Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Zobowiązanie do leczenia odwykowego

Zobowiązanie do leczenia odwykowego

PROCEDURA DOTYCZĄCA LECZENIA ODWYKOWEGO
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach


Pliki do pobrania:

Wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego.doc

Wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego.pdf

Oświadczenie.doc

Oświadczenie.pdf

WNIOSKI O OBJĘCIE LECZENIEM ODWYKOWYM WRAZ Z WYPEŁNIONĄ ANKIETĄ NALEŻY SKŁADAĆ W KANCELARII URZĘDU MIASTA PRZY RYNKU 1.                                                  §1
Wszczęcie procedury dotyczącej zobowiązania do leczenia odwykowego następuje z chwilą złożenia przez wnioskodawcę wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego osoby uzależnionej

                                                  §2
Po otrzymaniu wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego następuje rozpatrzenie
i przekazanie wniosku do następujących instytucji:
1. Zespołu ds. Leczenia Odwykowego, w celu przeprowadzenia rozmowy konsultacyjnej zmierzającej do zmotywowania osoby uzależnionej do podjęcia leczenia odwykowego.
2. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w celu podjęcia działań w ramach pracy socjalnej i/lub poradnictwa specjalistycznego
3. Prokuratury w sytuacji, gdy we wniosku o leczenie odwykowe są informacje na temat przemocy lub w innych przypadkach


                                                  §3
Dokumentację dotyczącą leczenia odwykowego osoby uzależnionej uzupełnia się poprzez kontakt z następującymi instytucjami:
1. Miejską Izbą Wytrzeźwień, wysłanie zapytania o pobycie danej osoby w Izbie Wytrzeźwień
2. Komisariatem Policji, wysłanie zapytania o przeprowadzonych interwencjach Policji oraz o monitorowanie sprawy przez dzielnicowego

                                                 §4
W sytuacji, gdy osoba dwukrotnie nie zgłosiła się w wyznaczonych terminach do Zespołu ds. Leczenia Odwykowego i nie podjęła dobrowolnie leczenia to kolejnym krokiem w procedurze leczenia odwykowego jest skierowanie osoby uzależnionej zgodnie z wnioskiem Zespołu ds. Leczenia Odwykowego na badanie biegłych sądowych: do psychiatry i psychologa, w celu wydania opinii sądowej w przedmiocie uzależnienia osoby skierowanej na leczenia lub wg innych wskazań Zespołu

                                                  §5
Gdy w sprawie występują wyraźnie określone ku temu przesłanki ustawowe to Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kieruje sprawę do Sądu Rejonowego.

                                                  §6
Na każdym etapie sprawy wnioskodawca informowany jest pisemnie o wszystkich poczynionych działaniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wobec osoby skierowanej na leczenie odwykowe.

                                                   §7
W przypadku trudnej sytuacji wnioskodawcy Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień, pracownicy Biura Pełnomocnika Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień – PS.V lub Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach udzielają informacji o miejscach, w których można uzyskać fachową pomoc oraz wsparcie. Osoba zainteresowana otrzymuje ulotkę - informator z miejscami pomocy, do których może się zgłosić oraz numer telefonu.

                                                  §8
W trakcie trwania procedury o zobowiązanie do leczenia odwykowego wnioskodawca może wycofać wniosek o leczenie jedynie w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem podjętej decyzji. Nie zatrzymuje to jednak biegu sprawy w MOPS, Prokuraturze i na Policji, które podejmują działania zgodnie ze swoimi kompetencjami.
sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice
Copyright © UM Katowice