Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Plan gospodarki niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej

PGN grafika.jpg

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem, w którym gmina określa cele w zakresie zmniejszenia emisji CO2, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zmniejszenia zużycia energii finalnej, jak również określa działania, które władze lokalne i ewentualnie sektory prywatne podejmą, aby osiągnąć te cele. 

Do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych zobowiązuje ratyfikowana przez Polskę, wśród 192 innych krajów, Ramowa Konwencja Klimatyczna UNFCCC w sprawie zmian klimat. W wyniku ustaleń trzeciej konferencji stron umowy (COP3) w 1997 roku w Kioto kraje ratyfikujące zobowiązały się do redukcji emisji gazów cieplarnianych średnio o 5,2 % do roku 2012 (w stosunku do poziomu z roku 1990).


Kolejnym etapem było uzyskanie tzw. porozumienia paryskiego w wyniku wypracowania ustaleń na Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu odbywającej się w Paryżu w 2015 roku. Ogólnoświatowy plan działań zakłada, że strony „dążą do” uzyskania limitu wzrostu temperatury na poziomie 1,5 °C.

PGN dla miasta Katowice jest zgodny z wytycznymi WFOŚiGW w Katowicach oraz NFOŚiGW w Warszawie.

Plan zawiera:

  • inwentaryzację emisji CO2 związaną z wykorzystaniem energii na terenie miasta Katowice, w tym inwentaryzację bazową dla roku 2012 oraz reinwentaryzację (inwentaryzację kontrolną) do roku 2015;

  •  określa stan istniejący w zakresie racjonalnej gospodarki energetycznej;

  •  wyznacza cel w postaci redukcji emisji możliwej do osiągnięcia w roku 2020; 

  • wyznacza poszczególne działania pozwalające na osiągnięcie zakładanego celu oraz ich efektów środowiskowych i społecznych;

  • proponuje system monitoringu efektów wdrażania przedsięwzięć.

_______________________________________________________________________________________________

Uchwała nr XIX/374/15 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice”.

                                                                                                     pobierz.png

Uchwała nr LII/1060/18 Rady Miasta Katowice z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice”.

                                                                          pobierz.png

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice