Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami z Ukrainy

Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami z Ukrainy


niepelnosprawni.jpg

Fundacja Integracja, zgromadziła dane na temat punktów pomocy osobom z niepełnosprawnościami, które mogą być pomocne osobom z Ukrainy.  Znajdują się one pod linkiem: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1992058;jsessionid=D2945B507C1EDD10D00CB9040EA9269C

Polski Związek Głuchych uruchomił wideoinfolinię dla głuchych uchodźców z Ukrainy

Więcej informacji.pdf

Ukraińskie orzeczenia potwierdzające niepełnosprawność

Zgodnie ze stanowiskiem Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie uznawania ukraińskich orzeczeń potwierdzających niepełnosprawność, Rzeczpospolita Polska nie jest stroną umowy międzynarodowej pozwalającej na wzajemne uznawanie dokumentów potwierdzających status osoby niepełnosprawnej innych krajów, również w prawie wspólnotowym brak jest regulacji prawnej dotyczącej wzajemnego „przekładania" orzeczeń potwierdzających niepełnosprawność.

Aktualnie nie jest planowane opracowanie i wdrożenie do stosowania przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności odrębnych, od dotychczas obowiązujących, zasad orzekania o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności w stosunku do osób z Ukrainy, które przebywają w Polsce w związku z trwającymi na Ukrainie działaniami wojennymi. Zespoły orzekające o niepełnosprawności wydają orzeczenia o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności osobom posiadającym obce obywatelstwo w oparciu o te same przepisy prawa, co osobom posiadającym obywatelstwo polskie.

W myśl rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2021 r. poz. 857, ze zm.), wniosek o wydanie orzeczenia należy złożyć we właściwym wg miejsca stałego pobytu Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Do wniosku dołącza się dokumentację medyczną, w tym zaświadczenie lekarskie wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności. W przypadku gdy ukraińskie orzeczenie załączone zostanie do akt sprawy stanowić będzie dla składu orzekającego w danej sprawie jedynie materiał dowodowy, tak jak inna dokumentacja załączona do wniosku o wydanie orzeczenia. Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja medyczna jest niewystarczająca do wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, przewodniczący powiatowego zespołu zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną lub przedstawiciela ustawowego dziecka o konieczności jej uzupełnienia oraz wyznacza termin złożenia brakującej dokumentacji z pouczeniem, że nieuzupełnienie jej w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Należy podkreślić, że przy orzekaniu o niepełnosprawności bierze się pod uwagę ocenę aktualnego stanu zdrowia, potwierdzoną wynikami aktualnych badań diagnostycznych. W przypadku braku możliwości dostarczenia wymaganej dokumentacji we wskazanym przez organ terminie, wnioskodawca może wystąpić do organu orzeczniczego o zawieszenie postępowania do czasu uzupełnienia wymaganej dokumentacji. Skorzystanie z tego prawa umożliwia stronie postępowania zgromadzenie żądanych przez organ dokumentów bez rygoru pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 

Podstawowe informacje dot. orzekania w Katowicach PL.pdf

Podstawowe informacje dot. orzekania w Katowicach UKR.pdf


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice