Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


W grudniu 2014 roku zatwierdzono dokument​ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Tworzony był m. in. w oparciu o zapisy zawarte w przedstawionym przez komisję Europejską tzw. „pakiecie legislacyjnym” dla polityki spójności na lata 2014-2020 oraz o zapisy wynikające z Projektu Umowy Partnerstwa.​​​​ 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020​​

Zgodnie z RPO WSL 2014-2020 realizowane będą zadania w ramach następujących priorytetów:

 • Priorytet I. Nowoczesna gospodarka​
 • Priorytet II. Cyfrowe śląskie
 • Priorytet III. Konkurencyjności MŚP
 • Priorytet IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
 • Priorytet V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
 • Priorytet VI. Transport
 • Priorytet VII. Regionalny rynek pracy
 • Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
 • Priorytet IX. Włączenie społeczne
 • Priorytet X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna​
 • Priorytet XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
 • Priorytet XII. Infrastruktura edukacyjna
 • Priorytet XIII. Pomoc techniczna


Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe i zasadne, zostanie zastosowane zintegrowane podejście terytorialne. Podejście to będzie wdrażane na obszarach funkcjonalnych czterech Subregionów: Centralnego, Północnego, Południowego i Zachodniego, stanowiących – zgodnie ze Strategią rozwoju województwa śląskiego „Śląskie 2020 +”- obszary polityki rozwoju. Katowice wchodzą w skład Subregiony Centralnego.

Subregion Centralny to obszar o powierzchni 5577 km2, położony w środkowej części województwa śląskiego i graniczy od:

–  północy z Subregionem Północnym województwa śląskiego,
–  południa z Subregionem Południowym województwa śląskiego,
–  wschodu z województwami: świętokrzyskim i małopolskim,
– zachodu z województwem opolskim i Subregionem Zachodnim województwa śląskiego.

W obrębie Subregionu Centralnego znajduje się:

 • 14 miast na prawach powiatu, tj.: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze;
 • 8 powiatów ziemskich, tj.: będziński, bieruńsko – lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański;
 • 28 Gmin miejskich i miejsko-wiejskich;
 • ​31 Gmin wiejskich.


Łącznie w skład Subregionu Centralnego wchodzi 81 jednostek samorządu terytorialnego. Jednostki samorządu terytorialnego zlokalizowane w obrębie Subregionu Centralnego zorganizowane są w pięć podregionów, tj.:

 • Bytomski
 • Gliwicki
 • Katowicki
 • Sosnowiecki
 • Tyski


W skład podregionu Katowickiego wchodzą takie miasta jak:

 • Chorzów
 • Mysłowice
 • Katowice
 • Ruda Śląska
 • Siemianowice Śląskie
 • Świętochłowice


Subregion Centralny, pod względem powierzchni, jest największą spośród tego typu jednostek w województwie śląskim. Powierzchnia Subregionu Centralnego stanowi ok. 45% powierzchni całego województwa śląskiego. Obecnie Subregion Centralny przygotowuje się do wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w ramach których przyznano mu ponad 693 mln euro, co stanowi jedną z największych alokacji przyznaną dla subregionów w Polsce.

Jednym z warunków realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest udokumentowanie chęci współpracy jednostek samorządu terytorialnego służącej realizacji wspólnych działań w ramach ZIT. Chęć współpracy w Subregionie Centralnym została wyrażona zawiązaniem zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa jaką jest Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego jest dobrowolnym samorządnym stowarzyszeniem gmin i powiatów, powołanym dla wsparcia idei samorządności lokalnej, ochrony wspólnych interesów, wymiany doświadczeń, promocji osiągnięć oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć i inwestycji. Jego członkami są wszystkie jednostki samorządu lokalnego Subregionu Centralnego (tj. 81 jednostek JST), które wchodzą w skład Walnego Zebrania Członków. Funkcję stałego przewodniczącego Walnego Zebrania Członków pełni Prezydent Miasta Katowice. Dzięki Związkowi Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego​ możliwe będzie m.in efektywne wykorzystywanie środków finansowych RPO WSL 2014-2020 (w szczególności w ramach ZIT).

Więcej informacji na temat Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego znajdą państwo na oficjalnej stronie Związku Subregionu Centralnego​.​


​Więcej informacji na temat działania Programu Województwa Śląskiego znają państwo na jego oficjalnym serwisie​.

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice