Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Resilent Europe - Załęże

Resilent Europe - Załężeresielien.PNGW latach 2016-2018 Miasto Katowice realizowało projekt Resilient Europe — wzmocnienie potencjału elastyczności miejskiej obszarów zdegradowanych w ramach programu Urbact III. Oprócz Katowic, w projekcie wzięło udział 10 miast z 9 krajów: Rotterdam – lider projektu (Holandia), Potenza (Włochy), Malmö (Szwecja), Antwerpia (Belgia), Burgas (Bułgaria), Janina (Grecja), Bristol (Wielka Brytania), Vejle (Dania), Glasgow (Wielka Brytania), Saloniki (Grecja).

Celem projektu Resilient Europe było zaproponowanie działań/inicjatyw/przedsięwzięć umożliwiających nabycie przez mieszkańców umiejętności samodzielnego radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi w wymiarze społecznym, ekonomicznym, przestrzennym i środowiskowym. 
Miasto Katowice w ramach projektu zajęło się dzielnicą Załęże będącą jedną z najstarszych dzielnic Katowic, bezpośrednio przylegającą do Śródmieścia. Rezultatem projektu jest opracowanie Zintegrowanego Planu Działania dla dzielnicy Załęże, który przewiduje zestaw projektów do realizacji w krótkiej i długiej perspektywie, zarówno przez Miasto Katowice, jak i innych partnerów współtworzących Plan. Kluczowym efektem projektu jest zintegrowanie działających w Załężu instytucji i ich wspólna praca na korzyść dzielnicy. Aktualnie realizowane są projekty o charakterze społecznym (centrum aktywności lokalnej, program senioralny) oraz przygotowywana jest realizacja zmiany zagospodarowania wskazanych w projekcie przestrzeni zielonych w tym rewitalizacja Placu Londzina, dla której uzyskano dofinansowanie środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Kolejne działania wdrożeniowe uzależnione będą od poziomu zaangażowania oraz wspólnej pracy wielu podmiotów (w tym także Miasta).

Źródło finansowania: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Urbact III, Oś Priorytetowa I: Promowanie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich; Cel szczegółowy 1.1.2: Usprawnienie projektowania zrównoważonych strategii rozwoju obszarów miejskich i planów działania w miastach.

Koszt całkowity/dofinansowanie/wkład własny Miasta Katowice: 
704 436 euro dla wszystkich partnerów projektu; 37 500 euro dla Miasta Katowice/ 28 875,00 euro/ 8 625,00 euro

Okres realizacji:  II kw. 2016r. – II kw. 2018r.

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą poświęconą realizacji projektu. Broszura jest dostępna w wersji polskiej oraz angielskiej


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice