Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Program Za życiem

Program Za życiem

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu.

 

Jak ubiegać się o świadczenie?

Należy pobrać wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka dostępny na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17 oraz w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej nr 1 – 10.

Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej 1 – 10 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub przesłać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Emp@tia (serwis zewnętrzny) lub przesłać pocztą.

 

Godziny przyjęć wniosków

Poniedziałek: od 10.00 do 16.45 (przerwa od 12.45 do 13.00)

Wtorek - piątek: od 9.30 do 14.30 (przerwa od 11:45 do 12:00)

 

Kto może otrzymać świadczenie?

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje ojcu lub matce dziecka, a także opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na wysokość dochodu.

Wniosek o wypłatę świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Wysokość świadczenia

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu wynosi 4 000,00 zł.

 

Wymagane dokumenty

1. Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczna nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

2. Zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

3. Należy podać również numer konta osobistego (26 cyfr)

Obowiązek dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o pozostawaniu pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych dziecka.

 

Składanie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia drogą elektroniczną

Wniosek i załączniki do wniosku mogą być składane drogą elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego Emp@tia (serwis zewnętrzny)

Wniosek elektroniczny i załączniki do wniosku opatruje się:

 - bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo

 - podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (serwis zewnętrzny)

Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne nie może złożyć w formie dokumentu elektronicznego zaświadczenia Ulotka za życiem.pdfwymaganego dla potwierdzenia faktów lub stanu prawnego lub innego dokumentu niezbędnego w postępowaniu w sprawie o świadczenia rodzinne, osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne może złożyć elektroniczną kopię takiego dokumentu, po uwierzytelnieniu jej przy użyciu wyżej wymienionych mechanizmów.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U z 17 listopada 2016, poz. 1860) (serwis zewnętrzny)

 

Ulotka za życiem.pdf


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice