Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Plan Działań Krótkoterminowych

Plan Działań Krótkoterminowych

Na terenie miasta Katowice w przypadku wystąpienia nadmiernej imisji szkodliwych substancji w powietrzu obowiązuje tzw. Plan działań krótkoterminowych. Jest to dokument, który jest integralną częścią uchwały nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji. ​

PDK przewidziany jest do realizacji w granicach administracyjnych miasta Katowice niezwłocznie po przekazaniu przez Biuro Zarządzania Energią Urzędu Miasta Katowice (BZE) lub Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) lub Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) informacji dotyczącej zaistniałego przekroczenia odpowiednich poziomów granicznych stężeń zanieczyszczeń lub ogłoszenia przez GIOŚ, WCZK poziomu PDK POP.

Na podstawie otrzymanych danych i kryteriów ogłaszania poziomu wdrażania PDK, Wydział Zarządzania Kryzysowego (WZK) przygotowuje informacje i uruchamia procedurę realizacji PDK zgodnie z kartami wdrażania dla poziomów od I do III.

Na potrzeby wdrożenia PDK określono listę działań informacyjnych i operacyjnych, a także listę powiadamianych podmiotów, które przypisano do poszczególnych poziomów oraz określono podmioty odpowiedzialne za wykonanie działań informacyjnych oraz operacyjnych.

W okresach grzewczych (od 15.09. do 15.05 każdego roku) zobowiązuję się kierowników placówek, w których przebywają dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby chore oraz z osłabioną odpornością do sprawdzania bieżących stężeń zanieczyszczeń powietrza bezpośrednio na stronie prowadzonej przez GIOŚ.

Celem działań informacyjnych jest powiadomienie jak największej liczby mieszkańców o stanie jakości powietrza. Lista działań zawiera powiadomienie poprzez takie kanały informacyjne jak:

  • strona miasta;

  • profil FB;

  • wiadomości wywieszone w budynkach użyteczności publicznej;

  • sms w systemie KISS;

  • przygotowanie informacji dla lokalnych mediów.

    Z kolei celem działań operacyjnych jest chwilowe zmniejszenie emisji. Lista działań zawiera:

  • apel Prezydenta Miasta do mieszkańców, w którym Prezydent prosi o pomoc, poprzez świadome decyzje (np. niepalenie w kominkach), w doraźnym obniżeniu poziomu zanieczyszczeń

  • wzmożone kontrole Straży Miejskiej w Katowicach ukierunkowane na prawidłową gospodarkę odpadami oraz spalanie odpowiednich paliw stałych.sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice