Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Edukacja Młodzieżowa Rada Miasta Katowice

Młodzieżowa Rada Miasta Katowice


48423433_2300267310006908_1987179907846766592_n.png

Informacja o wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Katowice
zarządzonych na dzień 3 października 2022 r.


Na podstawie zarządzenia Nr 2673/2022 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia terminu wyborów, kalendarza wyborczego, miejsca do głosowania poza miastem Katowice, 
ilości mandatów w każdym okręgu wyborczym oraz zapewnienia  obsługi organizacyjno-technicznej Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Katowice, 
w dniu 3 października 2022 roku odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Katowice.
Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Młodzieżowej Rady przysługuje również osobom zamieszkałym na terenie miasta Katowice uczącym się w szkołach ponadpodstawowych poza Katowicami. Do Młodzieżowej Rady nie może jednak kandydować uczeń, który ukończył 20 lat.
Okręgiem wyborczym dla zamieszkałych w Katowicach uczniów szkół ponadpodstawowych działających poza miastem Katowice jest Pałac Młodzieży w Katowicach im prof. Aleksandra Kamińskiego przy ul. Mikołowskiej 26.
Głosowanie w Pałacu Młodzieży odbędzie się w dniu 3 października 2022 r. w godzinach od 9:00 do 18:00.
Kandydatów do Młodzieżowej Rady zgłasza się komisji wyborczej do dnia 26 września 2022 r., podczas dyżurów.
Prawo zgłaszania kandydatów na członków Młodzieżowej Rady mają uczniowie szkół ponadpodstawowych zamieszkali w Katowicach.
Każdy kandydat winien posiadać poparcie co najmniej 10 uczniów szkoły ponadpodstawowej zamieszkałych w Katowicach. Wyborca może udzielić poparcia dowolnej ilości kandydatów. Zgłoszenie kandydata dokonuje się na specjalnym formularzu dostępnym w komisji wyborczej. Przy zgłoszeniu w Pałacu Młodzieży kandydat okazuje dodatkowo ważną legitymację szkolną, z której wynika, iż jest uczniem szkoły działającej poza Katowicami.
Wybory są tajne, a wyborca głosuje stawiając znak „X” w kratce z prawej strony nazwiska popieranego kandydata.
Dla zamieszkałych w Katowicach uczniów szkół ponadpodstawowych działających w Katowicach wybory zostaną przeprowadzone w tych szkołach, a bliższych informacji w tym zakresie udzielają szkolne komisje wyborcze powołane przez dyrektorów tych szkół.

istockphoto-618647074-170667a.jpg


Młodzieżowa Rada Miasta Katowice prowadzi swoją działalność na
podstawie uchwały Nr XLIV/988/22 Rady Miasta Katowice z dnia 3 marca 2022 r.
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Katowice. Zakres działania i tryb wyboru jej członków został określony w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta Katowice, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała Rady Miasta Katowice Nr XLIV-988-22.pdfZgodnie z postanowieniami Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Katowice
określającymi jej szczegółowy zakres działania i zadania, celem Młodzieżowej Rady Miasta Katowice
jest podejmowanie działań o charakterze konsultacyjnym, w szczególności w zakresie:

1) rozwijania i upowszechniania idei samorządności wśród młodzieży;

2) inicjowania, wspierania i koordynowania samorządowej działalności młodzieży;

3) kształtowania postaw prospołecznych, obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych;

4) rozpoznawania i reprezentowania interesów młodzieży wobec instytucji publicznych orazpozarządowych;

5) pomocy w przygotowaniu młodzieży do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy;

6) integracji i współpracy środowisk młodzieżowych na terenie miasta Katowice;

7) zapewnienia czynnego udziału młodzieży w życiu miasta Katowice;

8) inspirowania uczestnictwa młodzieży w rozwoju kulturalnym;

9) kształtowania postaw prozdrowotnych i proekologicznych;

10) inicjowania działań edukacyjnych o charakterze europejskim oraz regionalnym.

Link do oficjalnego konta facebook Młodzieżowej Rady Miasta Katowice


sprawdź także

Eduakcja
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice