Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Plan gospodarki niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej

PGN grafika.jpg

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem, w którym gmina określa cele w zakresie zmniejszenia emisji CO2, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zmniejszenia zużycia energii finalnej, jak również określa działania, które władze lokalne i ewentualnie sektory prywatne podejmą, aby osiągnąć te cele. 

Do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych zobowiązuje ratyfikowana przez Polskę, wśród 192 innych krajów, Ramowa Konwencja Klimatyczna UNFCCC w sprawie zmian klimat. W wyniku ustaleń trzeciej konferencji stron umowy (COP3) w 1997 roku w Kioto kraje ratyfikujące zobowiązały się do redukcji emisji gazów cieplarnianych średnio o 5,2 % do roku 2012 (w stosunku do poziomu z roku 1990).


Kolejnym etapem było uzyskanie tzw. porozumienia paryskiego w wyniku wypracowania ustaleń na Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu odbywającej się w Paryżu w 2015 roku. Ogólnoświatowy plan działań zakłada, że strony „dążą do” uzyskania limitu wzrostu temperatury na poziomie 1,5 °C.

PGN dla miasta Katowice jest zgodny z wytycznymi WFOŚiGW w Katowicach oraz NFOŚiGW w Warszawie.

Plan zawiera:

  • inwentaryzację emisji CO2 związaną z wykorzystaniem energii na terenie miasta Katowice, w tym inwentaryzację bazową dla roku 2012 oraz reinwentaryzację (inwentaryzację kontrolną) do roku 2015;

  •  określa stan istniejący w zakresie racjonalnej gospodarki energetycznej;

  •  wyznacza cel w postaci redukcji emisji możliwej do osiągnięcia w roku 2020; 

  • wyznacza poszczególne działania pozwalające na osiągnięcie zakładanego celu oraz ich efektów środowiskowych i społecznych;

  • proponuje system monitoringu efektów wdrażania przedsięwzięć.

_______________________________________________________________________________________________

Uchwała nr XIX/374/15 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice”.

                                                                                                     pobierz.png

Uchwała nr LII/1060/18 Rady Miasta Katowice z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice”.

                                                                          pobierz.png

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice