Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Shenyang 15 lat współpracy

Shenyang 15 lat współpracy

Ogólna charakterystyka miasta Shenyang

Jako stolica prowincji Liaoning i jedyne megamiasto w północno-wschodnich Chinach zatwierdzone przez Radę Państwa, Shenyang jest Regionem Pilotażowym dla Kompleksowych Innowacji i Reform o znaczeniu ogólnokrajowym, ważną częścią pilotażowej Strefy Wolnego Handlu Chin (Prowincji Liaoning) oraz Narodowego Autonomicznego Obszaru Prezentacji Innowacyjnych Rozwiązań Miast Shenyang i Dalian.  Całkowita powierzchnia Shenyangu wynosi 13 000 km2. Jego populacja to 9,07 miliona stałych mieszkańców. Władza administracyjna Shenyangu obejmuje 10 okręgów, 2 hrabstwa, 1 miasto oraz 5 stref rozwoju na poziomie krajowym.

Shenyang to miasto bogate historycznie i kulturowo. Dzięki Pałacowi Cesarskiemu i dwom cesarskim mauzoleom poświęconym dynastii Qing, wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego, oraz ponad 1500 zabytkom, Shenyang cieszy się opinią "miejsca narodzin dynastii Qing i stolicy dwóch pokoleń cesarzy". Duch Lei Fenga, rzemieślnicy oraz modelarze to najważniejszy wyróżnik miasta Shenyang, który decyduje o jego wartości i charakterze.

Shenyang to miasto zmieniające się w bazę produkcyjną technologicznie zaawansowanego sprzętu. Znane jako "Starszy Syn Chińskiego Przemysłu", stworzyło ponad 200 wiodących produktów w przemysłowej historii Chin. Dzięki solidnym fundamentom i kompletnym kategoriom przemysłowym, Shenyang stworzył system, który koncentruje się na branżach takich jak: przemysł motoryzacyjny i produkcja części samochodowych, wyposażenie maszyn, robotyka i inteligentna produkcja, lotnictwo, sprzęt IC, itp. W ostatnich latach towary "wyprodukowane w Shenyangu" wniosły ogromny wkład w badania i produkcję głównych urządzeń technologicznych, takich jak załogowy statek kosmiczny Shenzhou czy załogowa stacja kosmiczna.

Shenyang to stolica emanująca energią w dziedzinie innowacji naukowych i technologicznych.

Na terenie miasta znajduje się 45 uniwersytetów oraz szkół wyższych,  w tym Uniwersytet Północno-Wschodni, Uniwersytet Prowincji Liaoning, Chiński Uniwersytet Medyczny, 1167 platform innowacji naukowych i technologicznych, w tym Instytut ds. Badań nad Metalami, Instytut Automatyzacji Chińskiej Akademii Nauk, 11 000 przedsiębiorstw technologicznych. Przez dwa kolejne lata Shenyang otrzymywał również tytuł Modelowego Miasta Narodowego w kategorii: wiarygodne środowisko biznesowe.

Shenyang to regionalne miasto centralne, otwarte na świat. Jako główny węzeł komunikacyjny i telekomunikacyjny w Chinach, posiada największy port lotnictwa cywilnego w północno-wschodnich Chinach, a także największą kolejową stację rozrządową w kraju. Nawiązał relacje gospodarcze i handlowe z 209 krajami i regionami,  a ze 100 międzynarodowymi miastami na świecie rozwija kontakty w ramach współpracy miast partnerskich lub zaprzyjaźnionych. 8 państw utworzyło tutaj swoje konsulaty generalne i zajmuje pierwsze miejsce pod względem liczby pociągów szybkobieżnych - China Railway Express - w regionie północno-wschodnich Chin.

Wyruszając w nową podróż i podejmując nową misję, Shenyang dołoży wszelkich starań w dążeniu do przełomowych osiągnięć ukierunkowanych na wszechstronne odnowienie wizerunku miasta oraz uzyskaniu renomy miasta wzorcowego.  

china.jpg         qr.jpg


 


Photos of Shenyang (CN ENG PL).pdf

General Introduction of Shenyang City 

As the capital city of Liaoning Province and the only megacity in Northeast China approved by the State Council, Shenyang is a Pilot Region for National Comprehensive Innovation and Reform, an important part of China (Liaoning) Pilot Free Trade Zone and Shenyang & Dalian National Autonomous Innovation Demonstration Area. With a total land area of 13,000 km2 and 9.07 million permanent residents, Shenyang has administrative governance of 10 districts, 2 counties, 1 city and 5 national level development zones.

Shenyang is a city rich in culture and history. With The Imperial Palace and two imperial mausoleums of Qing Dynasty listed as World Cultural Heritages and more than 1500 historical relics, Shenyang enjoys the reputation as 'the birth place of Qing Dynasty and the capital of two generations of emperors'. The spirit of Lei Feng, craftsmen and model workers is the core quality of Shenyang City.

Shenyang is a city turning into an advanced equipment manufacturing base. Renowned as the "Elder Son of Chinese Industry", Shenyang used to create more than 200 No.1 products in the industrial history of China. With profound industrial foundation and complete industrial categories, Shenyang has established a system that focuses on industries such as auto and parts, machinery equipment, robots and intelligent manufacturing, aviation, IC equipment, etc. In recent years, products "made in Shenyang" have made great contribution to the research and manufacturing of major technological equipment such as Shenzhou manned spaceship and manned space station.

Shenyang is a capital full of vitality in science and technology innovation. There are 45 universities and colleges including Northeast University, Liaoning University, China Medical University, 1167 scientific and technological innovation platforms including Institute of Metal Research, Institute of Automation of Chinese Academy of Sciences, 11,000 technological enterprises and has been awarded as National Model City for Sound Business Environment for two consecutive years.

Shenyang is a regional central city moving towards the world. As a major transportation and telecommunication hub in China, Shenyang has the largest civil aviation port in Northeast China and the largest railway marshaling station in the country. Shenyang has established economic and trade relations with 209 countries and regions, and sister city or friendly cooperative relationship with 100 international cities in the world. 8 countries have set up their General Consulates in Shenyang, and the number of China Railway Express in operation ranked 1st in Northeast Region.

Striding on a new journey and taking on a new mission, Shenyang will make every effort to achieve new breakthroughs in all round rejuvenation, strive to build itself as a national center city and constantly create greater glory as a hero city.


                  

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice