Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Założenia do planu zaopatrzenia w energię

Założenia do planu zaopatrzenia w energię

Group 1785.pngZgodnie z art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawoenergetyczne (Dz.U.2018 poz. 755 z późn. zm.) do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy m.in. planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy. 

W myśl art. 19 ww. ustawy Wójt (Burmistrz, Prezydent Miasta) opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata. Zgodnie z art. 19 ust. 8 ww. ustawy Rada Gminy uchwala założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 

Pierwsze założenia do planu zostały przyjęte Uchwałą nr XXXVI/478/01 Rady Miejskiej Katowice z dnia 21czerwca 2001r. Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Katowice została przyjęta Uchwałą Nr LVI/1311/14 Rady Miasta Katowice z dnia 29 października 2014 r. Opracowanie to zostało wykonane z perspektywą do roku 2030. 

Obecna aktualizacja została wykonana z perspektywą do roku 2035 r. i została przyjęta Uchwałą nr LII/1059/18 Rady Miasta Katowice z dnia 25 stycznia 2018r.  

_______________________________________________________________________________________________


"Uchwała nr LII/1059/18 Rady Miasta Katowice z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Katowice".

pobierz.png

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice