Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Fundusze w Katowicach w latach 2004-2006

Fundusze w Katowicach w latach 2004-2006

 logotyp 2004-2006.png
 
 
 
 
 
Pierwszy okres programowania środków europejskich, tj. lata 2004 – 2006 był dla Miasta Katowice czasem, w którym chcieliśmy spróbować swoich sił w projektach różnego rodzaju. Stąd realizacja działań infrastrukturalnych, edukacyjnych, naukowo–badawczych oraz informatycznych.
Ze środków funduszy europejskich zrealizowaliśmy 11 projektów oraz 2 projekty w ramach Inicjatyw Wspólnotowych – Urbact i Interreg III C. Właściwie zrealizowane projekty pozwoliły nam gruntownie przygotować się do absorpcji o wiele większych środków dostępnych od 2007r.

Lista projektów zrealizowanych w Mieście Katowice w latach 2004 – 2006
 

Połączenie drogowe ul. Grundmanna (d. Stęślickiego) z ul. Sądową w Katowicach 

Zaprojektowany odcinek przejął część ruchu poruszającego się ul. Gliwicką i uporządkował ruch na osi północ - południe. Odciążył lokalną część uliczną i umożliwił bezpośrednie połączenie z ul. Sądową, ul. Matejki, Dworcem PKP i wylotem w kierunku Mikołowa.
Projekt realizowany był w ramach I Priorytet ZPORR, Działania 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego. Jego wartość wyniosła 13 224 184,14 zł, z czego 8 324 850,40 zł pochodziła z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
logotyp 2004-2006 efrr.png 

Stypendia socjalne dla studentów finansowane z EFS/budżetu państwa .  

Projekt stypendialny przeznaczony dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i zameldowanych na terenie Miasta Katowice.W projekcie wzięło udział w sumie 214 studentów, otrzymywali oni przez cały rok akademicki 2004-2006 stypendium w wysokości 150 zł miesięcznie. Programem zarządzał (od strony technicznej i finansowej) Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach. Kwota ogółem wypłaconych stypendiów wyniosła 313 204,70 zł.. 

Projekt realizowany był w ramach II Priorytet ZPORR, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. 75% środków pochodziła z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

        logotyp 2004-2006.png

Stypendia socjalne dla uczniów finansowane ze środków EFS/budżetu państwa
Projekt stypendialny przeznaczony dla uczniów z terenów wiejskich, którym trudna sytuacja materialna utrudniała dostęp do edukacji. W projekcie udział wzięło 34 uczniów. W zależności od wysokości dochodu otrzymywali oni stypendia w wysokości 137 zł lub 200 zł miesięcznie. Programem zarządzał (od strony technicznej i finansowej) Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach. Kwota ogółem wypłaconych stypendiów (na podstawie rachunków przedłożonych przez uczniów) wynosiła 32 181,03 zł.
Projekt realizowany był w ramach II Priorytet ZPORR, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. 68,05% środków pochodziła z Europejskiego Funduszu Społecznego.

    logotyp 2004-2006.png  

Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez wsparcie uczniów z terenów wiejskich
Projekt stypendialny przeznaczony dla uczniów z terenów wiejskich, którym trudna sytuacja materialna utrudniała dostęp do edukacji. W projekcie udział wzięło 23 uczniów. W zależności od wysokości dochodu otrzymywali oni stypendia w wysokości 170 zł lub 120zł miesięcznie. Programem zarządzał (od strony technicznej i finansowej) Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach. Kwota ogółem wypłaconych stypendiów (na podstawie rachunków przedłożonych przez uczniów) wynosiła 33 258,49 zł.
Projekt realizowany był w ramach II Priorytet ZPORR, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. 68,05% środków pochodziła z Europejskiego Funduszu Społecznego.

    logotyp 2004-2006.png 

Stypendia socjalne dla studentów
Projekt stypendialny przeznaczony dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i zameldowanych na terenie Miasta Katowice.W projekcie wzięło udział w sumie 24 studentów, otrzymywali oni przez jeden semestr stypendium w wysokości 150 zł miesięcznie.Programem zarządzał (od strony technicznej i finansowej) Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach. Kwota ogółem wypłaconych stypendiów wyniosła 18 000,00 zł.
Projekt realizowany był w ramach II Priorytet ZPORR, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. 64,89% środków pochodziła z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  logotyp 2004-2006.png

Europejskie stypendia dla uczniów
Projekt stypendialny przeznaczony dla uczniów z terenów wiejskich, którym trudna sytuacja materialna utrudniała dostęp do edukacji. W projekcie udział wzięło 37 uczniów. W zależności od wysokości dochodu otrzymywali oni stypendia w wysokości 185 zł lub 145 zł miesięcznie. Programem zarządzał (od strony technicznej i finansowej) Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach. Kwota ogółem wypłaconych stypendiów (na podstawie rachunków przedłożonych przez uczniów) wynosiła 56 450,00 zł.
Projekt realizowany był w ramach II Priorytet ZPORR, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. 68,05% środków pochodziła z Europejskiego Funduszu Społecznego.

    logotyp 2004-2006.png  
Europejskie stypendia dla studentów Projekt stypendialny przeznaczony dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i zameldowanych na terenie Miasta Katowice. W projekcie wzięło udział w sumie 109 studentów, otrzymywali oni stypendium w wysokości 288,99 zł miesięcznie. Programem zarządzał (od strony technicznej i finansowej) Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach. Kwota ogółem wypłaconych stypendiów wyniosła 156 610,33 zł.  Projekt realizowany był w ramach II Priorytet ZPORR, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. 67,23% środków pochodziła z Europejskiego Funduszu Społecznego.

       logotyp 2004-2006.png  

Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej 
Celem projektu było stworzenie na terenie miasta ale głównie w dzielnicach znacznie oddalonych od centrum administracyjnego miasta, sieci publicznych punktów dostępu do internetu umożliwiających kontaktowanie się i załatwianie spraw z urzędem przy wykorzystaniu infrastruktury projektu SEKAP. Ponadto w ramach projektu zostanie zakupionych 12 infomatów – bezobsługowych urządzeń elektronicznych umożliwiających kontakt z urzędem on-line zlokalizowanych w budynkach UM Katowice, oraz zostanie zainstalowany hot-spot na Rynku, który umożliwi wszystkim posiadającym dostęp do infrastruktury wi-fi bezpłatny dostęp do sieci Internet.  Projekt realizowany był w ramach Priorytet I ZPORR, działania 1.5 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego. Jego koszt wyniósł 507.290,14 zł, w tym 75% pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Śląski klaster – system zarządzania transportem publicznym  
Celem projektu było przygotowanie dokumentacji dla przygotowania studium wykonalności dla projektów z zakresu organizacji zarządzania transportem publicznym z wykorzystaniem technologii IT w okresie 2007-2013. Liderem Projektu była firma Wasco S.A., natomiast Miasto Katowice było jednym z partnerów. Projekt był realizowany w ramach II Priorytet ZPORR, działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne. Koszt projektu wyniósł 1 323 478,00 zł, w tym 75% zostało sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
    logotyp 2004-2006.png
Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych
Celem projektu było wzmocnienie interakcji pomiędzy przemysłem, sektorem B+R oraz administracją samorządową zmierzające do wzmocnienia przewagi konkurencyjnej regionu
W wyniku tych działań powstał klaster-sieć powiązanych ze sobą przedsiębiorstw, instytucji naukowo-badawczych, jednostek samorządu terytorialnego, gotowych do realizacji wspólnych działań zorientowanych na podniesienie ekoefektywności i konkurencyjności kompleksu węglowo-energetycznego zlokalizowanego w regionie.
Liderem Projektu był Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, natomiast Miasto Katowice było jednym z partnerów.
Projekt był realizowany w ramach II Priorytet ZPORR, działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne. Koszt projektu wyniósł 1 626 990,60 zł, w tym 75% wydatków pokryły środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

      logotyp 2004-2006.png 

System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP 
Celem projektu było stworzenie elektronicznej platformy komunikacji administracji publicznej i jej klientów ( osób fizycznych, prawnych oraz podmiotów zorganizowanych nie posiadających osobowości prawnej) umożliwiającej transakcyjny poziom komunikacji z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego.  Liderem Projektu był Urząd Marszałkowski Województwa Śląksiego a Miasto Katowice było jednym z partnerów.  Projekt był realizowany w ramach Priorytet I ZPORR, działania 1.5 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego. Wartość projektu wyniosła 27 mln zł, z czego 75% sfinansowane zostało ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

logotyp 2004-2006 efrr.png
Europejskie podejście do spraw związanych z organizacją transportu i komunikacji publicznej w miastach (EQPUPTI) - URBACT
Celem projektu była organizacja szkoleń w zakresie zintegrowanego podejścia do spraw związanych z organizacją transportu i komunikacji publicznej w miastach oraz pozyskiwanie europejskich źródeł finansowania na ten cel.
Projekt realizowany był w partnerstwie międzynarodowym, liderem projektu było miasto Strasbourg, zaś Miasto Katowice było jednym z partnertów.
Budżet projektu wynosił 215 432 €, w tym 100 000 € pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.             

Zintegrowane zarządzanie terenami poprzemysłowymi – INTERREG IIIC   
Celem projektu było przyczynianie się do zrównoważonego zarządzania miastami, poprzez sprzyjanie ponownemu wykorzystywania terenów po działalności przemysłowej w miastach; powstanie lokalnych i europejskich grup wsparcia związanych z rewitalizacją obszarów poprzemysłowych w miastach.  Budżet projektu wynosił 116 076,00 €, z tego 100 000 € pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

14 listopada 2006 roku w Katowicach zostały oddane do użytku Publiczne Punkty Dostępu do Internetu (PIAP). Tym samym, stolica aglomeracji wzbogaciła się o nowoczesną infrastrukturę, która pozwala na usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miasta, korzystnie wpływa na atrakcyjność Katowic, a przede wszystkim służy pomocą społeczeństwu.logotyp 2004-2006 efrr.png


logo_kce_herb.png

ZALOGUJ SIĘ W KATOWICACHProjekt "Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej" zainicjowany został przez Urząd Miasta Katowice. Realizacja inwestycji trwała od kwietnia 2005 roku do listopada 2006 roku. W jej wyniku, w mieście pojawiło się 9 telecentrów, 12 infokiosków oraz hot spot. Oficjalne oddanie do użytku Publicznych Punktów Dostępu do Internetu nastąpiło 14 listopada 2006 roku, na specjalnie zorganizowanej w tym celu konferencji prasowej.

Bezpośrednimi beneficjentami dla przedsięwzięcia są: Urząd Miasta, pełniący funkcję organizacyjno - koordynującą w procesie realizacji inwestycji, pozostający jednocześnie właścicielem nowo powstałej infrastruktury informatyczno-informacyjnej oraz wybrane jednostki organizacyjne Miasta (Miejska Biblioteka Publiczna oraz Miejskie Domy Kultury: Szopienice i Południe) pełniące funkcję zarządców i zarazem użytkowników części zakupionego sprzętu. Beneficjentem pośrednim jest zaś grupa docelowa, na którą składają się interesanci UMK, mieszkańcy Miasta oraz okolicznych gmin, funkcjonujące podmioty gospodarcze, turyści oraz potencjalni inwestorzy.

Podstawowym celem przeprowadzonej inwestycji jest zapewnienie powszechności dostępu do treści i usług udostępnianych elektronicznie w ramach działań tutejszego magistratu oraz podległych mu jednostek organizacyjnych. Jednakże wprowadzona infrastruktura, obok promocji struktur miejskich, pełni również ważne funkcje społeczne. Wdrożony system pozwala bowiem na edukację informatyczną, stanowi formę alternatywnego spędzania czasu przez młodzież, ułatwia poszukiwanie pracy (aktywizacja bezrobotnych) - poprzez co przeciwdziała wykluczeniu społecznemu. Ponadto, uruchomiony projekt zwiększa udział społeczności w życiu miasta.

Inwestycja "Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej" obejmuje:

   telecentra - zlokalizowane w Domach Kultury i Bibliotekach Publicznych, rozłożonych równomiernie na terenie Katowic, ale raczej odległych od centrum miasta. Każde wyposażone jest w: 5 komputerów, oprogramowanie biurowe, urządzenia wielofunkcyjne (skanery, drukarki etc.), przełączniki sieciowe, routery oraz niezbędne umeblowanie. Telecentra zapewniają dostęp do stron Urzędu Miasta oraz innych informacji dostępnych w Internecie - w razie kłopotów, pomocą służą pracownicy punktu e-usług;


   infokioski - umieszczone wewnątrz i na zewnątrz budynków Urzędu Miasta. Te, znajdujące się wewnątrz budynków wyposażone są w: ekran, klawiaturę; infokioski na zewnątrz budynku posiadają ekran dotykowy. Zapewniają one dostęp do stron Urzędu Miasta oraz innych informacji dostępnych w Internecie;


    hot spot - zainstalowany jest na maszcie systemu monitoringu miasta, stojącym w centralnym punkcie Rynku, dzięki czemu, jego zasięg obejmuje cały Rynek i początkowe odcinki ulic wychodzących z Rynku (Al. Korfantego na odcinku od Rynku do Ronda gen. J. Ziętka oraz na części ulic Warszawskiej i 3 Maja). Użytkownicy hot spota mogą swobodnie korzystać z Internetu.

Trwałość inwestycji prognozuje się na okres minimum 15 lat.

Wykonawcami projektu są: TTi Spółka jawna - telecentra; KLK Technologie Informatyczne Sp. z o.o. - infokioski; hot-spot. Obie firmy zostały wybrane w trybie przetargu nieograniczonego.
Łączny nakład inwestycyjny na realizację projektu wynosi 507.290,14 zł. brutto. Finansowany będzie on z funduszy strukturalnych - EFRR: 380.467,61 zł. (75%) oraz budżetu Miasta Katowice - 126.822,53 zł. (25%).

Koszty związane z utrzymaniem składników materialnych (sprzęt) i niematerialnych (oprogramowanie), otrzymanych w wyniku inwestycji, jak również koszty eksploatacyjne wdrożonego projektu, pokrywane będą z budżetu Miasta Katowice.

PIAP - LOKALIZACJA

LOKALIZACJA TELECENTRÓW:

   ## Filia nr 3 MBP na ul. Gliwickiej 93 (Załęże)
   ## Filia nr 14 MBP na ul. Piastów 20 (Tysiąclecie)
   ## Filia nr 16 MBP na ul. Wajdy 21 (Bogucice)
   ## Filia nr 20 MBP na ul. Strzelców Bytomskich 21b (Dąbrówka Mała)
   ## Filia nr 32 MBP na ul. Grzyśki Jakuba 19b (Ligota)
   ## MDK "Szopienice" na ul. Obrońców Westerplatte 10 (Szopienice)
   ## MDK "Południe" na ul. Boya Żeleńskiego Tadeusza 83 (Kostuchna)
   ## MDK "Południe" na ul. Generała Jankego Zygmunta Walerego 136 (Piotrowice)
   ## MDK "Południe" na ul. Kołodzieja Pawła 42 (Murcki)

LOKALIZACJA INFOKIOSKÓW:

   ## Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta na ul. Młyńskiej 4 (Śródmieście)
   ## Centrum Informacji o Mieście Urzędu Miasta na ul. Młyńskiej 2 (Śródmieście)
   ## Urząd Miasta na ul. 3 Maja 7 (Śródmieście)
   ## Urząd Miasta na Rynku 13 (Śródmieście)
   ## Urząd Miasta na ul. Św. Jana 5 (Śródmieście)
   ## Urząd Miasta na ul. Warszawskiej 4 (Śródmieście)
   ## Urząd Stanu Cywilnego na al. Korfantego Wojciecha 14 (Śródmieście)
   ## Urząd Miasta na ul. Pocztowej 7 (Śródmieście)
   ## Urząd Miasta na ul. Pocztowej 5 (Śródmieście)
   ## Urząd Miasta na ul. Francuskiej 70 - 2 infokioski (Śródmieście)
   ## Straż Miejska na ul. Młyńskiej 9 (Śródmieście)

HOT SPOT:

Hot spot jest zainstalowany na maszcie systemu monitoringu Miasta, stojącym w centralnym punkcie Rynku. Dzięki temu, jego zasięg obejmuje cały Rynek i początkowe odcinki ulic wychodzących z Rynku (Al. Korfantego na odcinku od Rynku do Ronda gen. J. Ziętka oraz na części ulic Warszawskiej i 3 Maja).

Projekt "Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej" został w 75% sfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.


 

piap1.jpg 

piap2.jpg 

piap3.jpg 

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice