Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet 20% zwolnienia do opłat śmieciowych

20% zwolnienia do opłat śmieciowych

20% zwolnienie z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny dla rodzin wielodzietnych posiadających ogólnopolskie Karty Dużej Rodziny

 

Szanowni Państwo!

informujemy, że w związku ze zmianą przepisów prawnych od 1 lipca  2016 r. rodziny wielodzietne posiadające ogólnopolskie Karty Dużej Rodziny mogą starać się o uzyskanie 20% zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny.

Tym samym od 1 lipca 2016 r. przestaje obowiązywać 20% dopłata do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych posiadających karty programu „Nas Troje i więcej”.

Wszystkie rodziny zainteresowane skorzystaniem z takiego zwolnienia (w tym i te, które w 2016 r. złożyły w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice wniosek o uzyskanie 20% dopłaty w ramach programu „Nas Troje i więcej”) proszone są o zgłaszanie się:

- w przypadku rodzin zamieszkujących w tzw. budynkach wielolokalowych - do swoich zarządców nieruchomości (spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych), w celu złożenia stosownej informacji (w załączeniu), która stanowić będzie podstawę do naliczenia zwolnienia,

- w przypadku rodzin zamieszkujących w budynkach jednorodzinnych - w Biurze Obsługi Mieszkańca (ul. Rynek 1, stanowiska Wydziału Kształtowania Środowiska nr 28 i 29), w celu złożenia nowej deklaracji wraz z stosowną informacją (w załączeniu), które stanowić będą podstawę do naliczenia zwolnienia lub wysłanie załączonej deklaracji wraz z informacją drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Katowice (Wydział Kształtowania Środowiska) ul. Młyńska 4 40-098 Katowice lub skorzystania z formularza elektronicznego znajdującego się na platformie www.sekap.pl pod usługą „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi" podpisując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Co ważne, aby móc skorzystać z ww. zwolnienia jeszcze w miesiącu lipcu 2016 r., należy zgłosić się (po 30 czerwca 2016 r.) do :           

- swojego zarządcy nieruchomości jednakże nie później niż do 15 lipca 2016 r. (lub w innym terminie określonym przez spółdzielnię/wspólnotę, ale przed złożeniem przez ten podmiot deklaracji za m-c lipiec) – zwolnienie to zostanie uwzględnione przez spółdzielnię/wspólnotę w comiesięcznych opłatach za media,

- do Biura Obsługi Mieszkańców jednakże nie później niż do 14 sierpnia 2016 r. - zwolnienie to należy uwzględnić w dokonywanych comiesięcznie opłatach na konto bankowe Urzędu Miasta Katowice.

W przypadku pytań dotyczących 20% zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pracownicy Wydziału Kształtowania Środowiska udzielą niezbędnych informacji i wyjaśnień pod numerami telefonów: (32) 25 93 970, 25 93 971, 25 93 972, 25 93 973, 25 93 881.

Rodziny wielodzietne, które jeszcze nie posiadają ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny, a są zainteresowane korzystaniem z tego zwolnienia oraz innych ulg, których pełen katalog dostępny jest na stronie https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina powinny wypełnić specjalny wniosek dostępny na stronie http://www.katowice.eu/urzad-miasta/rodzina-i-zdrowie/karta-dużej-rodziny (wraz z wymaganymi oświadczeniami), a następnie złożyć go osobiście w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1 (VIII piętro, pokój nr 806), bądź też przesłać go listownie na adres Urzędu. Wniosek można również przesłać elektronicznie za pomocą aplikacji eWnioski na portalu Empatia https://wnioski.mpips.gov.pl o ile Wnioskodawca posiada kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP.

 

Karty są imienne, wydawane bezpłatnie:

- rodzicom i małżonkom – bezterminowo,

- dzieciom – do ukończenia 18 roku życia lub na okres pobierania nauki w szkole/szkole wyższej, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia, a w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka – również na okres umieszczenia ich w tych rodzinach,

- dzieciom pełnoletnim, legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności – na okres ważności orzeczenia.

 

 

Załącznik:

1. Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy rodzin zamieszkujących w budynkach jednorodzinnych)

DOK-2 UMK-1.docx

DOK-2 UMK-1.pdf

2. Informacja – wykaz Kart Dużej Rodziny dotyczący rodzin wielodzietnych zamieszkujących nieruchomość stanowiącą własność (lub będącej we władaniu opisanym w art. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) składającego deklarację (dotyczy zarówno rodzin zamieszkujących w budynkach jednorodzinnych, jak i budynkach wielolokalowych)

DOK-2 UMK-1.pdf

DOK-2_A UMK.pdf


 

 

Aktywna wersja formularza deklaracji i informacji (po najechaniu myszką na pola wyświetla się podpowiedź, opłata wyliczona jest automatycznie po wpisaniu liczby osób zamieszkujących nieruchomość)

 

DOK-2,DOK-2A UMK.pdf

 

Więcej informacji dostępne jest na stronie: http://odpady.katowice.eu/

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice
Copyright © UM Katowice