Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Gminny Program Rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji


Zgodnie z art. 52. ustawy o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 278) po 31 grudnia 2023 r. w celu dalszej realizacji działań z przedmiotowego zakresu konieczne jest uchwalenie gminnego programu rewitalizacji. W zaktualizowanej Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2030, przyjętej uchwałą Rady Miasta Katowice nr LXV/1360/23 z dnia 22 czerwca 2023 r. zaplanowano kontynuację procesu rewitalizacji w Katowicach i wypracowano Obszary Strategicznej Interwencji oraz Obszary Kryzysowe. Miasto Katowice przystąpiło do opracowania gminnego programu rewitalizacji zgodnie z ustawą o rewitalizacji.

Pierwszym etapem prac niezbędnym do opracowania GPR jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, na podstawie tzw. uchwały delimitacyjnej, której projekt znajduje się poniżej. Podlegał on obowiązkowym konsultacjom społecznym,  które z uwagi na okres świąteczny trwały aż 45 dni - od 13 grudnia 2023 r. do 26 stycznia 2024 r.

Podstawę prawną przeprowadzonych konsultacji stanowiła ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji zgodnie, z którą  przeprowadzono konsultacje społeczne z wykorzystaniem następujących form:

  1. zbieranie uwag w postaci papierowej oraz elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej oraz formularzy zamieszczonych na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice;
  2. zbieranie uwag ustnych do protokołu w siedzibie Wydziału Rozwoju Miasta,                                                                 w trakcie dyżuru w dniach 11.01.2024 r. oraz 18.01.2024 r.,  w godz. 10.00 – 17.00;
  3. spotkanie otwarte w dniu 09.01.2024 r. o godz. 17:00 w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink,            przy ul. Tetralnej 17a,
  4. wykorzystanie grup przedstawicielskich interesariuszy rewitalizacji.


Szczegółowy Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały znajduje się poniżej. Wykaz uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych wraz z rozstrzygnięciem oraz uzasadnieniem zawiera Załącznik 1 do Raportu, protokoły z przeprowadzonych w ramach konsultacji czynności - Załącznik 2, prezentacja stanowiąca bazę merytoryczną prowadzonych czynności – Załącznik 3.


Pliki do pobrania:

Mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji_uchwała.pdf

Ogłoszenie o zakończeniu konsultacji społecznych.pdf


Projekt uchwały uwzględniający zmiany wprowadzone w wyniku konsultacji społecznych.pdf

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały.pdf

Delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Katowice - materiał do konsultacji społecznych.pdf

Delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Katowice - materiał po konsultacjach społecznych.pdf

Kompleksowa Diagnoza Miasta Katowice 2021. Raport 2. Diagnoza – Wymiar Rewitalizacyjny.pdf


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice