Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi


Szanowni Państwo.

W nawiązaniu do spotkania informacyjnego grantobiorców w dniu 14.06.2022 r. firma EKOSCAN przygotowała krótki przewodnik trybu postępowania podczas realizacji projektu grantowego. Prosimy o dokładne zapoznanie się z jego treścią. 

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych wyjaśnień odnośnie procedury programu prosimy o przesłanie zapytania na adres: katowice@ekoscan.pl lub bze@katowice.eu.


Natomiast poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. 


13. Czy w przypadku konieczności przebudowy przyłącza elektroenergetycznego wskazanego w wydanych warunkach przyłączenia, po stronie Wnioskodawcy, można wybrać dowolną firmę?

Nie.

W takich przypadkach, podobnie jak dla pozostałych elementów Przedsięwzięcia niskoemisyjnego, mają zastosowanie zapisy Regulaminu dotyczące wyboru Wykonawcy.


12. Czy dopuszczane jest dzielenie Przedsięwzięcia niskoemisyjnego na większą ilość części niż zapisano w Regulaminie?

Tak.

Z uwagi na dochodzące sygnały o odmowach Wykonawców do przedstawienia oferty kompleksowej lub nawet podzielonej na 3 grupy zadań, dopuszcza się wybór Wykonawców poszczególnych elementów przedsięwzięcia niskoemisyjnego na większą ilość niż wskazana w Regulaminie.

Należy pamiętać, że do każdego elementu przedsięwzięcia niskoemisyjnego, zastosowanie mają zapisy Regulaminu dotyczące wyboru Wykonawcy.


11. Czy dopuszczalne są faktury zaliczkowe?

Tak.

Regulamin nie zabrania zawierania zapisów umownych z wykonawcą dotyczących płatności zaliczkowych. Przy zawieraniu umowy / umów na podstawie wybranej oferty zaleca się, aby płatności  za realizację (w tym zaliczkowe), dokonane były po dniu podpisania umowy pomiędzy mieszkańcem i miastem, a faktura rozliczeniowa wystawiona została w okresie pozwalających złożyć wniosek o płatność.


10. Czy dopuszczane jest kredytowanie przedsięwzięcia niskoemisyjnego przez firmę, która je realizuje?

Tak.

Pod warunkiem, że usługa kredytowa będzie odrębną usługą nie związaną z płatnościami i rozliczeniem Przedsięwzięcia niskoemisyjnego. Potwierdzeniem realizacji przedsięwzięcia jest m. in. zapłacona faktura w okresie realizacji projektu (01.01.2021 – 30.04.2023) wraz ze wskazaniem zakresu. 

Zaleca się, aby płatności  za realizację (w tym zaliczkowe), dokonane były po dniu podpisania umowy pomiędzy mieszkańcem i miastem.

Umowa na wykonanie Przedsięwzięcia niskoemisyjnego nie powinna zawierać elementów umowy kredytowej.


9. Czy faktura może być płacona gotówką?

Tak.

Na fakturze musi się znaleźć adnotacja dotycząca sposobu płatności. 

Do faktur płaconych przelewem, podczas składania Wniosku o płatność (załącznik nr 6), należy dołączyć potwierdzenie przelewu.


8. Czy podczas składania wniosku o płatność honorowane będą faktury zapłacone przed dniem podpisania umowy pomiędzy mieszkańcem i miastem?

Regulamin zakłada refundację kosztów za realizację Przedsięwzięcia niskoemisyjnego poniesionych od 01.01.2021 r. zgodnie z procedurami. Z uwagi na ważny interes społeczny, duży stopień skomplikowania całego procesu, stosunkowo krótki czas realizacji przedsięwzięcia oraz możliwość wykorzystania dużych środków europejskich, jeżeli żadna z instytucji kontrolnych JST nie wskaże inaczej, Grantobiorca planuje honorować takie faktury.


7. Kiedy rozpoczęty zostanie nabór wniosków o udzielenie grantów?

Oficjalny nabór wniosków o udzielenie grantów ogłoszony będzie po podpisaniu umowy o dofinansowanie pomiędzy miastem Katowice oraz Urzędem Marszałkowskim II-III kwartał 2022 r.

O dalszych krokach związanych z możliwością złożenia i sprawdzenia wniosku o udzielenie grantu będziemy informować na bieżąco.


6. Czy na własne ryzyko nie podpisania umowy pomiędzy mieszkańcem i miastem, można już przeprowadzać rozeznanie wykonawców i podpisywać z nimi umowy?

Tak.

Przed przystąpieniem do całego procesu, należy dokładnie zapoznać się z Regulaminem naboru w zakresie Wyboru wykonawców i złożenia Wniosku o udzielenie grantu.

Przy zawieraniu umowy / umów na podstawie wybranej oferty zaleca się, aby płatności za realizację dokonane były po dniu podpisania umowy pomiędzy mieszkańcem i miastem.

Realizacja Przedsięwzięcia niskoemisyjnego musi być ukończona w terminie pozwalającym Grantobiorcy złożyć wniosek o płatność (załącznik nr 6) do dnia 30 kwietnia 2023 r.


5. Czy rozpoczynać już działania związane z wystąpieniem o warunki przyłączenia do sieci gazowej?

Tak. 

Przy podpisywaniu umowy przyłączeniowej należy sprawdzić dokładnie zapisy umowy, w tym przede wszystkim zobowiązanie do rozpoczęcia poboru paliwa uwzględniające graniczny termin zakończenia Przedsięwzięcia niskoemisyjnego.


4. Czy prace związane z dostosowaniem instalacji elektrycznej, w tym wykonanie zaleceń „energetyki”, realizowane na potrzeby podłączenia pompy ciepła są kwalifikowane?

Regulamin naboru nie przewiduje włączenia kosztów modernizacji instalacji elektrycznej na potrzeby zasilania pompy ciepła jako kosztu kwalifikowanego.


3. Co z opłatami za kominiarza?

Wszelkie opłaty związane z opiniami kominiarskimi nie są wliczane do kosztu kwalifikowanego.


2. Czy do wykonania dokumentacji projektowej można wybrać osobno projektanta i czy przy takim wyborze także należy stosować procedury wyboru zgodne z regulaminem?

W załączniku nr 5 do regulaminu (pozycja 19) wykonanie dokumentacji projektowej zaliczone zostały do grupy „ZR” źródło ciepła. 

Mając na uwadze szczególny charakter usługi, Grantodawca dopuszcza zlecenie wykonania podmiotowi innemu niż podmiot wykonujący prace związane z grupą „ZR” (zlecenie dla zewnętrznego projektanta).

Wybór podmiotu wykonującego prace projektowe należy realizować zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie (3 oferty – załącznik nr 5, notatka z wyboru – załącznik nr 5a).


1. Czy wykonawców prac związanych z wykonaniem przyłącza gazu lub energii elektrycznej należy wybrać poprzez zapytanie ofertowe?

Nie.

W załączniku nr 5 do regulaminu (pozycja 15 i 16) prace związane z wykonaniem przyłączy zaliczone zostały do grypy „ZR” źródło ciepła. Zakres powyższych prac realizowany jest na podstawie umowy przyłączeniowej przez operatora danej sieci (gaz, energia elektryczna), w oparciu o stawki taryfowe i inne wynikające z umowy.

Podczas realizacji zapytania ofertowego do podmiotów realizujących prace w ramach Przedsięwzięcia niskoemisyjnego, pozycji tej nie należy ujmować do oferty.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice