Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Założenia do planu zaopatrzenia w energię

Założenia do planu zaopatrzenia w energię

Group 1785.pngZgodnie z art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawoenergetyczne (Dz.U.2018 poz. 755 z późn. zm.) do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy m.in. planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy. 

W myśl art. 19 ww. ustawy Wójt (Burmistrz, Prezydent Miasta) opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata. Zgodnie z art. 19 ust. 8 ww. ustawy Rada Gminy uchwala założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 

Pierwsze założenia do planu zostały przyjęte Uchwałą nr XXXVI/478/01 Rady Miejskiej Katowice z dnia 21czerwca 2001r. Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Katowice została przyjęta Uchwałą Nr LVI/1311/14 Rady Miasta Katowice z dnia 29 października 2014 r. Opracowanie to zostało wykonane z perspektywą do roku 2030. 

Obecna aktualizacja została wykonana z perspektywą do roku 2035 r. i została przyjęta Uchwałą nr LII/1059/18 Rady Miasta Katowice z dnia 25 stycznia 2018r.  

_______________________________________________________________________________________________


"Uchwała nr LII/1059/18 Rady Miasta Katowice z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Katowice".

pobierz.png

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice