Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Resilent Europe - Załęże

Resilent Europe - Załężeresielien.PNGW latach 2016-2018 Miasto Katowice realizowało projekt Resilient Europe — wzmocnienie potencjału elastyczności miejskiej obszarów zdegradowanych w ramach programu Urbact III. Oprócz Katowic, w projekcie wzięło udział 10 miast z 9 krajów: Rotterdam – lider projektu (Holandia), Potenza (Włochy), Malmö (Szwecja), Antwerpia (Belgia), Burgas (Bułgaria), Janina (Grecja), Bristol (Wielka Brytania), Vejle (Dania), Glasgow (Wielka Brytania), Saloniki (Grecja).

Celem projektu Resilient Europe było zaproponowanie działań/inicjatyw/przedsięwzięć umożliwiających nabycie przez mieszkańców umiejętności samodzielnego radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi w wymiarze społecznym, ekonomicznym, przestrzennym i środowiskowym. 
Miasto Katowice w ramach projektu zajęło się dzielnicą Załęże będącą jedną z najstarszych dzielnic Katowic, bezpośrednio przylegającą do Śródmieścia. Rezultatem projektu jest opracowanie Zintegrowanego Planu Działania dla dzielnicy Załęże, który przewiduje zestaw projektów do realizacji w krótkiej i długiej perspektywie, zarówno przez Miasto Katowice, jak i innych partnerów współtworzących Plan. Kluczowym efektem projektu jest zintegrowanie działających w Załężu instytucji i ich wspólna praca na korzyść dzielnicy. Aktualnie realizowane są projekty o charakterze społecznym (centrum aktywności lokalnej, program senioralny) oraz przygotowywana jest realizacja zmiany zagospodarowania wskazanych w projekcie przestrzeni zielonych w tym rewitalizacja Placu Londzina, dla której uzyskano dofinansowanie środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Kolejne działania wdrożeniowe uzależnione będą od poziomu zaangażowania oraz wspólnej pracy wielu podmiotów (w tym także Miasta).

Źródło finansowania: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Urbact III, Oś Priorytetowa I: Promowanie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich; Cel szczegółowy 1.1.2: Usprawnienie projektowania zrównoważonych strategii rozwoju obszarów miejskich i planów działania w miastach.

Koszt całkowity/dofinansowanie/wkład własny Miasta Katowice: 
704 436 euro dla wszystkich partnerów projektu; 37 500 euro dla Miasta Katowice/ 28 875,00 euro/ 8 625,00 euro

Okres realizacji:  II kw. 2016r. – II kw. 2018r.

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą poświęconą realizacji projektu. Broszura jest dostępna w wersji polskiej oraz angielskiej


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice