Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Organizacja międzynarodowa - EUROCITIES

Organizacja międzynarodowa - EUROCITIES

​ 

 

EUROCITIES.jpg

 
EUROCITIES​

Od roku 1993 miasto Katowice jest członkiem stowarzyszonym organizacji EUROCITIES, której siedziba mieści się w Brukseli. Jest to organizacja typu non-profit.

Głównym celem Eurocities jest poprawa życia Europejczyków poprzez promocję zintegrowanej europejskiej polityki miejskiej i zaangażowanie miast w europejskie procesy polityczne. Organizacja propaguje oraz wspiera planowanie i wdrażanie międzynarodowych projektów realizowanych przez miasta członkowskie.

Cele stowarzyszenia to:
* poszerzanie sieci pomiędzy głównymi miastami Europy oraz władzami lokalnymi  w Europie;
* promowanie i reprezentowanie wspólnych interesów Eurocities w procesach konsultacyjnych i decyzyjnych instytucji Unii Europejskiej;
* reprezentowanie interesów wzajemnych w ramach wszelkich obszarów i kwestii związanych z instytucjami Unii Europejskiej;
* rozpowszechnianie informacji i organizowanie konferencji, konwencji, seminariów, zgromadzeń i spotkań;
* poszukiwanie funduszy i subsydiów na rzecz Eurocities.

Członkowie Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie składa się z członków pełnoprawnych i stowarzyszonych. Warunkiem przystąpienia do Stowarzyszenia jest przedłożenie formalnej, pisemnej prośby o przyjęcie na ręce Komitetu Wykonawczego i aprobująca opinia Dorocznego Walnego Zgromadzenia. Członkowie zobowiązani są do wnoszenia rocznej opłaty członkowskiej.

Organy Stowarzyszenia to:

* Komitet Wykonawczy, który kieruje pracami Stowarzyszenia.

Na czele Komitetu Wykonawczego stoi Przewodniczący, wybierany przez Doroczne Walne Zgromadzenie;

* Doroczne Walne Zgromadzenie, które składa się ze wszystkich członków Stowarzyszenia. Przewodniczy mu Przewodniczący Stowarzyszenia. Za wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem lub statutem, wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozdziału głosów rozstrzygający głos ma Przewodniczący. Każdy członek dysponuje na Dorocznym Walnym Zgromadzeniu jednym głosem.


Organizacja składa się z siedmiu Forów, w ramach których działają Grupy Robocze :

1. Forum Współpracy

- promocja międzynarodowej sieci i współpracy między miastami, w celu rozszerzenia demokracji i praw człowieka

- dostarczanie unikalnej wiedzy i doświadczenia, które wnoszą miasta do kreowania polityki i procesu legislacyjnego


Grupy Robocze:

* Europejska Polityka Sąsiedztwa i Rozszerzenie

* Zarządzanie

* Zmiana Klimatu i Energia


2. Forum Kultury

- popieranie rozwoju strategii kulturalnych na poziomie lokalnym, regionalnym i narodowym

- kreowanie działań kulturalnych miasta dostępnych dla całej ludności

Grupy Robocze :

* Dostęp do Kultury

* Zasoby dla Kultury

* Kultura i Młodzież

* Kreatywne Przemysły


3. Forum Gospodarki

- zapewnianie dogodnych warunków gospodarczych, które sprzyjają przedsiębiorczości i innowacjom, przyciągają inwestycje i tworzą miejsca pracy

- zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom  dostępu do szerokiego zakresu niezawodnych i łatwo dostępnych usług wysokiej jakości


Grupy Robocze :

* Polityka Spójności

* Migracja Gospodarcza

* Przedsiębiorczość

* Odpowiedzialne Nabywanie i  Konsumpcja

* Powszechne Usługi

* Planowanie Przestrzenne i miasto przyszłości

* Odnowa Miejska

* Klastry


4. Forum Środowiska

- zapewnienie czystego, bezpiecznego, zdrowego i atrakcyjnego środowiska przy pomocy zintegrowanych i harmonijnych metod planowania środowiskowego i miejskiego, zarządzania i odnowy

- promowanie bardziej odpowiedzialnego podejścia do konsumpcji towarów, usług, energii i innych źródeł


Grupy Robocze :

* Jakość Powietrza, Zmiana Klimatu i Wydajność Energetyczna

* Czyste Miasta

* Środowisko i Zdrowie

* Odnowa Gospodarki Lokalnej

* Tereny Zielone

* Polityka Hałasu

* Zrównoważone Zarządzanie  Miejską Gospodarką Wodną

* Zarządzanie Odpadami


5. Forum Społeczeństwa Wiedzy

- umożliwienie każdemu człowiekowi korzystania z edukacji, szkoleń oraz Społeczeństwa Informacyjnego

- zapewnienie każdemu dostępu do szerokiego zakresu zasobów i możliwości, zwłaszcza w odniesieniu do edukacji i ustawicznej nauki


Grupy Robocze :

* Fale Radiowe

* eOpieka

* eZarządzanie 2.0

* eWłączenie

6. Forum Mobilności

- zmniejszenie używania samochodów poprzez rozwój bezpiecznych,     zintegrowanych i przyjaznych środowiskowo sieci transportu

- wprowadzanie w Europie inicjatyw i kampanii dla poprawy bezpieczeństwa  drogowego  na terenach miejskich oraz podejmowanie działań na rzecz zredukowania ilości ofiar wypadków drogowych


Grupy Robocze :

* Międzynarodowa Dostępność

* Bezpieczeństwo na Drogach

* Transport i Wydajność Energetyczna

* Rozwój nowej Kultury Mobilności


7. Forum Spraw Społecznych

- zmniejszenie biedy, redukcja bezrobocia oraz pomoc najbardziej poszkodowanym grupom i osobom indywidualnym w uczestnictwu we wszystkich aspektach życia miejskiego

- celebrowanie różnorodności kulturowej, ułatwianie integracji imigrantom i uchodźcom oraz eliminowanie wszelkich form dyskryminacji


Grupy Robocze :

* Edukacja

* Zatrudnienie

* Zdrowie i Dobrobyt

* Bezdomność

* Budownictwo

* Migracja i Integracja

* Włączenie Społeczne

* Bezpieczeństwo Miejskie


Korzyści dla Miasta Katowice:

Korzyści wynikające dla miasta z członkostwa w Eurocities są wielorakie.  Katowice mają szansę na szeroką wymianę doświadczeń i wiedzy, wspólnego identyfikowania i rozwiązywania problemów miejskich oraz możliwość uczestnictwa w dialogu z Instytucjami Europejskimi. Miasto otrzymuje regularnie uaktualniane informacje (biuletyny informacyjne w formie pisanej i elektronicznej, czasopisma tematyczne) na temat europejskiej legislacji i ważniejszych rozwiązań na szczeblu Unii Europejskiej, posiada możliwości przyłączenia się do projektów międzynarodowych, a także ma dostęp do ważniejszych dokumentów politycznych.


2010 EUROPEJSKI ROK WALKI Z UBÓSTWEM I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Inicjatywa została ustanowiona przez Parlament Europejski w celu zapobiegania pogłębianiu różnic społecznych oraz marginalizacji ubogich warstw społecznych.


W dniach 10-11 maja 2010 r. miasto Katowice zorganizowało konferencję pt. „Radzenie sobie z długotrwałym bezrobociem” w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Społecznym Wykluczeniem 2010 pod auspicjami stowarzyszenia EUROCITIES. Inicjatywa obchodów została ustanowiona przez Parlament Europejski w celu zapobiegania pogłębianiu różnic społecznych oraz marginalizacji ubogich warstw społecznych.

Konferencja zgromadziła około 80 uczestników z całej Europy.


Czołowymi wydarzeniami Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Społecznym Wykluczeniem 2010 były 4 tematyczne seminaria:
Długoterminowe bezrobocie – Katowice 10-11 maj
Nierówność zdrowotna - Gandawa (Belgia) 7-8 czerwca
Środowiskowe podejście do socjalnego wykluczenia - Budapeszt (Węgry) 14-15 czerwca
Ubóstwo dzieci - Newcastle (Wielka Brytania) 30 września-1 października

Dzięki projektowi VIVA EUROPA organizowanemu w ramach Europejskiego Roku Ubóstwa w dniu 18 czerwca odbyła się równoległa transmisja opery „Carmen” Georga Bizeta z Palau de les Arts Reina Sofia w Walencji do wielu miast Europy, w tym do 4 miast polskich: Katowic, Zabrza, Gdańska i Wrocławia.

Całe widowisko zostało wyreżyserowane przez Carlosa Saurę.

 W lutym 2011 r. przedstawiciel miasta wziął udział w spotkaniu Grupy Roboczej "Kreowanie Marki i Atrakcyjności Miasta", której celem jest promocja miasta i poszukiwanie sposobów na zwiększenie jego atrakcyjności na arenie międzynarodowej.

 W lutym, kwietniu i wrześniu przedstawiciele miasta Katowice wzięli udział w spotkaniach Grupy Roboczej ds. Obszarów Metropolitalnych zajmujących się problematyką aglomeracji i ich rozwojem.

 Z okazji 25lecia istnienia EUROCITIES Katowice przyłączyły się do konkursu zatytułowanego "Moje miasto - moja wizja", którego celem było zaprezentowanie swojego miasta oczami młodych fotografów. Zdjęcie przedstawiciela Pałacu Młodzieży znalazło się w publikacji upamiętniającej to wydarzenie, która ukazała się w grudniu tego roku.

W dniach 10-11 maja 2012 r. przedstawiciele Urzędu Miasta wzięli udział w spotkaniu Platformy ds. Współpracy EUROCITIES. Podczas spotkania zostały omówione kwestie dotyczące włączania się w projekty miast członkowskich oraz zasady współpracy z EUROCITIES, w aspektach technicznych, logistycznych oraz finansowych podczas organizacji wspólnych konferencji i zebrań.

Dodatkowo przeanalizowano kwestię angażowania się w prace EUROCITIES, które przez ostatnie lata stało się bardziej widoczne na arenie międzynarodowej, dzięki projektom wspieranym przez unijne granty oraz udziałowi w programach unijnych.

W dniach 24-25 kwietnia 2013 r. w Katowicach w Willi Goldsteinów odbyło się spotkanie Forum Spraw Społecznych EUROCITIES. Przez dwa dni 60 przedstawicieli miast z całej Europy i instytucji unijnych debatowało nad projektami oraz kształtem polityk społecznych w Unii Europejskiej i wybranych miastach. Podczas wizyt studyjnych goście odwiedzili Nikiszowiec, os. Witosa oraz Ścigały, gdzie mieli okazję porozmawiać z mieszkańcami o rozwoju organizowania społeczności lokalnej.

IMG_4824.JPG 

W dniach 16-17 maja 2013 r. przedstawiciele miasta Katowice wzięli udział w spotkaniu Platformy ds. Współpracy organizowanym przez stowarzyszenie EUROCITIES w Espoo, Finlandii. Podczas spotkania zostały omówione kwestie dotyczące włączania się miast członkowskich we wspólne projekty oraz zasady współpracy z EUROCITIES: w aspektach technicznych, logistycznych oraz finansowych podczas organizacji wspólnych konferencji i zebrań. Przedstawiciel miasta wziął udział w wywiadzie przeprowadzonym przez Sekretarza Generalnego, Paula Bevana, podczas którego reprezentanci Katowic, Wiednia i Nantes rozmawiali o zaangażowaniu w działania stowarzyszenia, problemach związanych ze współpracą oraz o perspektywach dalszej współpracy.

espoo.JPG

W dniach 16-19 października 2013 r. przedstawiciel Miasta Katowice wziął udział w spotkaniu Forum Kultury EUROCITIES w Gdańsku. Sesje plenarne oraz dyskusje skoncentrowały się na długoterminowych priorytetach w zakresie kultury, nowych modelach finansowania oraz działaniach władz miasta na rzecz kultury. Dodatkowo podczas spotkania odbyło się zebranie grup roboczych ds. dostępu do kultury oraz zasobów kultury.

W dniach 27-30 listopada 2013 r. przedstawiciel Urzędu wziął udział w dorocznym Walnym Zgromadzeniu EUROCITIES zatytułowanym "Smart Citizens", które skupiło się na roli obywateli w tworzeniu inteligentnych miast oraz ich kreatywnym potencjale. Miasta przedstawiły projekty dot. zaangażowania obywateli w działania miejskie oraz wykorzystania nowych technologii celem budowy zrównoważonego społeczeństwa, a także zwalczania społecznego wykluczenia. Podczas spotkania Komitet Wykonawczy dokonał wyboru władz stowarzyszenia.​

W dniach 5-7 marca 2014 r. przedstawiciel miasta wziął udział w spotkaniu Forum Spraw Społecznych EUROCITIES w Barcelonie. Podczas spotkania omówiono wyzwania stojące przed miastami Europy dot. rosnącego bezrobocia osób młodych jak również polityki senioralnej oraz społecznej innowacyjności. Część obrad poświęcono zagadnieniom ekonomii społecznej oraz stosowaniu klauzul społecznych przy organizowaniu przetargów na usługi czy roboty, co umożliwia „włączenie” osób bezrobotnych na rynek pracy oraz uniezależnienie ich od świadczeń pomocy społecznej.

W dniach 15-16 maja 2014 r. przedstawiciel miasta wziął udział w spotkaniu Platformy ds. Współpracy EUROCITIES organizowanym w Edynburgu, Wielkiej Brytanii. Spotkanie zdominowały kwestie aneksji Krymu przez Rosję oraz potencjalnych działań, które stowarzyszenie może podjąć wraz ze swoimi europejskimi partnerami w tej sprawie. Poszczególne spotkania i debaty skupiały się na nadchodzących wyborach europejskich oraz komisarzach, którzy będą wspierać zrównoważony rozwój miast. Na końcu uczestnicy omówili zagadnienia dot. wydarzeń kulturalnych w dużych miastach oraz ich wpływu na lokalny i regionalny rozwój gospodarczy, np. Międzynarodowego Festiwalu w Edynburgu czy starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.

W dniu 1 października 2014 r. w Wenecji odbyło się spotkanie:"Supporting cycling for liveable cities: Arguments for polcicy-makers". Tematyką spotkania było przedstawienie koncepcji transportu w miastach w XXI wieku, które oparte jest na transporcie rowerowym. Z przedstawionych przez zaproszonych mówców analiz wynika, że przyszłością transportu krótkodystansowego w miastach jest sprawny transport publiczny, transport rowerowy lub połączenie obu powyższych (tzw. transport modalny). W miarę wzrostu gospodarczego i świadomości mieszkańców miast, następuje marginalizacja znaczenia transportu indywidualnego jako rozwiązania małowydajnego, drogiego i nieekologicznego. Przedstawiciele instytucji europejskich, organizacji pozarządowych skupiających rowerzystów oraz miast (Kopenhaga, Utrecht, Barcelona, Ljubljana, Wenecja) zaprezentowali wyniki swych badań i doświadczeń związanych z wprowadzaniem i wzrostem znaczenia ruchu rowerowego w miastach i państwach Unii Europejskiej. Spotkanie przedstawiło nowe trendy i kierunki, które warto rozważyć mając na uwadze szybki i harmonijny rozwój nowoczesnego miasta, któremu zależy na maksymalizacji komfortu i zdrowia jego mieszkańców. ​


W dniach 5-8 listopada 2014 r. przedstawiciel Urzędu Miasta  wziął udział w dorocznej konferencji Eurocities pod hasłem: „Energising Cities” – inteligentne wykorzystywanie energii w miastach przyszłości. Zaspokajanie zapotrzebowania na energię w rozrastających się miastach stanowi poważne wyzwanie. Paneliści dyskutowali nad problemem jak sprostać rosnącym  potrzebom gospodarstw domowych, prywatnego i publicznego transportu, tworzonych miejsc pracy przy zachowaniu społecznej sprawiedliwości i zrównoważonego rozwoju; jak odpowiedzieć na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi i ograniczonymi zasobami naturalnymi. Wykład wprowadzający wygłosił Simon Anholt, niezależny doradca polityczny, specjalista ds promocji państw, regionów i miast. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na zmianę jaka zachodzi w sposobie ich promowania. Miasta nie są już podziwiane tylko za to, że są bogate, piękne i silne. W jego ujęciu współczesne dobre miasto /”good city”/ to miasto, które działa ma rzecz świata i ludzkości: zmniejsza emisję CO2, ogranicza zużycie surowców lub przyczynia się do badań czy korzystnych zmian mających wymiar globalny. Podstawą działania „dobrego miasta” jest współpraca i wyjście na zewnątrz. Podczas spotkania dokonano również wyboru nowych władz stowarzyszenia. 

W dniach 20-23 maja 2015 r. przedstawiciel miasta wziął udział w spotkaniu Platformy ds. Współpracy EUROCITIES zorganizowanym w Pradze. Podczas spotkania omówiono strategię Stowarzyszenia na bieżący rok, przedstawiono informacje nt. projektów w które aktualnie zaangażowane jest Eurocities, omówiono kwestię zaangażowania Eurocities w organizację szczytu COP 21 (Stowarzyszenie będzie współorganizatorem warsztatów na temat dystrybucji i konsumpcji energii) oraz przedstawiono nowych członków.Podczas spotkania odbyło się także Doroczne Nadzwyczajne Walne Spotkanie Eurocities, podczas którego zatwierdzono roczne sprawozdania finansowe Stowarzyszenia.​

W związku z zaangażowaniem w organizację COP 21 Katowice tak jak i pozostałe miasta członkowskie przesłało ankiety na temat celów klimatycznych miasta, z których wyniki zostaną przedstawione na COP 21.

W dniach 17-20 czerwca 2015 r. przedstawiciele miasta uczestniczyli w konferencji „Razem w stronę miasta bez barier w Europie", która odbyła się w Lizbonie i dotyczyła dostępności współczesnych miast dla osób niepełnosprawnych, seniorów oraz rodzin z małymi dziećmi. Przedstawiono przykłady rozwiązań architektonicznych gwarantujących dostępność miast dla grup wrażliwych. Podczas spotkania omówiono również praktyczny aspekt wdrażania Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych oraz zaangażowania lokalnych polityków w proces budowy miasta dostępnego

W dniach 12-13 maja 2016 r. przedstawiciele miasta wzięli udział w spotkaniu Platformy Współpracy EUROCITIES w Porto, Portugalii.  W trakcie spotkania Sekretarz Generalna omówiła strategię Stowarzyszenia na bieżący rok. Na spotkaniu omawiano kwestie motywowania współpracowników do udzielania się w stowarzyszeniu, plan stworzenia projektu  asymilacji uchodźców poprzez kulturę, korzystania ze środków unijnych, zaangażowania się w fora tematyczne, których działalność omówiono na spotkaniu. Szczególnie mocno podkreślano konieczność współpracy miast należących do stowarzyszenia już na szczeblu lokalnym, po to aby wzmacniać Europę w obliczu ostatnich problemów, które dotknęły Unię Europejską. Podczas spotkania odbyło się także głosowanie nad zatwierdzeniem rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia.

W październiku 2017 r. w Essen /Niemcy/ przedstawiciele miasta Katowice uczestniczyli w sesjach grup roboczych dotyczących zagadnień związanych z gospodarką wodną oraz odpadami (w tym sesji połączonej z grupą zajmującą się hałasem). Omówiono kwestie ochrony przed powodziami, nawalnymi deszczami oraz kierunki rozwoju nowego projektu Komisji Europejskiej Urban Water 2030. Dodatkowo przeprowadzono analizę systemów gospodarowania odpadami oraz analizę nowej definicji odpadów z wziązku z przechodzeniem na gospodarkę zamkniętą. 

W dniach 3-6 kwietnia 2018 r. przedstawiciele miasta wzięli udział w konferencji EUROCITIES w Amsterdamie/ Holandii/ poświęconej gospodarce wodnej, gospodarce odpadami oraz gospodarce o obiegu zamkniętym (GOZ) na poziomie lokalnym. Podczas spotkania przeanalizowano nową dyrektywę unijną ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia, Urban Water Agenda 2030 oraz możliwości pozyskiwania środków programów/ funduszy unijnych na działania środowiskowe.

W dniach 28-30 listopada 2018 r. przedstawiciel Urzędu Miasta Katowice wziął udział w Dorocznej Konferencji EUROCITIES w Edynburgu, w Szkocji, której tematem przewodnim było kreatywne współzawodnictwo miast i budowanie wspólnej przyszłości Europy. Konferencja miała charakter warsztatowy a jej uczestnicy omówili przyjazną transformację miast, ochronę lokalnego dziedzictwa kulturalnego oraz wsparcie finansowe dla młodych artystów.

Dzięki pośrednictwu EUROCITIES 6 grudnia 2018 r. Miasto Katowice zorganizowało konferencję Transport Day, która odbyła się w ramach Szczytu Klimatycznego ONZ - COP24. W wydarzeniu wzięło udział blisko 200 osób z całego świata, Europejska Komisarz ds. Transportu i Wiceminister ds. Mobilności Portugalii. Podczas sesji plenarnych, debat oraz warsztatów uczestnicy analizowali dekarbonizację oraz elektryfikację transportu, a także wsparcie systemów wypożyczalni miejskich rowerów oraz polityk transportowych przyjaznych środowisku.  

W dniach 3-5 kwietnia 2019 r. przedstawiciel Miasta Katowice wziął udział w spotkaniu Forum ds. Środowiska EUROCITIES w Genui. Tematem przewodnim była ochrona powietrza oraz efektywność energetyczna miast. Przedstawiono dobre praktyki w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego przed zmianami klimatycznymi. Dodatkowo omówiono działania adaptacyjne i mitygacyjne w ramach wpływu zmian klimatycznych na zdrowie i życie ludzi.

Na przełomie kwietnia i maja 2020 Katowice przekazały do publikacji na stronie EUROCITIES informacje o działaniach wspomagających mieszkańców podczas pandemii – Katowicki Pakiet dla Kultury, NGOS oraz Biznesu, przedszkoli oraz informacje o 3 autobusach, gdzie można oddać próbki do badania na obecność Covid-19.

W dniach 4-5 listopada 2020 r. Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Mariusz Skiba uczestniczył w dorocznej konferencji Eurocities pn."Reinventing cities-beyond the urban crises." Podczas konferencji, która odbyła się w formule on-line uczestnicy rozmawiali na temat przyszłości miast, możliwości ich odbudowy oraz odporności miast po pandemii COVID-19. W ramach konferencji odbyły się również głosowania, i tak nowym przewodniczącym sieci Eurocities na okres 2-letniej kadencji został Prezydent Florencji, Dario Nardella, natomiast na stanowisko wiceprzewodniczącego został wybrany Prezydent Miasta Leipzig, Burkhard Jung. W drodze głosowania na 3-letnią kadencję powołano również nowych członków Komitetu Wykonawczego: Braga, Oslo, Florencja, Rotterdam. Pozostałe miasta aktualnie wchodzące w skład Komitetu Wykonawczego to: Barcelona, Gandawa, Leipzig, Ljubljana, Nantes, Sztokholm, Wiedeń, Warszawa.

Maj 2021 - zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe podczas dorocznego Walnego Zgromadzenia.

Przekazano do EUROCITIES informacje dot. działań pro-klimatycznych prowadzonych w Katowicach, Informacja została opracowana na podstawie materiałów z Biura Zarządzania Energią. Informacja ma być opublikowana na stronie EUROCITES.


25 października 2021 otrzymano informację o zmianie we władzach stowarzyszenia- Pani Anna Lisa Boni poinformowała o rezygnacji z pełnienia funkcji Sekretarz Generalnej EUROCITIES.

W dniach 26-28 kwietnia 2023 r. odbbyło się doroczne Forum Środowiska Eurocities w Gandawie w Belgii. Motto konferencji brzmiało "Powering our cities: Industry and cities collaborate for the energy transition" i koncentrowało się wokół wyzwań energetycznych stojących przed miastem i przemysłem, a także współpracy podmiotów publicznych i prywatnych w tym zakresie. Katowice reprezentował Wiceprezydent Miasta Pan Mariusz Skiba, występując również w roli prelegenta w panelu Local pathways to collaborate with industry for energy resilience and sovereignty.

W dniu 2 października 2023 r. odbyło się spotkanie online polskich contact officerów Eurocities. Przedstawiciel Katowic wziął udział w dyskusji poświęconej aktywności polskich miast w Eurocities. Podjęto tematy dotychczasowej współpracy; omówiono przeszkody, wyzwania i potencjalne rozwiązania w międzynarodowej współpracy z Eurocities; wskazywano dziedziny, fora tematyczne lub serwisy Eurocities, które są najbardziej przydatne dla polskich miast; wysunięto propozycje działań i rozwiązań do usprawnienia komunikacji i aktywności polskich miast we współpracy z Eurocities.


Szczegółowe informacje na temat celów, zasad działania, struktury oraz aktualnych projektów realizowanych w ramach organizacji EUROCITIES znajdują się na stronie: www.eurocities.eusprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice