Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Edukacja Rekrutacja

Rekrutacja


library-4394441__340.jpg


INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021


PRZEDSZKOLA

16 marca 2020 roku rozpoczyna się rekrutacja do Przedszkoli oraz Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.

Terminy rekrutacji i kryteria naboru  ---> Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice.pdf


Nabór będzie się odbywał przy wsparciu systemu elektronicznego pod adresem:

Rodzic, którego dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w procesie rekrutacji ma obowiązek potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do placówki gdzie zostało zakwalifikowane w terminie od 20 kwietnia 2020 r. od godziny 09.00 do 27 kwietnia 2020 r. do godziny 15.00.

Z uwagi na zagrożenie związane rozprzestrzenianiem się koronawirusa potwierdzenie woli odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem systemu NABO. W celu potwierdzenia woli, proszę o wybór opcji „Potwierdzam wolę przyjęcia dziecka do przedszkola”. 

W przypadku problemów technicznych proszę o kontakt telefoniczny z przedszkolem/szkołą podstawową z oddziałem przedszkolnym, do którego dziecko się zakwalifikowało.

Brak potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do którego dziecko zostało zakwalifikowane, w wyznaczonym terminie, oznacza rezygnację z miejsca. 


SZKOŁY PODSTAWOWE

23 marca 2020 roku od godz. 9.00 rozpoczyna się rekrutacja do Szkół Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.

Terminy rekrutacji i kryteria naboru  ---> Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice.pdf

Nabór będzie się odbywał przy wsparciu systemu elektronicznego pod adresem ---> https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/katowice/Candidates/Add

http://katowice.podstawowe.vnabor.pl/

WAŻNE ZMIANY ---> https://www.katowice.eu/dla-mieszkańca/aktualnosci?ItemID=4047&ListID={75169DCB-89EF-46CD-A876-165C1E838909}

Rodzic, którego dziecko uczestniczyło w rekrutacji do szkoły pozaobwodowej i zostało do niej  zakwalifikowane ma obowiązek potwierdzić wolę przyjęcia dziecka w terminie od dnia 23 kwietnia 2020 r. od godziny 09.00 do dnia 6 maja 2020 r. do godziny 14.00.

Z uwagi na zagrożenie związane rozprzestrzenianiem się koronawirusa potwierdzenie woli odbywać się może poprzez:

- wysłanie podpisanego druku potwierdzenia woli pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego);

- przekazania podpisanego druku potwierdzenia woli do zabezpieczonej skrzynki podawczej zlokalizowanej na terenie szkoły podstawowej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym powyższego z placówką;

- przesłanie zdjęcia/skanu podpisanego dokumentu na adres mailowy wskazany przez szkołę, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym powyższego ze szkołą podstawową.

Druk „Potwierdzenie woli” można pobrać pod adresem: https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/katowice/Files

W przypadku problemów technicznych należy skontaktować się telefonicznie z placówką oświatową, do której dziecko się zakwalifikowało.

Brak potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły podstawowej w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca. 


Informacja dla kandydatów do oddziałów sportowych uczestniczących w naborze na rok szkolny 2020/2021:

Uwaga! Zmianie uległy terminy dotyczące rekrutacji do oddziałów sportowych, w zakresie prób sprawności fizycznej.

Więcej szczegółów na stronie: https://bip.katowice.eu/Lists/Zarzadzenia/Attachments/11592/871-2020b.pdf


Sport - grafika.png


Informacja dla kandydatów do klas dwujęzycznych uczestniczących w naborze na rok szkolny 2020/2021:

Zmianie uległa formuła przeprowadzenia testów predyspozycji językowych do klas dwujęzycznych. Zgodnie z nowymi wytycznymi testy zostaną przeprowadzone on-line.

Więcej szczegółów uzyskasz kontaktując się ze Szkołą, w której prowadzony jest nabór do oddziałów dwujęzycznych.


Grafika - języki.jpg


SZKOŁY ŚREDNIE

15 czerwca 2020 roku rozpoczyna się rekrutacja do Szkół Ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.

TERMINY REKRUTACJI ---> http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/wazne/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2020-2021/

Nabór będzie się odbywał przy wsparciu systemu elektronicznego pod adresem ---> https://slaskie.edu.com.pl/

 

5a936812-fc8d-4a4a-9aec-b4845e78cf83.jpgWYKAZ PUBLICZNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA KATOWICE

Wykaz publicznych jednostek oświatowych miasta Katowice znajduje się pod adresem:

https://bip.katowice.eu/UrzadMiasta/JednostkiOrganizacyjne/WykazJednostek.aspx?menu=631WYKAZ NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA KATOWICE

Niepubliczne i Publiczne Przedszkola dla których organem prowadzącym nie jest jst.xls

Niepubliczne Szkoły Podstawowe dla młodzieży i dorosłych.xls

Niepubliczne Branżowe Szkoły I Stopnia .xls

Niepubliczne Licea Ogólnokształcące dla młodzieży i dorosłych.xls

Niepubliczne Technika.xls

Niepubliczne Szkoły Policealne.xls

Niepubliczne Szkoły Policealne bez uprawnień.xls

Niepubliczne Placówki kształcenia Ustawicznego.xls

Niepubliczne Placówki Oświatowe - inne.xls

Niepubliczne Ośrodki.xls

Niepubliczne i Publiczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.xlsRODO - informacja dla rozliczających dotacje publicznych i niepublicznych placówek oświatowych

Dane osobowe uczniów/słuchaczy są przetwarzane przez Miasto Katowice/Urząd Miasta Katowice na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w celu realizowania nałożonych przez ustawodawcę na jednostki samorządu terytorialnego zadań, polegających na udzielaniu i rozliczaniu dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice niepublicznym oraz publicznym szkołom i innym placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne, oraz w celu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji w tych szkołach i placówkach.Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania „Barometr zawodów"

To krótkookresowe, jednoroczne badanie jakościowe określające zapotrzebowanie na pracowników w kolejnym roku, przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynatorem ogólnopolskim jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. W województwie śląskim badanie koordynowane jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

„Barometr" opiera się na opinii ekspertów - pracowników: powiatowych urzędów pracy, prywatnych agencji zatrudnienia oraz innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy, którzy spotykają się i wspólnie analizują sytuację w danym powiecie, w poszczególnych zawodach. Uczestnicy paneli oceniają tylko te zawody, które występują na lokalnym rynku pracy.

Po przeprowadzeniu paneli eksperckich w każdym z powiatów, tworzony jest „Barometr zawodów" dla województwa. Powstaje on poprzez agregację informacji zebranych w ramach poszczególnych paneli powiatowych.

„Barometr zawodów" dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.

Zawody deficytowe to takie, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje - niewielka.

Zawody zrównoważone to takie, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się).           

Zawody nadwyżkowe to takie, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców.

Pełne wyniki badania dla wszystkich województw i powiatów można znaleźć w serwisie internetowym:

www.barometrzawodow.pl

Raport miasta Katowice znajdziesz tutaj:ZACHĘCAMY DO CZYTANIA OGÓLNOPOLSKIEGO CZASOPISMA „MY ZAWODOWCY"

W imieniu redakcji zachęcamy Państwa do lektury ogólnopolskiego czasopisma „My Zawodowcy". Każdy numer jest efektem współpracy ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe, pracodawcami angażującymi się w edukację młodzieży oraz innymi podmiotami pomagającymi młodym ludziom w przygotowaniu i realizacji planów edukacyjno-zawodowych (Edukacja dla gospodarki, gospodarka dla edukacji", „Współpracujemy z osobami z pasją", Od redakcji).

Nawiązując do sugestii przedstawionych przez przedstawicieli przedsiębiorstw w tym nietypowym dla wszystkich czasie, w najbliższych miesiącach artykuły będą publikowane wyłącznie na portalu myzawodowcy.pl - w jeszcze większym stopniu będzie on pomagać w realizacji celów obejmujących popularyzację edukacji zawodowej, kształtowanie marki pracodawcy oraz marki szkoły, budowanie wizerunku poszczególnych branż i zawodów, promowanie współpracy przedsiębiorstw ze szkołami i uczelniami oraz ocenę zapotrzebowania na kompetencje.

Zawodowy - logo.pngsprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice