Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Strategia rozwoju miasta 2030

Strategia rozwoju miasta 2030

​GENERALNA WIZJA ROZWOJU KATOWIC

U podstaw wizji rozwoju Katowic znajdują się wartości pozwalające określić pożądaną pozycję miasta w kontekście zarysowanych scenariuszy tendencji i trendów zewnętrznych biorąc pod uwagę wewnętrzne uwarunkowania rozwoju. Należą do nich:

 • adaptacyjność utożsamiana z wiedzą, zdolnościami przewidywania zmian oraz przygotowania przedsiębiorczej reakcji pozwalającej na skuteczne podejmowanie wyzwań w dynamicznie zmieniającym się świecie
 • tożsamość, podmiotowość, partnerstwo umożliwiające podchodzenie do przyszłości miasta
  z poszanowaniem dotychczasowej ścieżki rozwoju nieodłącznie wiążącej Katowice ze spuścizną poprzemysłową, ale także pozwalające myśleć w sposób odpowiedzialny, wielopodmiotowy
  i partycypacyjny w procesie przygotowania działań łagodzących zmiany strukturalne
 • poszanowanie zasobów środowiska i przestrzeni nakazujące w sposób oszczędny gospodarować w mieście cennymi, często niepowtarzalnymi, trudnymi do odzyskania zasobami
 • transformacja wskazująca konieczność ciągłego poszukiwania nowych ścieżek rozwoju miasta, wykorzystania i dalszego umacniania dobrze rokujących działalności („zdobytych przyczółków") oraz przeniesienia akcentu na aktywności budujące nowe perspektywy rozwoju Katowic.

Generalna wizja rozwoju Katowic:

Katowice są miastem skutecznie podejmującym wyzwania współczesnego świata, w szczególności inicjującym strategię tworzenia większego ośrodka miejskiego w ramach GZM. To miasto czerpiące z dziedzictwa poprzemysłowego, przykład udanej transformacji społecznej, gospodarczej, środowiskowej i przestrzennej. Przez liderską współpracę promuje i dzieli się wiedzą oraz doświadczeniem w otoczeniu metropolitalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Katowice to miasto, które dokonuje społecznego i zielonego zwrotu równoważąc metropolitalność
i lokalność. Szanując zróżnicowaną społeczność tworzy dla niej i z jej udziałem nowe perspektywy rozwoju
z poszanowaniem równych szans dla wszystkich osób. Budując miejski ekosystem oferuje dobre warunki życia w obliczu zmian klimatycznych oraz dążenia do zeroemisyjnej gospodarki.

Wizja Katowice 2030 czerpie z koncepcji rozwoju miejskiego odnoszących się do miasta: wzmacniającego i wyzwalającego wewnętrzne potencjały, w sieciach globalnych przepływów, innowacyjnego i przedsiębiorczego, zielonego, zwartego i życzliwego, rezylientnego.

W ujęciu całościowym są to koncepcje rozwoju akcentujące trzy współczesne wymiary rozwoju miast i łączące się w następujący sposób z wartościami determinującymi wizję rozwoju Katowic:

 • Green (zielony): miasto zielone – poszanowanie zasobów środowiska i przestrzeni
 • Smart (inteligentny): miasto wzmacniające i wyzwalające potencjały, miasto innowacyjne
  i przedsiębiorcze, miasto zwarte i życzliwe – tożsamość, podmiotowość i partnerstwo
 • Resilient (rezylientny): miasto rezylientne, miasto w globalnych sieciach przepływów – adaptacyjność i transformacjasprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice