Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Audyty energetyczne

Audyty energetyczne

Dokumenty_akty prawne 1 gr.jpg


Audyt energetyczny jest szczegółową analizą określającą zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięć, prowadzoną celem znalezienia możliwości poprawy efektywności, zarówno w zakresie kosztów realizacji, jak i obniżenia kosztów energii w rozpatrywanych obiektach.Rodzaje audytów:

 • audyt energetyczny budynku;

 • audyt energetyczny lokalnego źródła ciepła (zlokalizowany poza budynkiem lub zasilający kilka budynków);

 • audyt energetyczny lokalnej sieci ciepłowniczej;

 • audyt remontowy (dotyczy budynków wielorodzinnych oddanych do użytkowania przed 14 sierpnia 1961 r.);

 • audyt przemysłowy;

 • audyt efektywności energetycznej.

 

Umocowania prawne:

 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów - Dz. U. Nr 223, poz. 1459;         

                                                                                              pobierz.png

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

                                                                                                pobierz.png

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;

                                                                                                   pobierz.png

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;

                                                                                                 pobierz.png

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej;

                                                                                                pobierz.png

 • Norma PN-EN ISO 6946. Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania;

 • Norma PN-EN ISO 13370. Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metody obliczania;

 • Norma PN-EN ISO 14683. Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne;

 • Norma PN-EN ISO 12831. Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.

 

Zawartość audytu - wybrane punkty:

 • karta audytu i strona tytułowa zgodna z rozporządzeniem;

 • inwentaryzacja i charakterystyka budowlana oraz energetyczna;

 • wybór możliwych do zastosowania optymalizacji;

 • ocena opłacalności i wybór wariantów (przegrody, stolarka, c.o., c.w.u.);

 • wybór optymalnego wariantu (na podstawie obliczonych oszczędności kosztów);

 • wskazanie optymalnego wariantu;

 • dodatkowe elementy.

 

Do czego potrzebny jest audyt?

 • stanowi podstawę do podjęcia decyzji o celowości termomodernizacji;

 • stanowi dowód dla banku kredytującego o efektywności ekonomicznej;

 • jest podstawą do przyznania premii termomodernizacyjnej przez Bank Gospodarstwa Krajowego;

 • stanowi podstawę uzyskania efektu ekologicznego przy pozyskiwaniu środków z funduszy ekologicznych;

 • stanowi podstawę do zmiany taryf, mocy zamówionej, itp.

 

Kiedy należy opracować audyt?

 1. należy rozpoznać, które obiekty powinny być w pierwszej kolejności poddane modernizacji (kryteria wyboru: bezpieczeństwo użytkowania, najwyższe zużycia energii, najwyższe koszty energii);

 2. audyt energetyczny powinien być opracowany równolegle z projektami wykonawczymi (zbyt wcześnie wykonany – niezgodność kosztów, niezgodność zakresu usprawnień, niezgodność cen energii; audyt wykonany po projekcie – niespełnienie wymagań Rozporządzenia o audytach).


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice