Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Zarządzenie

Zarządzenie

​W ramach realizacji zadań własnych gminy wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zarządzeniem Nr 48/2015 z dnia 14 stycznia 2015 roku Prezydent Miasta Katowice powołał Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach w następującym składzie:


 

I. Zespół Inicjująco-Opiniujący : 
1. Maciej Maciejewski
- Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Małgorzata Moryń-Trzęsimiech
- Wiceprzewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
2. Członkowie:
- Ewa Bromboszcz
- Dobrosława Czechowska
- Małgorzata Glinka
- Waldemar Dyrda
- Kazimierz Romanowski
- Mieczysław Żyrek

II. Zespół ds. Leczenia Odwykowego : 
- Joanna Bielecka,
- Barbara Rosa-Fułat
- Krystyna Niemiec
- Ewa Liberka
- Jacek Marciniak
- Wojciech Kubica
- Andrzej Dębowski
- Katarzyna Kuczyńska

III. Zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz grup roboczych:

- Grażyna Palińska
- Aleksandra Benisiewicz
- Joanna Mazur
- Elwira Marzec
- Izabela Knas
- Małgorzata Gola- Kawaler
- Mirosława Korczak
- Renata Staroniewicz
- Jolanta Blaza
- Joanna Pawełek
- Katarzyna Majerczyk
- Jolanta Matysiak
- Irena Dudek
- Jolanta Lorenowicz
- Iwona Olejniczak
- Monika Lis
- Katarzyna Kowalska
- Małgorzata Wolska
- Iwona Pawlik – Kostrzyca
- Agnieszka Krupa

IV. Zespół Kontrolny: 
- Marian Stolecki
- Piotr Mierny,
- Piotr Szczerba,
- Józef Barański,
- Mariusz Sumara;

V. Zespół ds. kontroli wiarygodności danych złożonych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim:
- Teresa Podgajna
- Małgorzata Moryń-Trzęsimiech
- Maciej Maciejewski

I. Zadania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach : 

1. Inicjowanie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii, które w szczególności obejmują:
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniami,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i/lub narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej,
- wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii,
2. Opiniowanie:
- projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a także sprawozdań z realizacji tych programów,
- ofert składanych w ramach otwartych konkursów dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych poprzez udział w pracach komisji konkursowej, o której mowa w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie, co najmniej dwóch członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- projektów uchwał dotyczących limitu punktów sprzedaży oraz usytuowania na terenie miasta Katowice punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
- wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miasta Katowice w zakresie określonym w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wyrażanie opinii w tej sprawie w drodze postanowienia
3. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wobec osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, w tym:
- udzielanie informacji o trybie kierowania na leczenie odwykowe,
- informowanie o działalności instytucji, które mogą udzielić pomocy rodzinie z problemem alkoholowym, jak m.in. Sąd, Policja, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, grupy AA, AL-ANON),
- przyjmowanie podania o skierowanie na leczenie odwykowe osób zamieszkałych na terenie miasta Katowice i prowadzenie dalszych działania zmierzających do zobowiązania do leczenia odwykowego osoby uzależnione od alkoholu, w tym:
- zbieranie dokumentacji potwierdzającej problemy alkoholowe,
- prowadzenie rozmów motywujących osoby uzależnione do podjęcia leczenia odwykowego
- prowadzenie z rodzinami osób uzależnionych od alkoholu wywiadów i rozmów wspierających,
- kierowanie na badania psychologiczno-psychiatryczne do biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- kierowanie wniosków do Sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego,
- współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komisariatami Policji, Prokuraturą i Sądem 
4. Udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zajmującego się organizowaniem, integrowaniem i koordynowaniem działań w tym obszarze problemów oraz w pracach 10 grup roboczych w dzielnicach miasta w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
5. Prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych, w tym prowadzenie kontroli wiarygodności danych złożonych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.
6. Współpraca z Wydziałem Polityki Społecznej.


II. Organizacja pracy Komisji.

1. Całokształtem prac Komisji kieruje jej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
 2. Komisja pracuje w pięciu zespołach tematycznych:
- Zespół Inicjująco - Opiniujący
- Zespół ds. Leczenia Odwykowego
- Zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz grup roboczych
- Zespół Kontrolny
- Zespół ds. kontroli wiarygodności danych złożonych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim

3. Zespół Inicjująco - Opiniujący przy ul. Rynek 1 rozpatruje sprawy na posiedzeniu w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jej członków, a posiedzenia Zespołu odbywają się z częstotliwością zapewniającą terminowe załatwienia wpływających spraw.
4. Zespół ds. Leczenia Odwykowego pełni dyżury w każdy wtorek i czwartek, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 16.00 do 19.00 w Katowicach przy ulicy Macieja 10 za wyjątkiem obsługi kancelaryjno – biurowej, która może być prowadzona w wybrane poniedziałki miesiąca w siedzibie Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, przez członka Komisji wyznaczonego przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Komisji. Zespół prowadzi swoje działania w składzie co najmniej dwuosobowym.
5. Zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest zaangażowany w prace 10 grup roboczych realizujących procedurę „Niebieskiej Karty” i obradujących w siedzibach Terenowych Punktów Pomocy Społecznej 1-10 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. W każdej z grup roboczych bierze udział jeden z członków Zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
6. Zespół Kontrolny dokonuje kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie imiennych upoważnień Prezydenta Miasta Katowice. Zespół realizuje swoje zadania w składzie co najmniej dwuosobowym.
7. Zespół ds. kontroli wiarygodności danych złożonych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim we współpracy z Wydziałem Spraw Obywatelskich prowadzi kontrolę dokumentacji złożonej przez przedsiębiorcę wskazującej sposób wyliczenia wartości sprzedaży napojów alkoholowych za ubiegły rok kalendarzowy.
8. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Komisji mogą zapraszać do udziału w pracach Komisji osoby nie będące jej członkami w charakterze konsultantów bez prawa głosowania.

III. Uprawnienia i kompetencje członków Komisji.

1. Kompetencje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji:
- reprezentowanie Komisji na zewnątrz,
- podpisywanie dokumentów opracowanych przez Komisję,
- prowadzenie posiedzeń Komisji,
- udział w posiedzeniach każdego z Zespołów Komisji,
- wyznaczanie członka Komisji do prowadzenia obsługi kancelaryjno – biurowej Zespołu ds. Leczenia Odwykowego

2. Kompetencje członków Komisji:
- udział w posiedzeniach Zespołu Inicjująco-Opiniujacego oraz Zespołu ds. Leczenia Odwykowego
- udział w pracach grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie
- prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie upoważnień udzielanych przez Prezydenta Miasta Katowice
- prowadzenie kontroli dokumentacji złożonej przez przedsiębiorcę wskazującej sposób wyliczenia wartości sprzedaży napojów alkoholowych za ubiegły rok kalendarzowy.

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice