Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Wymiana ogrzewania węglowego - budynki jednorodzinne

Wymiana ogrzewania węglowego - budynki jednorodzinne


wymiana kotłów.jpg5 maja 2021 r. rusza nabór do programu o nazwie „Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych”.

W ramach projektu przewiduje się możliwość wymiany systemów grzewczych opalanych węglem i uzyskania nawet 100% dofinansowania kosztów netto nowego systemu grzewczego.

Realizacja planowana jest od II kwartału 2022 r. i będzie trwała do 30 kwietnia 2023 r.

Ilość możliwych wymian w ramach Projektu jest ograniczona

UWAGA ZMIANY!

Termin składania wniosków dla mieszkańców miasta Katowice przedłużony do 2 sierpnia 2021 r.


O możliwości uzyskania dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń.

Program pozwala na wymianę starego węglowego źródła ciepła (do 3 klasy włącznie) na jeden z systemów niskoemisyjnych: pompę ciepła, ogrzewanie elektryczne, kocioł gazowy lub kocioł na biomasę. Równolegle do zmiany źródła ciepła można także wnioskować na dofinansowanie do montażu  systemu fotowoltaicznego, kolektorów słonecznych, wykonania / modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, a także wykonania przyłącza  ciepłowniczego oraz budowy albo przebudowy istniejącego przyłącza gazu lub energii elektrycznej.

Warunki uczestnictwa, realizacji oraz rozliczenia zadań zrealizowanych w ramach Projektu opisane zostały w Regulaminie.

                                                                                                       pobierz.png


Pełny katalog możliwych usprawnień możliwych do realizacji w ramach Projektu przedstawiony został załączniku nr 7 do Regulaminu.

UWAGA!

Dofinansowanie możliwe jest jedynie w formie refundacji poniesionych i udokumentowanych kosztów.


Dodatkowe informacje: 

  • telefony: 505-294-836 lub 504-469-859

  • email: czystepowietrze@bsce.pl, czasnagrant@bsce.pl


Dokumenty zgłoszeniowe do udziału w Projekcie:

1)     Załącznik nr 1 – Wzór deklaracji udziału w Projekcie

2)     Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o wykorzystywaniu energii produkowanej z mikroinstalacji OZE na potrzeby działalności rolniczej i gospodarczej

3)     Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia dotyczącego elementów budowlanych zawierających azbest

4)    Załącznik nr 8 -   Wzór oświadczenia o prawie do dysponowaniu budynkiem mieszkalnym


Deklarację udziału w projekcie wraz z niezbędnymi załącznikami można złożyć wyłącznie w formie papierowej.

Osobiście: 

Miejskie Centrum Energii, ul. Młyńska 2, 40-098 Katowice (w godzinach pracy Urzędu Miasta Katowice)

Za pomocą operatora pocztowego:

Urząd Miasta Katowice 

Biuro Zarządzania Energią, 

Rynek 1, 40-003 Katowice

z dopiskiem: Wniosek w ramach projektu grantowego „Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych".


Pozostałe załączniki do regulaminu:

Załącznik nr 4    Wzór wniosku o udzielenie grantu

Załącznik nr 5    Wzór zapytania ofertowego kierowanego do potencjalnych Wykonawców przez Grantobiorcę

Załącznik nr 5a  Notatka z wyboru Wykonawcy

Załącznik nr 6    Wzór wniosku o płatność

Załącznik nr 7    Wykaz i wysokość limitów kosztów  kwalifikowanych

Załącznik nr 9     Wzór protokołu demontażu lub trwałego odłączenia nieekologicznego źródła ciepła

Załącznik nr 10   Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 11    Wzór deklaracji Weksel

Załącznik nr 12   Ankieta kontrolna trwałości projektu

Załącznik nr 13   Wzór umowy o powierzenie grantu


Zarządzenie nr 1660/2021 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 01.06.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego pn.  „Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych” oraz wyrażenia zgody na rozpoczęcie naboru. 


Zarządzenie nr 1615/2021 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 05.05.2021 r.  w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego pn. „Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych” oraz wyrażenia zgody na rozpoczęcie naboru. 


Projekt "Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez  wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych” planowany jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6. Czyste powietrze, Poddziałanie: 4.6.1. Czyste powietrze – konkurs.

                    4.6.1.jpg

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice