Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Projekt​y w trakcie oceny

Projekt​y w trakcie oceny

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH FORMUŁY ZIT

 

Na chwilę obecną brak projektów w ocenie.


REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020


PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH KONKURSU


1. Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową
budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby CUW Katowice


Program / oś priorytetowa/ działanie/ poddziałanie: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej/ Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego na terenie miasta Katowice przy ul. Granicznej  27. Przedmiotowy projekt wykorzystuje istniejącą bazę infrastrukturalną. Zakres projektu obejmuje przygotowanie projektu, prace termomodernizacyjne, roboty budowlane niezwiązane z termomodernizacją budynku oraz promocję projektu.
Celem projektu jest podniesienie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej znajdującego się w zasobach Miasta Katowice poprzez przeprowadzenie kompleksowych prac termomodernizacyjnych.


Planowane koszty: 4 655 181,35 zł w tym z EFRR 2 871 806,98 zł.

Okres rzeczowej realizacji projektu: IV kwartał 2019 - IV kwartał 2021.

Stan realizacji: Projekt w trakcie oceny.

 
2. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej w mieście Katowice – Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukułek 2a w Katowicach

 
Program / oś priorytetowa/ działanie/ poddziałanie: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej/ Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego na terenie miasta Katowice przy ul. Kukułek 2a. Przedmiotowy projekt wykorzystuje istniejącą bazę infrastrukturalną.
Zakres projektu obejmuje: przygotowanie projektu, prace termomodernizacyjne, roboty budowlane niezwiązane z termomodernizacją budynków, nadzory oraz promocję projektu.
Celem projektu jest podniesienie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej znajdującego się w zasobach Miasta Katowice poprzez przeprowadzenie kompleksowych prac termomodernizacyjnych.

Planowane koszty: 6 048 485,63 zł, w tym z EFRR 3 445 182,66 zł

Okres rzeczowej realizacji projektu: III kwartał 2021 - III kwartał 2022.


Stan realizacji: Projekt w trakcie oceny.


MECHANIZM FINANSOWY EOG I NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY


1. Mam wpływ na klimat - prowadzenie przez katowickie szkoły działań podnoszących świadomość 
na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków

 
Program / obszar programowy: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu / Obszar programowy: Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków. 

Opis projektu 
W ramach projektu zaplanowano działania adaptacyjno-mitygacyjne oraz edukacyjno-informacyjne 
w następujących 6 szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Miasta Katowice:
1. Zespół Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza, ul. Goetla 2;
2. Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina, ul. Przyjazna 7a;
3. X Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego, ul. Miarki 6;
4. XV Liceum Ogólnokształcące im. W. Pileckiego, ul. Obroki 87;
5. Szkoła Podstawowa nr 17 im. T. Kościuszki, ul. Dekerta 1;
6. Szkoła Podstawowa nr 40 im. Jerzego Kukuczki, ul. Słowiańska 1.

Zakres przedmiotowy projektu przewiduje realizację 62 działań inwestycyjnych, które przyczynią się do zwiększenia powierzchni zielonych, rozwoju małej retencji w mieście, zmniejszenia miejskich "wysp ciepła" oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnym. Działania edukacyjno-informacyjne są ściśle powiązane z częścią inwestycyjną projektu. Tematyka warsztatów dla uczniów
i nauczycieli odpowiada poszczególnym zadaniom z części inwestycyjnej. Oprócz warsztatów zaplanowano dwie konferencje oraz piknik rodzinny. Dodatkowo zorganizowana zostanie gra miejska oraz Sieć Klubów Gier Planszowych. Działania edukacyjno-informacyjne pozwolą podnieść świadomość społeczną w zakresie zmian klimatu i sposobów na wzmocnienie odporności na jego negatywne skutki.

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy uczniów, nauczycieli oraz lokalnej społeczności na temat zmian klimatu oraz sposobów na łagodzenie i przystosowanie się do nich, poprzez wdrożenie na terenie szkół działań adaptacyjnych i mitygacyjnych.

Wartość projektu / dotacja: Całkowita wartość projektu to kwota 1 736 262,00 zł, w tym: dotacja z MF EOG  wynosi 1 475 822,70 zł (85%) i budżet Państwa wynosi 260 439,30 zł (15%).

Okres realizacji projektu: II kwartał 2021r. - II kwartał 2024r.

Stan realizacji: Projekt w trakcie oceny.sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice