Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Proces aktualizacji

Proces aktualizacji


grafika_strona internetowa.png

Strategia Rozwoju Miasta, stanowi najważniejszy dokument długofalowego planowania. Jest podstawą prowadzenia polityki rozwoju lokalnego, określa wizję, cele i kierunki rozwoju Miasta.

Nowe trendy rozwojowe w skali europejskiej i krajowej oraz aktualizacja dokumentów strategicznych na  szczeblu krajowym i regionalnym oraz potrzeby i oczekiwania mieszkańców miasta Katowice - to czynniki które zadecydowały o konieczności kolejnej aktualizacji Strategii. Wszelkie działania w tym zakresie prowadzone są w formule partycypacyjnej.


KOMPLEKSOWA DIAGNOZA

Aktualizacja dokumentu Strategii rozpoczęła się w roku 2021 od opracowania kompleksowej diagnozy miasta Katowice w wymiarze strategicznym – dokument do pobrania. Kompleksowa i pogłębiona diagnoza jest punktem wyjścia i bazą dla opracowania Strategii Rozwoju Miasta. Dokument do pobrania: Kompleksowa diagnoza miasta Katowice 2021.pdf


HARMONOGRAM AKTUALIZACJI

Następnie określono szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu dokumentu oraz sposób konsultacji, zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Z dokumentem można zapoznać się tu :

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=132817&menu=660

 

POWOŁANIE ZESPOŁÓW NA POTRZEBY AKTUALIZACJI

Kolejnym krokiem, zgodnie z zasadą partnerstwa, było powołanie Zespołów ds. aktualizacji Strategii Katowice 2030.

  • Sterującego - który koordynuje całości działań związanych z aktualizacją Strategii Miasta Katowice 2030 oraz podejmuje kluczowe decyzje w tym zakresie. W  jego skład wchodzą członkowie Zarządu Miasta oraz przedstawiciele Rady Miasta Katowice. Z dokumentem można zapoznać się tu: https://bip.katowice.eu/Lists/Zarzadzenia/Attachments/12975/2253-2022b.pdf
  • Zadaniowego – który dostarcza merytorycznej wiedzy, niezbędnych danych, informacji oraz materiałów na potrzeby aktualizacji Strategii – składa się z naczelników wydziałów urzędu oraz dyrektorów i prezesów miejskich jednostek oraz spółek.
  • Ds. Sprawiedliwej Transformacji - którego celem jest określenie strategii i projektów miasta w tej dziedzinie do ujęcia w zaktualizowanym dokumencie – składa się z naczelników urzędu oraz dyrektorów jednostek miejskich, których zakres pracy bezpośrednio dotyczy zagadnień sprawiedliwej transformacji.
  • Analityczno – Technicznego – jego zadaniem jest bieżąca praca nad aktualizacją oraz późniejsza weryfikacja treści projektu Strategii – składa się z pracowników urzędu.


KONSULTACJE SPOŁECZNE

Kluczowym w procesie aktualizacji dokumentu Strategii jest udział Mieszkańców Katowic. Konsultacje społeczne zostały uruchomione zarządzeniem nr 2324/2022 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 30 marca 2022 r. Z dokumentem można zapoznać się tu: https://bip.katowice.eu/Lists/Zarzadzenia/Attachments/13046/2324-2022a.pdf

Konsultacje społeczne podzielono na dwa etapy:

  1. Weryfikacja aktualności zapisów Strategii wraz ze wstępnymi konsultacjami proponowanych zapisów dokumentu.  
  2. Konsultowanie i opiniowanie kompletnego projektu Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2030 wraz z Raportem oddziaływania na środowisko.


I ETAP KONSULTACJI

Pierwszy etap konsultacji miał na celu zgromadzenie informacji nt. wyzwań rozwojowych o charakterze ogólnomiejskim oraz dzielnicowym w perspektywie do 2030 roku, a także weryfikację aktualności zapisów obowiązującej Strategii w wymiarze wizji, pól strategicznych, celów strategicznych oraz kierunków działań i przedsięwzięć a także wstępne konsultowanie proponowanych zapisów dokumentu.

Załącznik 1. Raport z konsultacji społecznych dot. aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2030.pdf


II ETAP KONSULTACJI

Drugi etap konsultacji miał na celu poznanie uwag, rekomendacji opinii do opracowanego kompletnego projektu dokumentu Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami ustawowymi.

Załącznik 2. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.pdf


MATERIAŁY DODATKOWE:

Oryginalny zapis propozycji zgłoszonych przez mieszkańców w ramach poszczególnych spotkań :

16 maja Zespół Dzielnic Śródmiejskich (Śródmieście, Osiedle Paderewskiego-Muchowiec, Koszutka, Bogucice)
- IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Maczka, ul. Katowicka 54; dokument do pobrania: warsztaty- zespół dzielnic śródmiejskich - wyniki.pdf

18 maja Zespół Dzielnic Zachodnich (Załęska Hałda-Brynów, Brynów-Osiedle Zgrzebnioka, Ligota-Panewniki) - Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Panewnicka 172; warsztaty- zespół dzielnic zachodnich - wyniki.pdf

23 maja (poniedziałek) Zespół Dzielnic Południowych (Murcki, Piotrowice-Ochojec, Zarzecze, Kostuchna, Podlesie) Szkoła Podstawowa nr 56 ul. Spółdzielczości 21; warsztaty- zespół dzielnic południowych - wyniki.pdf

25 maja (środa) Zespół Dzielnic Wschodnich (Zawodzie, Dąbrówka Mała, Szopienice-Burowiec, Janów-Nikiszowiec, Giszowiec) - VI Liceum Ogólnokształcące ul. Lwowska 2; warsztaty- zespół dzielnic wschodnich - wyniki.pdf

30 maja (poniedziałek) Zespół Dzielnic Północnych (Załęże, Osiedle Witosa, Osiedle Tysiąclecia, Dąb, Wełnowiec-Józefowiec) - Szkoła Podstawowa nr 20 ul. Zarębskiego 2; warsztaty- zespół dzielnic północnych - wyniki.pdf

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice