Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
 • Internet

Internet Polityka jakosci

Polityka jakosci

Pobierz dokument - zał. do zarządzenia


Załącznik do zarządzenia wewnętrznego 
Prezydenta Miasta Katowice
nr 113/2019 z dnia 8 marca 2019 r.

POLITYKA JAKOŚCI

URZĘDU MIASTA KATOWICE

 

Urząd Miasta Katowice wykonuje zadania publiczne w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w sposób sprawny, kompetentny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i aktami wewnętrznymi oraz profesjonalnie świadczy usługi na rzecz mieszkańców.

Kontynuując dynamiczny rozwój miasta oraz zakładając pozyskanie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020  oraz Funduszy Norweskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 sformułowane zostały następujące strategiczne cele działania na rok 2019:

 1. Kontynuacja działań mających na celu: - zachęcanie inwestorów krajowych i zagranicznych do lokowania swojej działalności w Katowicach, w szczególności reprezentujących sektor nowoczesnych usług biznesowych (m.in. poprzez zapewnienie wysokich standardów obsługi inwestora) oraz – wspieranie ekspansji katowickich firm na rynki zagraniczne;
 2. Wspieranie działań mających na celu przyspieszenie rozwoju nowej gospodarki wdrażającej innowacje technologiczne generowane przez lokalny potencjał przedsiębiorczości oraz potencjał sektora badawczo - rozwojowego m.in. poprzez współpracę z klastrami działającymi na terenie miasta Katowice, tworzenie atrakcyjnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP (w tym pomoc w procedurach inwestycyjnych   w ramach urzędu dla MŚP oraz start-up'ów), wspieranie platformy współpracy między samorządem, uczelniami i biznesem;
 3. Kontynuacja działań zmierzających do budowy Centrum Nauki w Katowicach;
 4. Tworzenie warunków dla rozwoju przemysłów kreatywnych opartych na sektorze kultury;
 5. Dalsze wzmacnianie pozycji międzynarodowej Katowic poprzez aktywne uczestnictwo  w prestiżowej Sieci Miast Kreatywnych UNESCO – Katowice Miasto Muzyki i realizacja wynikających z tego tytułu zadań dot. zrównoważonego rozwoju w obszarze muzycznych przemysłów kreatywnych;
 6. Realizacja działań podejmowanych w ramach stowarzyszenia EUROCITIES, organizacji ICLEI oraz sieci ICORN;
 7. Utrzymanie niskiego wskaźnika bezrobocia oraz wzmocnienie aktywności przedsiębiorczej mieszkańców, a także lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy;
 8. Podnoszenie jakości kształcenia w szkolnictwie podstawowym, gimnazjalnym (w oddziałach gimnazjalnych w innych typach szkół) i ponadgimnazjalnym (w tym zwłaszcza w zakresie kształcenia zawodowego);
 9. Wspieranie uczelni wyższych w działaniach umacniających pozycję Katowickiego Ośrodka Akademickiego w kraju i zagranicą, m.in. poprzez udział w rozwoju infrastruktury szkolnictwa wyższego;
 10. Kontynuacja działań mających na celu rozwiązanie problemów komunikacyjnych miasta poprzez stworzenie: zintegrowanego, multimodalnego i niskoemisyjnego systemu transportu zbiorowego (budowa Katowickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych, wdrażanie Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem), a także tworzenie warunków dla bezpiecznego i płynnego ruchu rowerowego w mieście;
 11. Realizacja działań w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej, w tym elektromobilności  w ramach wielowymiarowej współpracy z organami administracji samorządowej i rządowej, uczelniami oraz podmiotami prywatnymi;
 12. Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych (miejskich i poprzemysłowych);
 13. Kontynuacja działań polegających na wykorzystaniu innowacyjnych narzędzi w ramach zrównoważonego rozwoju;
 14. Kontynuacja działań zapewniających mieszkańcom bezpieczeństwo publiczne i ekologiczne, m.in. przez wdrażanie inteligentnego systemu monitoringu, dalsze porządkowanie gospodarki ściekowej w mieście, racjonalną gospodarkę odpadami komunalnymi;
 15. Realizacja działań zmierzających do wzmocnienia potencjału adaptacyjnego do zmian klimatu;
 16. Kontynuacja i intensyfikacja działań inwestycyjnych związanych z wymianą źródeł ciepła i montażem urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej oraz pozostałych nieruchomościach na terenie miasta Katowice;
 17. Intensyfikacja działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do przedsiębiorców  i mieszkańców w zakresie problematyki ograniczania niskiej emisji (m.in. poprzez utworzenie w mieście Katowice „Centrum Informacji o Efektywności Energetycznej" oraz „Systemu monitoringu jakości powietrza dla miasta Katowice");
 18. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej poprzez ich kompleksową termomodernizację oraz wyposażenie w systemy monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością zdalnej eksploatacji;
 19. Realizacja polityki mieszkaniowej, ze szczególnym uwzględnieniem młodych rodzin, poprzez wsparcie społecznych form budownictwa mieszkaniowego, udział w programie Mieszkanie Plus, budowę nowych i modernizację istniejących obiektów komunalnego budownictwa mieszkaniowego, a także tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa komercyjnego na terenie miasta;
 20. Utrzymanie na właściwym wysokim poziomie obiektów i obszarów przebudowanych i zrewitalizowanych w wyniku zrealizowania zadań inwestycyjnych;
 21. Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych w dzielnicach poprzez kontynuację inwestycji z zakresu niezbędnej infrastruktury społecznej i technicznej;
 22. Tworzenie warunków do korzystania z wysokiej jakości usług sportowych, w tym budowa krytych basenów w dzielnicach, utworzenia strefy sportu obejmującej m.in. nowy stadion miejski, wspierania rozwoju sportu wyczynowego, sportu młodzieżowego oraz organizacji  i promocji wielkich wydarzeń sportowych w mieście;
 23. Realizacja działań mających na celu zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego i żłobków z uwzględnieniem zapotrzebowania w poszczególnych dzielnicach miasta (powiększenie bazy miejsc w istniejących placówkach oraz budowa nowych placówek);
 24. Kontynuacja działań w zakresie włączenia społecznego osób wymagających opieki z tytułu niepełnosprawności, niedostosowania społeczno-ekonomicznego, marginalizacji i wykluczenia;
 25. Poprawa jakości i wzrost dostępności do usług publicznych, z wykorzystaniem technologii informatycznych, w tym m.in. w zakresie administracji publicznej, opieki zdrowotnej, transportu publicznego oraz pomocy społecznej;
 26. Udział we wdrażaniu programów rządowych realizowanych w obszarze społecznym  w szczególności dotyczących wsparcia dla rodzin;
 27. Kontynuacja Polityki Rodzinnej (m.in.: program „Nas Troje i więcej");
 28. Kontynuacja Programu Senioralnego („Aktywni Seniorzy");
 29. Dalsza realizacja działań mających na celu aktywizację mieszkańców na rzecz integracji  i budowania więzi lokalnych społeczności oraz włączenie ich w proces współdecydowania  o rozwoju miasta (budżet obywatelski, konsultacje społeczne, inicjatywa lokalna) oraz kontynuacja dialogu z NGO przy wsparciu Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych;
 30. Wspieranie działań mających na celu równoczesne umiędzynarodowienie i popularyzację katowickich aktywności, produktów i wydarzeń w sferze artystycznej, kulturalnej, sportowej, edukacyjnej i badawczo-naukowej w Katowicach;
 31. Budowanie współpracy z miastami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii opartej na zasadach partnerstwa.

 

 

w.z. PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

Bogumił Sobula

Pierwszy Wiceprezydent

Miasta KatowiceCalendar
Title and navigation
<<<sierpień 2020>>>
sierpień 2020
PWŚCPSN
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice