Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Projekt​y w trakcie oceny

Projekt​y w trakcie oceny

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH FORMUŁY ZIT

 

1. Tytuł projektu: Katowice Miasto Otwarte - Rozwój Usług Społecznych - II etap


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne / Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne / Poddziałanie: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT

Opis projektu: Celem projektu jest wsparcie 60 osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych (30K/30M) do 31.12.2021 roku oraz złagodzenie problemu niewystarczającego metodycznego wsparcia dla grupy 20 opiekunów fakt. (15K/5M) osób niesamodzielnych
i niepełnosprawnych w Katowicach, poprzez stworzenie interdyscyplinarnego systemu, który uwzględni indywidualne potrzeby i możliwości wsparcia tych osób. Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, osoby niesamodzielne oraz ich otoczenie (opiekunowie). Ideą projektu jest zapewnienie czasowej opieki nad niesamodzielnym lub niepełnosprawnym członkiem rodziny
w zastępstwie za opiekunów faktycznych. Dzięki wsparciu profesjonalnego opiekuna lub asystenta wzrośnie ilość i jakość usług społecznych świadczonych dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, a ich opiekunowie zyskają możliwość i czas na załatwienie spraw własnych i na powrót do życia społecznego.

Okres realizacji projektu: od 1 lutego 2020r. do 31 grudnia 2021r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu wynosi 1 032 600,00 zł, w tym wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 960 318,00 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85% i z budżetu państwa 8%). Wkład własny do projektu Miasta Katowice wynosi 7% wartości projektu.

Stan realizacji: Projekt złożony, w trakcie oceny.


REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020


PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH KONKURSU


1. Tytuł projektu: Twoja ścieżka do zatrudnienia


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy/ Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu/ Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.
Opis projektu: Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 60 osób (35K,25M) powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP Katowice jako bezrobotni, w szczególności należących do jednej z wymienionych grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne oraz osoby o niskich kwalifikacjach. W ramach projektu uczestnikom zostanie zaoferowane wsparcie w zakresie identyfikacji potrzeb, analizy umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika oraz kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy lub doradztwo zawodowe. Ponadto, uczestnicy będą mogli w ramach projektu skorzystać ze staży u pracodawców oraz szkoleń zawodowych.
Okres realizacji projektu: od 1września 2020r. do 31 grudnia 2021r.
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 522 149,38 zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 496 041,91 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85% i z budżetu państwa 10%). Wkład własny wynosi 5% całkowitej wartości projektu i zostanie wniesiony ze środków Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach.
Stan realizacji: Projekt złożony, w trakcie oceny.

2. Tytuł projektu: Urząd Miasta Katowice – zdrowe i przyjazne miejsce pracy


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy/ Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy/ Poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.
Opis projektu: Celem projektu jest ograniczenie występowania czynników generujących problemy zdrowotne pracowników Urzędu Miasta Katowice. Cel ten zostanie osiągnięty przez poprawę warunków pracy tj. przez doposażenie stanowisk pracy w ergonomiczny sprzęt i wyposażenie oraz przez działania szkoleniowe i uświadamiające pracowników, zmierzające do eliminowania zidentyfikowanych ryzyk i zagrożeń, wynikających  z zatwierdzonej „Analizy występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta Katowice”. Działania przewidziane w projekcie skierowane będą do 446 pracowników (344K,102M).

Okres realizacji projektu: od 1październik 2020r. do 30 września 2022r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 1 167 250,80 zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 175 087,62 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85% i z budżetu państwa 3%). Wkład własny Miasta Katowice wynosi 140 070,10 zł (12%) wartości projektu.

Stan realizacji: Projekt złożony


3. Tytuł projektu: WySTARTuj w BIZNESIE


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy/ Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej/ Poddziałanie: 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs

Opis projektu: Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród mieszkańców miasta Katowice poprzez aktywizację zawodową 30 osób powyżej 30 roku życia (16 kobiet) pozostających bez zatrudnienia, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących na umowach cywilno-prawnych w okresie od 01.08.2020 r. do 30.04.2022 r. W ramach projektu uczestnicy otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci przygotowania merytorycznego do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego (podstawowego oraz rozszerzonego).

Okres realizacji projektu: od  1 sierpnia 2020r. do 30 kwietnia 2022r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 2 019 096,00 zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 1 952 716,20 zł. Wkład własny do projektu Miasta Katowice wynosi 3,29% wartości projektu.

Stan realizacji: Projekt złożony, w trakcie oceny.


4. Tytuł projektu: Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego/ Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów/ Poddziałanie: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Opis projektu: Wsparciem w ramach projektu zostanie objęty Zespół Szkół Gastronomicznych im. G. Morcinka w Katowicach wraz z uczniami oraz nauczycielami. Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia i samozatrudnienia 80 uczniów (48K,32M) Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach (Technikum nr 3 i Branżowa Szkoła nr 2) poprzez organizację staży uczniowskich, specjalistycznych warsztatów oraz realizację kursów celem uzyskania dodatkowych umiejętności i kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Wybór formy wsparcia oraz tematyka kursu zostanie określona na podstawie indywidualnej ścieżki rozwoju ucznia opracowanej podczas doradztwa edukacyjno-zawodowego. Ponadto, w ramach projektu nastąpi wzmocnienie potencjału kadrowego
i technicznego w ZSG w Katowicach poprzez realizację doskonalenia zawodowego dla
11 nauczycieli przedmiotów zawodowych (11K) oraz zmodernizowanie/doposażenie pracowni nauki zawodu, w okresie realizacji projektu od 01.09.2020r. do 30.06.2022r.

Okres realizacji projektu: od  1 września 2020r. do 30 czerwca 2022r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 812 671,60 zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 772 038,02 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85%, z budżetu państwa 10%). Wkład własny Miasta wynosi 5% całkowitej wartości projektu.

Stan realizacji: Projekt złożony, w trakcie oceny.


5. Tytuł projektu: Jestem zawodowcem - realizacja kursów i staży zawodowych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego/ Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów/ Poddziałanie: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Opis projektu: Wsparciem w ramach proj. zostanie objęty Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach wraz z uczniami oraz nauczycielami. Celem proj. jest poprawa zdolności do zatrudnienia wśród uczniów kierunku Technik elektronik oraz Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej poprzez podniesienie efektywności
i skuteczności kształcenia zawodowego w ZSTiO nr 3 w Katowicach oraz efektywną współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły w okresie 02.XI.2020-30.06.2022r. W ramach projektu 30 uczniów (30M) ZSTiO nr 3 w Katowicach będzie mogło skorzystać
z doradztwa edukacyjno-zawodowego, kursów doskonalających/kwalifikacyjnych lub staży uczniowskich. Ponadto, 4 nauczycieli zawodu (1K,3M) skorzysta ze wsparcia w postaci kursów doskonalających/kwalifikacyjnych (instruktorskich) oraz dodatkowo zostanie doposażona pracownia do praktycznej nauki zawodu w Technikum nr 12, tak by odzwierciedlała naturalne warunki pracy, dzięki czemu wzrośnie jakość oraz efektywność nauczania w placówce.

Okres realizacji projektu: od 2 listopada 2020r. do 30 czerwca 2022r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 369 727,50 zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 351 241,12 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85%, z budżetu państwa 10%). Wkład własny Miasta wynosi 5% całkowitej wartości projektu.

Stan realizacji: Projekt złożony, w trakcie oceny.


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice
Copyright © UM Katowice