Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Rewitalizacja

Rewitalizacja


Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji – art.2 ustawy z dnia 9 października 2015 r.  o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.).

Dotychczas w Katowicach proces rewitalizacji był prowadzony na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2023 przyjętego uchwałą Rady Miasta nr XLVII/1043/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. (aktualizacja), który został opracowany zgodnie z „Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” wydanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w lipcu 2015 roku, zmienionymi  w dniu 02.08.2016r. Z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2023 można się zapoznać w BIP.


Zgodnie z art. 52. ustawy o rewitalizacji, po 31 grudnia 2023 r. w celu dalszej realizacji działań z zakresu rewitalizacji konieczne jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz uchwalenie gminnego programu rewitalizacji –  szczegóły w zakładce Gminny Program Rewitalizacji


Zgodnie z ustawą o rewitalizacji, obszar zdegradowany stanowi obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, wysokiej liczby mieszkańców będących osobami ze szczególnymi potrzebami, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego oraz niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, a także z powodu występowania co najmniej jednego  z następujących negatywnych zjawisk: gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych.

Natomiast obszar rewitalizacji to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją wyżej wymienionych negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację. Obszar ten nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy, może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic. Niezamieszkałe tereny poprzemysłowe, w tym poportowe i powydobywcze, tereny powojskowe albo pokolejowe, na których występują negatywne zjawiska gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne mogą wejść w skład obszaru rewitalizacji wyłącznie w przypadku, gdy działania możliwe do przeprowadzenia na tych terenach przyczynią się do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice