obcych (w tym angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, francuski), fizyki oraz przedsiębiorczości.
Uczestnicy projektu oprócz udziału w zajęciach pozalekcyjnych, mieli możliwość uczestnictwa w konsultacjach psychologicznych, jak również spotkaniach z doradcą zawodowym. Przy użyciu specjalistycznych narzędzi diagnostycznych badane były predyspozycje i postawa uczniów w kontekście wejścia i odniesienia sukcesu na rynku pracy.
Dla zwiększenia efektywności i atrakcyjności zajęć pozalekcyjnych, w ramach projektu zakupione zostały pomoce dydaktyczne oraz tablice interaktywne.

Okres realizacji projektu: od 1 września 2010r. do 31 lipca 2012r.

Wartość projektu / dofinansowanie:
Całkowita wartość projektu to kwota 2.632.460,00 zł. Dofinansowanie ze środków EFS pokryło 85% wszystkich kosztów; natomiast 15% to wkład województwa śląskiego.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


​Pliki do pobrania:
plakat Zajecia.pdf

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice