Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Klub Strasburski

Klub Strasburski 

klub strasburski.jpg
 

KLUB STRASBURSKI​


 

Klub Strasburski powstał w maju 2003 roku. Aktualnie w Klubie działa 39 miast z państw należących do Unii Europejskiej, w tym siedem miast polskich (Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław). Katowice od początku uczestniczą aktywnie w pracach Klubu, którego celem jest partnerska współpraca miast europejskich w dziedzinie kulturalnej, gospodarczej i naukowej.

Podczas corocznego spotkania Prezydentów Miast Klubu Strasburskiego podpisywana jest "Deklaracja Strasburska" - dokument polityczny wzywający do zaangażowania interesów miast w koncepcję polityki wspólnotowej.

Podczas pierwszego spotkania, w Strasburgu 14 maja 2003 roku, prezydenci miast z przyszłych państw członkowskich Unii Europejskiej podpisali "Pierwszą Deklarację Strasburską" stanowiącą podstawę rozwoju współpracy i podejmowania inicjatyw w dziedzinach kulturalnej, gospodarczej, naukowej i szkolnictwa wyższego.

Na drugim spotkaniu prezydentów stolic oraz metropolii nowych i przyszłych państw wstępujących do Unii Europejskiej, w dniu 3 maja 2004 roku podpisano "Drugą Deklarację Strasburską" oraz omówiono szczegółowo projekty przewidziane do realizacji na przestrzeni dwóch kolejnych lat. Jednym z nich było przygotowanie wniosku o sfinansowanie ze środków europejskiego programu URBACT szkolenia dotyczącego zintegrowanego podejścia do spraw związanych z transportem publicznym w dużych miastach. Katowice, wspólnie z 9 miastami europejskimi uczestniczyło w powyższym projekcie, co dało możliwość zapoznania się z wymogami unijnymi w zakresie transportu publicznego oraz możliwościami finansowania przedsięwzięć z funduszy europejskich.

W dniu 10 maja 2005 roku spotkali się po raz trzeci prezydenci miast Europy Wschodniej tworzących Klub Strasburski, aby omówić program działań w dziedzinie kultury. W programie wizyty znalazło się zwiedzanie Ośrodka Muzyki i Tańca, spotkania z twórcami i przedstawicielami instytucji kultury alzackiej metropolii, jak również z komisarzami europejskimi - Danutą Hübner, odpowiedzialną za politykę regionalną, Janem Figelem, odpowiedzialnym za sprawy edukacji, szkolnictwa, kultury i komunikacji międzykulturowej oraz eurodeputowanymi i przedstawicielami administracji unijnej. Podpisana została "Trzecia Deklaracja Strasburska" dotycząca działań w dziedzinie kultury.

W dniach 16-17 maja 2006 roku Prezydenci Miast Klubu Strasburskiego spotkali się po raz czwarty, by rozmawiać na temat czynników mających wpływ na zwiększanie atrakcyjności miast i tym samym podnoszenie poziomu życia ich mieszkańców. W wystąpieniach i dyskusjach z udziałem przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej podkreślono konieczność zachowania równowagi w rozwoju ekonomicznym, społecznym i środowiska naturalnego zwłaszcza w metropoliach. Podczas czwartego Spotkania nastąpiło podsumowanie i zakończenie zrealizowanego w ramach programu URBACT projektu szkoleń i wymiany doświadczeń w zakresie zintegrowanego podejścia do zarządzania transportem w miastach. W podpisanej "Czwartej Deklaracji Strasburskiej" miasta wyraziły swoje zaangażowanie w wymianę doświadczeń celem budowania atrakcyjnych i zrównoważonych terenów miejskich apelując jednocześnie do władz europejskich o poparcie tej inicjatywy.

Piąte Spotkanie Prezydentów Miast Klubu Strasburskiego, które odbyło się w dniach 22 i 23 maja 2007 roku było poświęcone tematyce zrównoważonego rozwoju. Podpisana "Piąta Deklaracja Strasburska" potwierdza wolę miast członkowskich Klubu do budowania zrównoważonych miast i opierania swojego rozwoju na poszanowaniu człowieka i środowiska. Piąta rocznica Spotkania była również okazją do zaprezentowania zbioru "50 inicjatyw na rzecz bardziej harmonijnych miast" zrealizowanych w obrębie Klubu w zakresie ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i spójności społecznej. W zbiorze opublikowane są przykłady trzech projektów Miasta Katowice - Drogowa Trasa Średnicowa, Modernizacja oczyszczalni ścieków, Zintegrowane zarządzanie i integracja zanieczyszczonych terenów.

Dzięki współpracy w dziedzinie kultury Miasto Katowice sprowadziło 2007/2008 roku wystawę z okazji 50-lecia Traktatów Rzymskich, przygotowaną przez Miasto Strasburg i współfinansowaną przez Parlament Europejski. Wystawa gościła w Miejskim Domu Kultury Szopienice-Giszowiec,  Miejskim Domu Kultury Południe,  Miejskim Domu Kultury Zawodzie, Górnośląskim Centrum Kultury,  Pałacu Młodzieży oraz w ośrodku Alliance Française.

W roku 2009 Strasburg włączył się w obchody 20 rocznicy podpisania Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka i stał się Europejską Stolicą Praw Dziecka. Z tej to okazji w dniach 17 i 18 listopada odbyło się siódme Spotkanie Klubu Strasburskiego dotyczące praw dziecka oraz zaangażowania miast europejskich w ich realizację.

W ramach 60 rocznicy podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka grupa pięciu młodych katowiczan z Pałacu Młodzieży uczestniczyła w europejskim seminarium młodzieży „HURRY UP ! Human Rights Revisited by Youth in Europe”. Seminarium, które odbyło się w Strasburgu w dniach 2-7 listopada 2010 r., stworzyło okazję do zgłębienia i poszerzenia wiedzy o prawach człowieka poprzez warsztaty, dyskusje, spotkania z ekspertami, a także prezentację Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ważnym aspektem projektu była integracja z rówieśnikami z innych państw europejskich (Bułgaria, Francja, Gruzja, Łotwa, Niemcy, Rumunia,Węgry). Organizatorzy położyli w ten sposób nacisk na propagowanie równości kulturowej, rasowej i społecznej. Długofalowym celem seminarium było stworzenie w Europie sieci młodych ambasadorów praw człowieka i demokracji.

seminarium-mlodziezy.jpg
 

W dniu 8 lutego 2011 roku młodzi katowiccy ambasadorowie praw człowieka i demokracji zorganizowali w Pałacu Młodzieży spotkanie pt. "Prawa człowieka i demokracja w oczach młodziezy europejskiej". W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Młodzież miała okazje poszerzyć wiedzę o instytucjach europejskich oraz usłyszeć od swoich rówieśników jakie są prawa człowieka i jak są one realizowane w naszym kraju i w całej Europie.

W czerwcu 2018 roku w Strasburgu/Francja przedstawiciel miasta Katowice uczestniczył w European Youth Event (EYE). Celem udziału w spotkaniu było zapoznanie się ze specyfiką tego typu konferencji od strony organizacyjnej. W wydarzeniu wzięło udział ponad 9 tysięcy osób, nie tylko z Europy, ale i z różnych zakątków świata. Uczestnicy EYE mieli okazję wziąć udział w licznych wydarzeniach o różnej tematyce takich jak warsztaty, wykłady czy też inne aktywności, które opierały się przede wszystkim na integracji i poznaniu różnych kultur. Równolegle do European Youth Event odbywał się YO!Festival, w czasie którego uczestnicy mogli wspólnie spędzać czas bawiąc się na koncertach czy oglądając filmy w plenerze. 

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice