Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Ustalenia

Ustalenia

​​​​​​​​​​​

Podstawą prawną tworzenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2023” jest art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z ​dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz przepisy przejściowe ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2020 r. poz.  802 j.t. ze zm.).

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2023 jest dokumentem służącym kompleksowej rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Zawiera pogłębioną diagnozę stanu miasta, cel generalny, cele szczegółowe i kierunki rewitalizacji, projekty rewitalizacyjne, definiuje system wdrażania, monitoringu, aktualizacji oraz mechanizmy włączenia mieszkańców. 

obszary_rewitalizacji.pngW ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2023” wyznaczono obszar rewitalizacji składający się z ​6 podobszarów miejskich w ramach jednostek pomocniczych: Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Bogucice, Szopienice-Burowiec, Janów-Nikiszowiec i ​6 podobszarów występowania problemów przestrzennych w jednostkach pomocniczych: Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Dąb, Wełnowiec-Józefowiec oraz Szopienice-Burowiec, o łącznej powierzchni 1 402 ha (8,5% powierzchni miasta) zamieszkały przez 63 592 osoby (23% ludności miasta).


 ​​

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Rys. 1. ​Obszar rewitalizacji


Celem  generalnym procesu rewitalizacji Miasta Katowice jest: wielowymiarowa odnowa i trwałe ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru rewitalizacji zapewniające poprawę jakości życia mieszkańców i umożliwiające jego dalszy samodzielny rozwój

Baza podstawowych projektów rewitalizacyjnych liczy 150 pozycji, z czego 95 to projekty miejskie, a 55 to projekty zgłoszone przez instytucje zewnętrzne. Wartość podstawowych projektów rewitalizacyjnych ujętych w LPR 2016-2023 wynosi ponad 2,15 mld zł.

Na całokształt działań rewitalizacyjnych poza projektami podstawowymi, składają się tzw. projekty pozostałe, do których zaliczają się m.in. działania z zakresu rynku pracy; gospodarki; bezpieczeństwa publicznego; pomocy społecznej; działania horyzontalne wynikające  z programów  adresowanych do osób lub grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz tzw. przedsięwzięcia „oddolne” realizowane w ramach działalności fundacji czy organizacji pozarządowych. 

Prace nad Programem Rewitalizacji przebiegały w procedurze uspołecznionej, angażując w proces jego opracowania najważniejszych interesariuszy. 

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją​ zawierającą najważniejsze informacje na temat Programu, w tym na temat przeprowadzonej diagnozy, wyznaczonego obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji [wraz z mapami], celów i kierunków działań oraz systemu wdrażania i monitoringu. ​Dokumenty do pobrania

- prezentacja nt. Lokalnego Programu Rewitalizacji​

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice