Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Edukacja Dowóz uczniów

Dowóz uczniów


Obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego dowozu

- niepełnosprawnym dzieciom pięcio i sześcioletnich oraz dzieciom, którym odroczono obowiązek spełniania obowiązku szkolnego do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;

- uczniom niepełnosprawnym: niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidomych, słabowidzącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi do najbliższej szkoły podstawowej;

- uczniom z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym do najbliższej szkoły ponadpodstawowej do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 lat;

- dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna - do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 24 rok życia (do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego);

- dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim - do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 rok życia (do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego)

Jeżeli dowóz zapewniają rodzice:

- istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu dziecka/ucznia i opiekuna do szkoły, przedszkola lub ośrodka własnym transportem.

Organizacja dowozu przez gminę:

Organizację dowozu z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych oraz zwrotu kosztów przewozu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodziców w mieście Katowice, określa załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 850/2020 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad organizacji kształcenia, dowozu z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych oraz zwrotu kosztów przewozu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodziców w mieście Katowice.

Wymagane dokumenty:

* Wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka niepełnosprawnego o organizacje dowozu dla ucznia niepełnosprawnego/zwrot kosztów przejazdu ucznia wraz z opiekunem

Wzór wniosku o dowóz.pdf

* Do wglądu - aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka.


Podstawa prawna:

- art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. i art. 39a 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

- zarządzenie Nr 850/2020 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad organizacji kształcenia, dowozu z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych oraz zwrotu kosztów przewozu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodziców w mieście Katowice

Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice.pdf

- uchwała Rady Miasta Katowice Nr L/1121/22 z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Katowice na rok szkolny 2022/2023 w celu ustalenia zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów

Uchwała Rady Miasta Katowice.pdf


bus-305141__340.png

sprawdź także

Eduakcja
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice