Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Organizacja międzynarodowa - ICLEI

Organizacja międzynarodowa - ICLEI 

iclei.jpgICLEI


 

Od 25 października 1993 roku miasto Katowice jest członkiem organizacji ICLEI - The International Council for Local Environmental Initiative - Międzynarodowej Rady na rzecz Lokalnych Inicjatyw Środowiskowych.

Siedzibą organizacji jest Toronto w Kanadzie.


Cele ICLEI:
- Pełnienie roli międzynarodowego przedstawiciela władz lokalnych w celu wzmocnienia lokalnej zdolności i poziomu wiedzy fachowej w zakresie ochrony środowiska;
- Funkcjonowanie w charakterze "izby rozrachunkowej" informacji dotyczących lokalnych programów i polityki w zakresie ochrony środowiska;
- Zapewnienie i koordynacja usług technicznych w oparciu o platformę międzynarodową, na rzecz rozwoju lokalnej polityki i programów w zakresie ochrony środowiska;
- Ułatwianie współpracy pomiędzy władzami lokalnymi na świecie, aby zając się globalnymi problemami ochrony środowiska i wspierać koordynowanie programów ochrony środowiska pomiędzy społecznościami w krajach uprzemysłowionych
i rozwijających się;
- Inicjowanie i wspieranie konkretnych lokalnych programów dot. środowiska, które w pełni uwzględniają kwestie ekologiczne;
- Współpraca z przedsiębiorstwami prywatnymi i instytucjami badawczymi w zakresie rozwijania i wymiany wiedzy na temat środowiska oraz stosownych technologii środowiskowych;
- Reagowanie na niebezpieczeństwa i sytuacje nadzwyczajne dot. środowiska, które wywierają wpływ na konkretne miejscowości;
- Promocja roli władz lokalnych jako koniecznego czynnika innowacyjnego i wdrażającego zdrową i rozsądną politykę w zakresie środowiska;
- Prowadzenie kampanii na rzecz zwiększenia możliwości władz lokalnych w zakresie tworzenia polityki środowiskowej;
- Reprezentowanie interesów władz lokalnych w kontaktach z władzami szczebla międzynarodowego i ogólnokrajowego i   stowarzyszeniami, aby zapewnić właściwe zrozumienie wagi działań władz lokalnych w zakresie środowiska.

Członkowie ICLEI

ICLEI to stowarzyszenie członkowskie władz lokalnych oraz krajowych i regionalnych stowarzyszeń władz lokalnych, które zobowiązały się działać na rzecz harmonijnego rozwoju. W skład ICLEI wchodzi 630 władz lokalnych reprezentujących blisko 300 milionów ludzi na całym świecie.


Korzyści dla miasta Katowice wynikające z członkostwa w ICLEI:
- Możliwość uczestnictwa w międzynarodowych kampaniach (np. Lokalna Agenda 21, Miasta na rzecz Zmiany Klimatu, Kampania w sprawie Wody) oraz projektach (Cities 21, ecoProcura)   realizowanych przez ICLEI.
- Bezpłatny dostęp do publikacji  wydawanych przez ICLEI.
- Subskrypcja publikacji "Local Environment"
- Przynależność do światowej sieci przedstawicieli władz lokalnych zajmujących się podobnymi problemami zarządzania środowiskiem.
- Reprezentanci spotykają się podczas warsztatów, konferencji a także poprzez elektroniczne konferencje on-line.
- Pokrycie kosztów uczestnictwa w spotkaniach międzynarodowych;
- Informacje oraz pomoc jak i gdzie uzyskać dotacje na przedsięwzięcia lokalne.

W dniach 9-11.12.2008 r. przedstawiciele Miasta Katowice wzięli udział w Samorządowej Sesji Klimatycznej, zorganizowanej przez ICLEI (we współpracy ze Związkiem Miast Polskich i samorządem Miasta Konin) przy 14 Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu Poznań 2008. W konferencji uczestniczyło około 200 przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych z całego świata. Samorządowcy dzielili się doświadczeniami dotyczącymi m.in. wykorzystania energii odnawialnej, proekologicznych rozwiązań w transporcie miejskim, a także rozmawiali o koniecznej edukacji i zmianie świadomości ekologicznej mieszkańców, o planowaniu ochrony przed klęskami żywiołowymi, o kwestii „sprawiedliwości klimatycznej” i zaangażowaniu w krajach rozwijających się. Uczestnicy konferencji podkreślali, że działania władz lokalnych na rzecz ochrony klimatu muszą stać się częścią państwowych strategii klimatycznych. Od 2007 roku miasta odzwierciedlają „Klimatyczną Mapę Drogową Narodów Zjednoczonych” w procesie zwanym „Samorządowa Klimatyczna Mapa Drogowa”. Popierają ogólne uzgodnienia dotyczące klimatu „post-2012”, które określą następny etap po okresie obowiązywania Protokołu z Kioto. Miasta i władze lokalne z całego świata podejmują wiele samorzutnych lokalnych działań na rzecz ochrony klimatu. Państwa muszą to uznać i budować na tym lokalnym wkładzie drogę strategicznego partnerstwa klimatycznego ze swoimi władzami lokalnymi. Takie państwowo-lokalne partnerstwo klimatyczne powinno obejmować zarówno pełnomocnictwo, charakter, środki i łatwiejszy dostęp do finansowania, jak i regulacje prawne oraz warunki ramowe umożliwiające działanie na poziomie lokalnym. Władze państwowe mogą otrzymać konkretne wsparcie w osiąganiu swoich wyznaczonych celów w zakresie redukcji gazów cieplarnianych jeżeli upoważnią miasta do działania na rzecz klimatu. Powinny ująć działania lokalne w swoich państwowych planach klimatycznych. Jako najbliższy mieszkańcom poziom władzy, liderzy miast mogą przyspieszać zmianę zachowań w swojej gminie oraz wprowadzać i realizować efektywne działania.


W dniu 22 października 2010 r. w UM Katowice odbyło się spotkanie z przedstawicielami Sekretariatu Europejskiego ICLEI, podczas którego przeanalizowano dotychczasową współpracę Miasta z organizacją ICLEI.

Omówiono korzyści wynikające z członkostwa w organizacji, w tym dostępu do informacji nt. działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w innych miastach, projektów realizowanych przez stowarzyszenie oraz ułatwienia kontaktów pomiędzy poszczególnymi członkami. Uczestnicy odnieśli się do seminarium „Informed Cities. Ocena wdrażania polityki zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym”, zorganizowanego dzień wcześniej w Głównym Instytucie Górnictwa oraz dwóch instrumentów służących do oceny zrównoważonego rozwoju, Local Evaluation 21 oraz Urban Ecosystem Europe, które umożliwiają przetwarzanie danych dot. działań podejmowanych przez Miasto oraz do rozpowszechniania informacji wśród mieszkańców.


W dniach 26-27.10.2011 r. przedstawiciel miasta wziął udział w II Forum projektu Informed Cities, realizowanego pod patronatem stowarzyszenia ICLEI w Neapolu. Forum poświęcone było roli samorządów lokalnych, instytucji badawczych oraz roli współpracy między nimi w zrównoważonym rozwoju miast. Zaprezentowano 2 narzędzia do oceny stanu zrównoważonego rozwoju w mieście: Urban Ecosystem Europe tj. ankieta dot. stanu środowiska w mieście oraz Local Evaluation 21 tj. narzędzie do samooceny lokalnych procesów na rzecz zrównoważonego rozwoju w mieście. Omówiono inicjatywy Komisji Europejskiej, wspierające działania władz lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju (m. in.Karta Aalborska, Porozumienie między Burmistrzami) oraz przygotowania samorządów lokalnych do Szczytu Ziemi RIO+20 w Brazylii w roku 2012. Zaprezentowano przykłady współpracy między samorządami lokalnymi a instytucjami badawczymi. Przedstawiono możliwe scenariusze rozwoju miast w przyszłości oraz wizję partnerstwa na rzecz lepszej jakości życia w miastach.

Uchwałą nr LV/1292/14 Rady Miasta Katowice z dnia 15 października 2014 r. Miasto Katowice wystąpiło ze Stowarzyszenia ICLEI Local Governments for Sustainability. 

Link do uchwały LV/1292/14

W dniach 29-30.05.2018 r. w Brukseli/Belgii  przedstawiciel Miasta Katowice wziął udział w dialogu "Od szarego do niebieskiego - jak radzić sobie z zanieczyszczeniem powietrza w miastach?" podczas którego nawiązano kontakt z przedstawicielem ICLEI. Wskazano potencjalnego partnera do projektu finansowanego z programu Horyzont 2020 oraz przedstawiono  aktualnie prowadzone przez miasto projekty klimatyczne. 

Na przełomie 2017 i 2018 r. Miasto Katowice przystąpiło do projektu UTA / Urban Transitions Alliance/, które jest aliansem miast powstałym dzięki inicjatywie ICLEI. Alians jednoczy miasta postindustrialne celem przeistoczenia ich w globalnych liderów zrównoważonego rozwoju. Miasta członkowskie wspólnie identyfikują wyzwania, dzielą się doświadczeniami oraz razem opracowują rozwiązania, a także wzmacniają więzy między sobą, ekspertami z centrów badawczych oraz przedstawicielami sektora prywatnego. Tematy, na których skoncentruje się UTA to m.in: energia odnawialna, zielone budynki, infrastruktura oraz gospodarka, dziedzictwo industrialne, nowa jakość życia dla społeczeństwa starzejącego się, mobilność zrównoważona i logistyka miejska, wydajność energetyczna i gospodarka okrężna. Projekt UTA przewidziany był na rok, jednak ICLEI wraz z fundatorem UTA, fundacją Stiftung Mercator, podjęli rozmowy nt. przedłużenia projektu. 

W dniu 25 stycznia 2018 r. Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę nr LII/1044/18 w sprawie przystąpienia Miasta Katowice do Stowarzyszenia ICLEI – Local Governments for Sustainability.

Link do uchwały LII/1044/18 

W dniach 18-24 czerwca 2018 r. w Montrealu, w Kanadzie dwóch przedstawicieli Urzędu Miasta Katowice wzięło udział w Światowym Kongresie ICLEI oraz spotkaniu projektu Urban Transitions Alliance, do którego Katowice przystąpiły na przełomie 2017/2018 roku. Katowice otworzyły spotkanie UTA oraz wzięły udział w dyskusjach panelowych. Podczas Kongresu ICLEI odbyło się 56 sesji oraz 10 wizyt technicznych, podczas których uczestnicy mogli dowiedzieć się o globalnym programie zrównoważonego rozwoju oraz sposobach, w jakie miasta mogą w nim uczestniczyć. 

W ramach współpracy z ICLEI 10 grudnia 2018 r. w trakcie Szczytu Klimatycznego ONZ - COP24 Katowice przygotowały spotkanie pt.„Katowice zmieniają klimat. Kulminacja miast i regionów na COP24” z udziałem Ashok-Alexander Sridharan – burmistrza Bonn, Huberta Bruls – burmistrza Nijmegen oraz Lan Marie Nguyen Berg – wiceburmistrz Oslo. Gospodarzem spotkania był Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice. Wydarzenie podzielone było na dwa bloki tematyczne tj. Talanoa Dialog czyli prezentacja wybranych projektów przez gości COP24 oraz Spotkanie Sieci Zielonej Stolicy Europy. Uczestnicy skupili się na tematach z zakresu miejskiej zieleni, ograniczenia zanieczyszczenia środowiska a także inwestycji w rozwój sieci rowerowych i komunikacji publicznej. 

W dniu 7 listopada 2019 r. przedstawiciele miasta uczestniczyli w spotkaniu internetowym, podczas którego prezentowani byli nowi członkowie ICLEI tj. Turku i Bufallo.

W dniach 9-13 grudnia 2019 r. przedstawiciele miasta uczestniczyli w sesjach ICLEI i Urban Transitions Alliance podczas COP25 w Madrycie. 

W dniu 1 czerwca 2020 r. złożono kandydaturę Wiceprezydenta Miasta Katowice Mariusza Skiby na członka ICLEI European Regional Executive Committee na lata 2021-2024. 

W dniach 24 i 26 czerwca 2020 r. przedstawiciele miasta uczestniczyli w internetowej prezentacji nowej inicjatywy ICLEI – Green City Accord. W ramach tej inicjatywy miasta mają się zająć pięcioma obszarami: hałas w środowisku, powietrze, woda, odpady, naturalne siedliska – konserwacja i ochrona środowiska, siedlisk naturalnych itp.

W dniu 7 lipca 2020 r. Miasto Katowice poparło Deklarację Baskijską. 

W dniu 23 lipca 2020 r. pracownik Biura Zarządzania Energią w Katowicach uczestniczył w webinarium organizowanym przez ICLEI, w którym zaprezentował plan adaptacji do zmian klimatycznych dla Katowic.

W dniu 31 lipca 2020 r. złożenio aplikację Katowic do konkursu Transformative Action Award 2020. Katowice zgłosiły projekt KATOobywatel, który jest realizowany od 2018 roku. Projekt KATOobywatel zdobył główną nagrodę zdobywając tym samym 10 tys. euro na zrealizowanie kolejnego projektu. KATOobywatel to aplikacje, akcje i kampanie społeczne, budujące społeczeństwo obywatelskie i włączające mieszkańców we wspólne dbanie o swoje otoczenie i środowisko. Projekt łączy wielu partnerów, w tym miejskie służby i jednostki, organizacje pozarządowe, instytucje i firmy prywatne, ale przede wszystkim angażuje mieszkańców.

W dniu 29 wrzesnia 2020 r. Miasto Katowice poparło Mannheim Message. Na zaproszenie europejskiego sekretariatu organizacji ICLEI, Katowice poparły Mannheim Message, tj. Przesłanie z Mannheim – dokument, który jest wspólną odpowiedzią na Europejski Zielony Ład (nowa strategia Unii Europejskiej na rzecz wzrostu służąca przekształceniu Unii w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę o zerowym poziomie emisji gazów cieplarnianych netto w 2050 r., wzroście gospodarczym oddzielonym od zużycia zasobów i równej dynamice wzrostu wszystkich regionów). Mannheim Message to wyrażenie przez członków ICLEI poparcia dla polityki Zielonego Europejskiego Ładu, a także oferta współpracy i wsparcia w budowaniu silnej, zjednoczonej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej Europy. Mannheim Message została oficjalnie przedstawiona Komisji Europejskiej w dniu 1 października 2020 r. podczas IX Europejskiej Konferencji Miast Zrównoważonych. 

W dniach 30 września - 2 października 2020 r. przedstawiciele miasta uczestniczyli w European Conference on Sustainable Cities and Towns „Manheim2020.” Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Mariusz Skiba występował w roli prelegenta w sesji plenarnej "The Green Deal." Natomiast podczas sesji plenarnej "The Future" ogłoszono laureata konkursu "Transformative Action Award," którym zostało miasto Katowice wraz z projektem KATOobywatel. 

W dniu 15 października 2020 r. nastapiło rozstrzygnięcie wyborów do European Regional Executive Committee na lata 2021-2024 i został potwierdzony fakt wejścia w skład komitetu Wiceprezydenta Mariusza Skiby. 

24 listopada 2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie w/w nowo wybranego Komitetu z udziałem Pan Mariusza Skiby, Wiceprezydenta Miasta Katowice.  

9 grudnia 2020 r.  udział przedstawicieli miasta w webinarze: Discovering innovative ways of Neighbourhood Building.

12 kwietnia 2021 r. udział przedstawicieli miasta w ICLEI GexCom-Council Meeting 2021 – spotkanie światowe komitetów zarządzających i wykonawczych.

13-15 kwietnia 2021 r. udział przedstawicieli miasta w konferencji: ICLEI World Congress 2021-2022.

17 czerwca 2021 r. udział przedstawicieli miasta w webinarze: City-Business cooperation and Investing in the SDGs.

16 wrzesnia 2021 r. udział przedstawicieli miasta w webinarze: Glasgow Challenge Webinar: Urban Food Systems.

30 września 2021 r. udział przedstawicieli miasta w webinarze: Essen challenge webinar: Leveraging climate action.

W 2021 r. miasto Katowice aktywnie współpracowało w realizowanym projekcie Urban Transition Alliance, dedykowanym miastom znajdującym się w procesie transformacji przemysłowej i społecznej. Celem miast skupionych w projekcie jest osiągnięcie równowagi w rozwoju społeczno-gospodarczym i osiągnięcie celów klimatycznych.

31 marca 2022 r. udział przedstawiciela miasta w webinarze UTA/ICLEI:  Co-creating circular cities with local communities. Podczas webinaru dyskutowano w jaki sposób można kształtować transformację cyrkularną w miastach w ścisłej współpracy z  lokalną społecznością. Miasta Turku, Baltimore i Dortmund przedstawiły sposoby wyjścia naprzeciw ich potrzebom, wczesnego zaangażowania mieszkańców w procesy planowania oraz współpracy i wspierania koncepcji społeczeństwa obywatelskiego. 

5 maja 2022 r. udział przedstawiciela miasta w webinarze UTA/ICLEI: Enabling equitable access to resources and services. Podczas webinaru skupiono się na zasadzie równości szans i niedyskryminacji. Ponieważ plany i inwestycje w zakresie zrównoważonego rozwoju wpływają na to, kto ma dostęp do zasobów i usług, dyskutowano nad zapewnieniem dostępności, która przyniosłaby korzyści wszystkim mieszkańcom, oraz nad włączeniem tego kryterium do polityk i inwestycji. Dyskutowano o wyzwaniach, w tym barierach geograficznych, finansowych, płciowych, kulturowych, językowych oraz związanych z wiekiem. 

10-13 maja 2022 r. przedstawiciele miasta Katowice na czele z Wiceprezydentem Mariuszem Skibą uczestniczyli w Światowym Kongresie ICLEI 2021-2022 w Malmo w Szwecji. Kongres zgromadził około 700 uczestników i obejmował swoim zakresem prelekcje, warsztaty, wizyty studyjne, spotkania zamknięte. Podczas wydarzenia odbyło się wiele rozmów z przedstawicielami miast oraz innych podmiotów biorących udział w wydarzeniu jak ICLEI, IPCC SUP Convening for Europe, Google, e-on, CO2 Performance Ladder. Podczas organizacji wydarzenia zadbano o szczegóły związane ze zrównoważoną żywnością i innymi elementami Gospodarki Obiegu Zamkniętego. W ramach kongresu odbyło się również posiedzenie Komitetu Wykonawczego ICLEI Europa, w którym uczestniczył Wiceprezydent Mariusz Skiba, jako członek komitetu na lata 2021-2024. 

28 czerwca 2022 r. udział przedstawicieli miasta Katowice z Wiceprezydentem Mariuszem Skibą na czele w spotkaniu organizowanym w Katowicach przez Międzynarodowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC- Intergovernmental Panel on Climate Change) w ramach wydarzeń towarzyszących WUF11. Sesja miała na celu zgromadzenie kluczowych interesariuszy i stworzenie platformy do dyskusji i refleksji na temat pierwszych wyników procesu przygotowania raportu SUP for AR6 (6 raport IPCC: podsumowanie dla decydentów), a także omówienie dalszych etapów i możliwości rozwoju globalnych i regionalnych działań, które będą promować i wspierać wdrażanie wyników w kontekście COP27.

29 czerwca 2022 r. udział przedstawicieli miasta Katowice z Wiceprezydentem Mariuszem Skibą na czele w spotkaniu pod tytułem „Transforming Our Cities through Integrated Governance Systems” (Transformacja miast dzięki zintegrowanym systemom zarządzania) organizowanym przez ICLEI podczas WUF11. Podczas spotkania Wiceprezydent wygłosił prezentację na temat „Equity planning and tools-Katowice’s approach” (Planowanie i narzędzia kapitałowe- podejście Katowic). 

29 czerwca 2022 r. udział przedstawicieli miasta Katowice z Wiceprezydentem Mariuszem Skibą na czele w spotkaniu organizowanym w Katowicach przez ICLEI i Global Convenant of Mayors w ramach wydarzeń towarzyszących WUF11. Temat spotkania: COP27 Sustainable Cities Initiative WUF11 Consultation. W ramach przygotowań do Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w Sharm El Sheikh (6-18 listopada 2022 r.) w Egipcie, Prezydencja COP27 opracowuje flagową Inicjatywę związaną ze stworzeniem partnerstwa na rzecz inicjatywy zrównoważonych miast, która ma celu przyspieszenie wdrażania działań na rzecz klimatu. Dyskusja z wybraną grupą uczestników WUF11 dotyczyła oczekiwań społeczności miejskiej wobec procesu klimatycznego ONZ i ich wkładu w Porozumienie Paryskie oraz stanowiła wkład do opracowania koncepcji Inicjatywy. 

5 października 2022 r. udział przedstawiciela miasta Katowice w webinarze: IPCC SUP for AR6 - Climate Change Science at the service of city leaders w ramach konferencji ICLEI Daring Cities 2022. Podczas forum liderów miejskich ICLEI Daring Cities 2022 przedstawiciele Global Covenant of Mayors – we współpracy z Resilience Shift,  Indian Institute for Human Settlements, German Federal Ministry for Economic Affairs i Climate Action (BMWK) we współpracy z GIZ oraz inni przedstawiciele miasta i biznesu, partnerzy i interesariusze zaangażowani w proces SUP for AR6 spotkali się, aby omówić i zastanowić się nad swoimi doświadczeniami oraz kluczowymi wyzwaniami, przed którymi stoją w dalszym, opartym na nauce, świadomym tworzeniu polityki. Miasta i przedstawiciele biznesu dzielili się działaniami, które są wprowadzane w celu rozwiązania najpilniejszych problemów związanych ze zmianą klimatu w ich miejscowościach oraz sposobami w jaki angażują lokalnych interesariuszy. 

5 października 2022 r. udział przedstawiciela miasta Katowice w spotkaniu online: SUP for AR6 Vol4 w ramach wydarzenia ICLEI Daring Cities 2022.

12 października 2022 r. udział przedstawiciela miasta Katowice w spotkaniu online: SUP for AR6 Vol4 w ramach UCLG World Congress in Daejeon, Korea/ICLEI. 

19 października 2022 r. udział przedstawiciela miasta Katowice w spotkaniu online: SUP for AR6 Vol4 w ramach wydarzenia organizowanego przez ICLEI w Buenos Aires. 

Zespół IPCC SUP opracowujący dokument SUP for AR6 przeprowadzał szereg konsultacji online z przedstawicielami zaangażowanych miast. Tom IV dokumentu SUP for AR6 podsumowuje wyniki raportów Grupy Roboczej IPCC i przedstawić ma przegląd stanu wiedzy na temat fizyki zmian klimatu; skutków i zagrożeń związanych ze zmianami klimatu oraz rozwiązania adaptacyjne i łagodzące.

15 lutego 2023 r. udział przedstawiciela miasta Katowice w webinarze Energy Communities and Cities: securing affordable energy, gdzie członkowie zastanawiali się, co społeczności energetyczne i władza obywatelska mogą zrealizować dla miasta. Dyskutowano o miastach stojących w obliczu bezprecedensowych cen energii, gdzie to społeczności energetyczne w coraz większym stopniu okazują się skuteczne w obniżaniu kosztów energii ponoszonych przez ludzi.

8 marca 2023 r. udział przedstawiciela miasta Katowice w webinarze Gender-aware Cities: planning through the gender lens. Spotkanie poświęcone było projektowaniu miast, jego planowaniu przestrzennemu z uwzględnieniem płci oraz udziałowi kobiet i osób zróżnicowanych pod względem płci w lokalnym podejmowaniu decyzji. Spotkaniu przewodziła Eva Kail z Wiednia, która popularyzuje uwzględnianie aspektu płci w planowaniu miast.

3 kwietnia 2023 r. udział przedstawciela miasta Katowice w webinarze Just & sustainable cities: connecting people to strengthen communities. Tematem spotkania był zrównoważony rozwój obszarów miejskich z perspektywy sprawiedliwości, różnorodności i równości. Członkowie ICLEI podzielili się doświadczeniami w zakresie sieciowania
dla wspierania zrównoważonego rozwoju i promowania sprawiedliwości w miastach za pomocą dotacji i poradnictwa w projekcie UrbanCommunity ICLEI Europe.

5 lipca 2023 r. udział przedstawiciela miasta Katowice w webinarze Overheated Cities: urban resilience planning for extreme heat. Na spotkaniu zostały omówione kwestie wysokich temperatur i związanych z nimi ryzyk. Prezentowali Martyn Clark – Urban Resilience Coordinator: „Urban resilience for heat and health”, Iphigenia Keramitsoglou: „Digital tools for City and Citizens” oraz Eleni Myrivili: „Extreme Heat and Urban Resilience”.

11 października 2023 r. udział przedstawiciela miasta Katowice w webinarze Circular Cities: going beyond the make-consume-dispose model. Tematem dyskusji było „miasto obiegu zamkniętego”. Omawiano wskazówki dla miast chcących wdrożyć skuteczne sposoby ograniczenia ilości odpadów i lepszego wykorzystania tego, co już jest dostępne. Sesja objęła inspirujące prezentacje członków ICLEI z Turku i Guimarães oraz ekspertów tematycznych ICLEI.

30 stycznia 2024 r. udział przedstawicieli miasta Katowice w webinarze Monthly LGMA COP29. Na spotkaniu przedstawiono postęp w regionalnym wsparciu klimatycznym na przestrzeni lat 1992-2023, a także rezultaty COP28. Omówiony został wkład LGMA w COP28. Przedstawiono priorytety na lata 2024-2025. W drugiej części spotkania Ingrid Coetzee – Global Biodiversity Framework zaprezentowała aktualizację działań na rzecz różnorodności biologicznej.

14 lutego 2024 r. udział przedstawicieli miasta Katowice w webinarze Monthly LGMA COP29. Na spotkaniu zostały omówione realizowane działania na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju. W drugiej części spotkania  Ingrid Coetzee – Global Biodiversity Framework zaprezentowała aktualizację działań na rzecz różnorodności biologicznej, które obejmowały udział w Konwencie o gatunkach wędrownych COP 14 w dniach 12 - 15 lutego 2024, podczas którego ogłoszono nową inicjatywę ICLEI - JOUNEYS FOR LIFE – Miasta i regiony łączące gatunki wędrowne.

20 marca 2024 r. udział przedstawicieli miasta Katowice w webinarze Monthly LGMA COP29. Spotkanie było poświęcone aktualnym działaniom oraz globalnym programom na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju. Spotkanie prowadził Yunus Arikan dyrektor ICLEI ds. globalnego rzecznictwa. Prezentowały Lea Ranalder – „UnHabit Brief”, „Building and Climate Global Forum” oraz Ingrid Coetzee – Global Biodiversity Framework.

24 kwietnia 2024 r. udział przedstawicieli miasta Katowice w webinarze Monthly LGMA COP29. Na spotkaniu zostały omówione aktualne działania na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono postępy od ostatniego spotkania oraz główne zadania do wykonania w kolejnym miesiącu. Zaprezentowano także plan działania.

22 maja 2024 r. udział przedstawicieli miasta Katowice w webinarze Monthly LGMA COP29. Na spotkaniu omówiono realizowane działania na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju w bieżącym miesiącu. Przedstawiono nadchodzące wydarzenia: „Daring Cities 2024 Bonn Dialogues” odbywające się w dniach 3 - 5 czerwca 2024 oraz Konferencja klimatyczna „UNFCCC Bonn Climate Conference (SB60)” w dniach 3 - 13 czerwca 2024.

18 - 21 czerwca 2024 r. udział dwóch przedstawicieli miasta Katowice reprezentujących Wydział Klimatu i Energii oraz Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki w Światowym Kongresie ICLEI 2024 w São Paulo w Brazylii.
W wydarzeniu brało udział ponad 1500 osób. Kongres koncentrował się na wspieraniu zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz sprawiedliwej adaptacji do zmian klimatu na poziomie lokalnym i regionalnym. Poruszane zagadnienia dotyczyły także roli i znaczenia Amazonii dla globalnej różnorodności biologicznej i zrównoważonego rozwoju. Kongres swoim zakresem obejmował prelekcje, warsztaty, wizyty studyjne, spotkania zamknięte.

20 czerwca 2024 r. udział przedstawicieli miasta Katowice w webinarze ICLEI pt. „Empowered cities. Navigating the EU elections and Delivering the Green Deal”. Na spotkaniu były omówione wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w krajach takich jak: Polska, Niemcy, Francja, czy Włochy. Zaprezentowane zostały czynniki, które będą miały wpływ na następne wybory do Parlamentu Europejskiego. Dla Polski są to m.in.: poprawa ekonomii i zmniejszenie inflacji, konflikty międzynarodowe i wojny, a także imigracja oraz ochrona środowiska i klimatu.
W dalszej części spotkania zostały przedstawione priorytety Programu Strategicznego UE, czyli: mocna i bezpieczna Europa, przestrzeganie i podtrzymywanie wartości europejskich w ramach Unii oraz konkurencyjność.

Szczegółowe informacje na temat celów, zasad działania, struktury   oraz aktualnych projektów realizowanych
w ramach organizacji ICLEI znajdują się na stronie
www.iclei.org

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice