Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Edukacja Dowóz uczniów

Dowóz uczniów


Obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego dowozu

- niepełnosprawnym dzieciom pięcio i sześcioletnich oraz dzieciom, którym odroczono obowiązek spełniania obowiązku szkolnego do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;

- uczniom niepełnosprawnym: niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidomych, słabowidzącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi do najbliższej szkoły podstawowej;

- uczniom z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym do najbliższej szkoły ponadpodstawowej do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 lat;

- dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna - do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 24 rok życia (do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego);

- dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim - do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 rok życia (do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego)

Jeżeli dowóz zapewniają rodzice:

- istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu dziecka/ucznia i opiekuna do szkoły, przedszkola lub ośrodka własnym transportem.

Organizacja dowozu przez gminę:

Organizację dowozu z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych oraz zwrotu kosztów przewozu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodziców w mieście Katowice, określa załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2965/2023 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad organizacji kształcenia, dowozu z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych oraz zwrotu kosztów przewozu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodziców w mieście Katowice.

Wymagane dokumenty:

* Wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka niepełnosprawnego o organizacje dowozu dla ucznia niepełnosprawnego/zwrot kosztów przejazdu ucznia wraz z opiekunem

Wzór wniosku o dowóz.pdf
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu.pdf

Wnioski o organizację dowozu/zwrot kosztów przejazdu można składać również poprzez Elektroniczną skrzynkę podawczą - ePUAP. Link do wnioskuhttps://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/zwrot-kosztow-przejazdu-ucznia-niepelnosprawnego-do-szkoly-2/umkatowice

* Do wglądu - aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka.

Podstawa prawna:

- art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

- zarządzenie Nr 2965/2023 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad organizacji kształcenia, dowozu z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych oraz zwrotu kosztów przewozu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodziców w mieście Katowice

Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice.pdf

- uchwała Rady Miasta Katowice Nr LVII/1224/22 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu uczniów niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie miasta Katowice oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Uchwała Rady Miasta Katowice.pdf


bus-305141__340.png

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice