Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Projekt​y w trakcie oceny

Projekt​y w trakcie oceny

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH FORMUŁY ZIT

 

Na chwilę obecną brak projektów w ocenie.


REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020


1. Tytuł projektu: Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś Priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna/ Działanie 4.6. Czyste powietrze / Poddziałanie 4.6.1. Czyste powietrze – konkurs

Opis projektu: Przedmiotem projektu realizowanego w formule grantowej jest wymiana/modernizacja indywidualnych systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach / lokalach mieszkalnych znajdujących się w mieście Katowice na:

- instalację kotłów spalających pelet lub paliwo gazowe,

- instalację źródeł ciepła wykorzystujących energią elektryczną.

Wymianie źródła ciepła mogą towarzyszyć uzasadnione modernizacje systemu c.o. lub c.o. + c.w.u. pozostające w związku przyczynowo - skutkowym z likwidacją dotychczasowego źródła ciepła. Wymiana systemu grzewczego może być uzupełniona poprzez montaż mikroinstalacji OZE.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza, w tym w szczególności poprzez ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10.

Zakres projektu obejmuje przygotowanie projektu, granty na przedsięwzięcia niskoemisyjne, zarządzanie projektem oraz promocję projektu.

Okres rzeczowej realizacji projektu: IV kw. 2021r.  – II kw. 2023r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 7 196 130,00 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 6 116 710,50 zł (85% kosztów kwalifikowanych projektu). Wkład własny miasta Katowice wynosi 1 079 419,50 zł.

Stan realizacji: Projekt w trakcie oceny.


PROGRAM OPRERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2014-2020

 

1. Tytuł projektu: Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 / Oś Priorytetowa I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki / Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego / Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

Opis projektu: Projekt dotyczy kompleksowej termomodernizacji budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach. W ramach projektu zaplanowano wykonanie prac mających na celu poprawę energetyczną budynków w następującym zakresie: ocieplenie ścian zewnętrznych z odtworzeniem tynku i detalu: gzymsów, boniowania na narożnikach budynków, pilastrów, opasek okiennych, wykonaniem izolacji cieplnej oraz przeciwwilgociowej ścian fundamentowych w tym poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej, ocieplenie stropodachów wraz z wymianą pokrycia dachowego, ocieplenie stropu nad piwnicami (w tym podłogi na gruncie w częściach niepodpiwniczonych), ocieplenie przegród oddzielających klatkę schodową od strychu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową drewnianą, z nawiewnikami z zachowaniem detalu historycznego, przebudowa instalacji c.o. (instalacja rozdzielcza wraz z pionami, grzejniki) – dostosowanie do nowej lokalizacji źródła ciepła, przebudowa instalacji c.c.w., (instalacja rozdzielcza wraz z pionami) – dostosowanie do nowej lokalizacji źródła ciepła, przebudowa węzła cieplnego, wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne w częściach wspólnych.

Okres rzeczowej realizacji projektu: II kw. 2021r. – IV kw. 2022r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 7 028 531,17 zł. Wartość dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 4 362 736,13 zł (85% kosztów kwalifikowanych projektu). Wkład własny miasta Katowice wynosi 2 665 795,04 zł (38 % całkowitej wartości projektu).

Stan realizacji: Projekt w trakcie oceny.


2. Tytuł projektu: Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a w Katowicach

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 / Oś Priorytetowa I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki / Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego / Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

Opis projektu: Projekt dotyczy kompleksowej termomodernizacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Sokolskiej 10a w Katowicach. W ramach projektu zaplanowano wykonanie prac mających na celu poprawę energetyczną budynku w następującym zakresie: wymiana drzwi zewnętrznych od dziedzińca na nowe zgodne z obowiązującymi WT, ocieplenie (modernizacja) ściany od dziedzińca, ocieplenie (modernizacja) ścian piwnic od dziedzińca wraz z hydroizolacją, ocieplenie (modernizacja) stropu nad ostatnią kondygnacją, ocieplenie (modernizacja) stropu nad klatką schodową, ocieplenie (modernizacja) ściany wewnętrznej pomiędzy klatką schodową a strychem, wymiana dotychczas niewymienionych okien na nowe zgodne z obowiązującymi WT, likwidacja istniejących instalacji grzewczych mieszkaniowych wraz z demontażem pieców, budowa instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z sieci miejskiej, budowa instalacji  centralnej ciepłej wody użytkowej zasilanej z sieci miejskiej wraz z likwidacją podgrzewaczy gazowych, wymiana oświetlenia w części wspólnej na oprawy LED.

Okres rzeczowej realizacji projektu: III kw. 2021r. – IV kw. 2022r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 2 030 570,03 zł. Wartość dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 721 193,84 zł (85% kosztów kwalifikowanych projektu). Wkład własny miasta Katowice wynosi 1 309 376,19 zł (64 % całkowitej wartości projektu).

Stan realizacji: Projekt w trakcie oceny.


3. Tytuł projektu: Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalno-użytkowego położonego przy ul. Gliwickiej 93 w Katowicach

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 / Oś Priorytetowa I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki / Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego / Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

Opis projektu: Projekt dotyczy kompleksowej termomodernizacji budynku mieszkalno-użytkowego zlokalizowanego przy ul. Gliwickiej 93 w Katowicach. W ramach projektu zaplanowano wykonanie prac mających na celu poprawę energetyczną budynku dla części mieszkalnej w następującym zakresie: ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła dla lokalu użytkowego, wymiana okien i drzwi, ocieplenie stropów nad piwnicą, ocieplenie podłogi na gruncie, likwidacja ogrzewań węglowych, wykonanie etażowych instalacji c.o. zasilanych z dwufunkcyjnych kotłów gazowych, przebudowa instalacji gazowej, budowa lokalnych instalacji wody ciepłej z przebudową instalacji wody zimnej, oświetlenie energooszczędne w częściach wspólnych budynku oraz dodatkowe elementy poprawiające dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, tj. pochylnia dojazdowa do mieszkania na parterze.

Okres rzeczowej realizacji projektu: IV kw. 2021r. – IV kw. 2022r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 3 904 971,57 zł. Wartość dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 1 018 676,39 zł (85% kosztów kwalifikowanych projektu). Wkład własny miasta Katowice wynosi 2 886 295,18 zł (74 % całkowitej wartości projektu).

Stan realizacji: Projekt w trakcie oceny.


4. Tytuł projektu: Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 / Oś Priorytetowa I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki / Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego / Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

Opis projektu: Projekt dotyczy kompleksowej termomodernizacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach. W ramach projektu zaplanowano wykonanie prac mających na celu poprawę energetyczną budynku w następującym zakresie: termomodernizacja dachu, przywrócenie pierwotnych parametrów budynku z uwagi na uniknięcie mostków cieplnych, wyburzenie ścian i wykonanie nowych, termomodernizacja ścian, wymiana stolarki drzwiowej (drzwi wejściowe do budynku) i okiennej, wymiana oświetlenia w częściach wspólnych, wymiana instalacji odgromowej, instalacja fotowoltaiczna.

Okres rzeczowej realizacji projektu: IV kw. 2021r. – IV kw. 2022r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 7 101 505,88 zł. Wartość dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 3 483 559,64 zł (85% kosztów kwalifikowanych projektu). Wkład własny miasta Katowice wynosi 3 617 946,24 zł (51 % całkowitej wartości projektu).

Stan realizacji: Projekt w trakcie oceny.sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice